Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Smernice za avtorje

Za avtorje - splošna načela ob predložitvi prispevka

Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Izjemoma objavlja tudi znanstvene prispevke v drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem jeziku ...). Druge prispevke, kot so bibliografije, krajši članki, ocene, poročila z znanstvenih in strokovnih posvetovanj, objave dokumentov, obvestil, razpisov ZBDS, njenih strokovnih teles ali področnih društev, pa objavlja le v slovenskem jeziku.

Vsak prispevek mora vsebovati kontaktne podatke avtorja/jev ter naziv in poštni naslov inštitucije, kjer je/so zaposlen/i.

Avtor/ji oddanega prispevka zagotavljajo, da je prispevek izvirno delo, ki še ni bilo objavljeno v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo. Prav tako zagotavljajo, da so prispevki v celoti strokovno in znanstveno korektni. Pri pripravi prispevkov naj avtor/ji dosledno upošteva/jo navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. Priporočamo tudi uporabo predloge za pripravo prispevka. 

Navodila za avtorje:
Navodila za pripravo prispevkov
Predloga za pripravo prispevka (vzorec prispevka)

Pogoji za oddajo prispevka

Vsi prispevko morajo zadostiti vsem zahtevam spodaj.

  • Članek predhodno še ni bil objavljen in trenutno ni v postopku recenziranja pri katerikoli drugi reviji.
  • Dosledno so upoštevana Navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. V ta namen je pripravljena tudi Predloga za pripravo prispevka (v primeru težav se obrnite na uredništvo).
  • Besedilo prispevka naj bo pisano z enojnim razmikom vrstic, pisavo velikosti 12, za poudarjene dele besedila se uporablja poševna pisava in ne podčrtana. Preglednice, slike, grafikoni itn. so vključeni v besedilo, ne pa ločeno na zaključek.
  • Datoteka s prispevkom naj bo v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF.
  • V postopku oddaje so upoštevana tehnična navodila za pripravo prispevkov, ki bodo poslani v recenzijo, da se zagotovi slepo recenzijo.

ČLANKI

Section default policy

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti