Šinkec, K. (2007). The Life of Our Holy Father Theodore, Abbot of Syceon. Keria: Studia Latina Et Graeca, 9(1), 121-140. https://doi.org/10.4312/keria.9.1.121-140