Šinkec, Kristijan. 2007. “The Life of Our Holy Father Theodore, Abbot of Syceon”. Keria: Studia Latina Et Graeca 9 (1): 121-40. https://doi.org/10.4312/keria.9.1.121-140.