Razpis za tematsko številko: ODPRTA ZNANOST

29.06.2023

Urednika tematske številke: mag. Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor (dunja.legat@um.si) in mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica (miro.pusnik@ctk.uni-lj.si

Skupna politika v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) je vse bolj usmerjena v krepitev povezav med akademsko in širšo skupnostjo in v skupno reševanje družbenih izzivov. V tej politiki je odprta znanost opredeljena kot ena od 20 ključnih ukrepov v obdobju 2022–2024. V programih sofinanciranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti Evropske komisije in Evropskega raziskovalnega sveta so prakse odprte znanosti natančno predpisane. Novembra leta 2021 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, kasneje pa še Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in Akcijski načrt za odprto znanost. To so temeljni predpisi, ki predpisujejo način delovanja javnih raziskovalnih organizacij po načelih odprte znanosti v najširšem smislu, saj predpisujeta odprto deljenje raziskav po načelih FAIR, upravljanje s pravicami intelektualne lastnine po načelih odprtega dostopa ter vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik. Vzporedno s tem se v Sloveniji gradi obsežna infrastruktura odprte znanosti.  

Na področju uveljavljanja načel odprte znanosti je akademska skupnost postavljena pred velike izzive. V središču iskanja odgovorov na te izzive so tudi knjižnice. Knjižnice tradicionalno z bibliografskimi in drugimi informacijskimi metodami beležijo rezultate raziskav, obvladujejo različne ekspertne sisteme vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela ter o njih izobražujejo uporabnike, aktivno sodelujejo pri znanstvenem založništvu, gradijo in upravljajo infrastrukturo (repozitorije za znanstvene objave in raziskovalne podatke, digitalne knjižnice, kataloge itd.), v zadnjih letih pa so tudi most med akademskim okoljem in širšo skupnostjo. 

V uredništvu revije Knjižnica smo se odločili, da izzivom odprte znanosti in vlogi knjižnic pri iskanju skupnih rešitev na področju odprte znanosti namenimo pozornost v obliki posebne tematske številke. Zato vabimo vse zainteresirane domače in tuje avtorje, da svoje poglede, razmišljanja, izkušnje in predloge rešitev prispevajo v obliki izvirnih ter preglednih znanstvenih, pa tudi strokovnih prispevkov, ki lahko vsebinsko nagovarjajo najširši spekter vprašanj odprte znanosti, od politik odprte znanosti, odprtih objav, odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki, občanske znanosti do že omenjenih metod vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti oziroma z uporabo odgovornih metrik. Dobrodošli so tudi prispevki o delovanju infrastruktur odprte znanosti (na primer repozitoriji).  

K oddaji prispevkov vabimo najširši krog avtorjev ne le s področja bibliotekarstva (npr. iz visokošolskih in specialnih knjižnic), saj se z izzivi odprte znanosti srečujejo tudi drugod. Tudi splošne knjižnice se srečujejo z izzivi občanske znanosti, digitalizacija kulturne dediščine ima domicil v nacionalnih knjižnicah. Zanimajo nas pogledi odločevalcev, oblikovalcev politik, razumevanje politik s strani uporabnikov, mnenja in izkušnje ustvarjalcev/upravljalcev infrastruktur, raziskovalcev, uporabnikov, širšega okolja itd. glede uporabe sistemov, potrebnih kompetenc, potreb po izobraževanju in usposabljanju, splošni pogledi na odprto znanost ipd. Vsem so skupni tudi izzivi na področju varovanja intelektualne lastnine.   

Znanost bo v prihodnosti sodelovalno naravnana in odprta, bolj družbeno dostopna, transparentna in demokratična, knjižnice pa bodo imele pri tem vlogo ključne infrastrukture. V tej luči je izdaja tematske številke revije Knjižnica več kot nujna.  

Vljudno vabljeni k oddaji prispevkov! 

 

NAVODILA ZA ODDAJO PRISPEVKOV 

Tematsko številko nameravamo objaviti v drugi polovici leta 2024. Avtorje vabimo k oddaji predlogov prispevkov (tema/naslov s pripisom »Za tematsko številko Odprta znanost«, vrsta članka (izvirni znanstveni, pregledni znanstveni, strokovni), razširjeni izvleček - 300-500 besed). Avtorji oddajo svoje predloge v sistem revije Knjižnica (https://journals.uni-lj.si/knjiznica). Če bo predlog prispevka sprejet, bodo avtorji povabljeni, da oddajo celoten članek, ki bo recenziran. Sprejem predloga prispevka ne zagotavlja tudi sprejema članka – o slednjem bodo avtorji obveščeni po recenziji.  

Pomembni datumi: 

  • Predloge prispevkov sprejemamo do: 30. september 2023 
  • Informacija avtorjem o sprejetju predloga: 31. oktober 2023 
  • Rok za pošiljanje končanih celotnih prispevkov: 31. december 2023 
  • Rok za informacijo o sprejetju/nesprejetju prispevka in za recenzije: 31. januar 2024  
  • Rok za končni popravljen prispevek: 31. marec 2024 

Jezik predlogov prispevkov je lahko slovenski, hrvaški oziroma srbski ali angleški. Jezik predloga in končnega prispevka sta praviloma enaka, razen če se avtorji ne dogovorijo drugače z uredništvom. Obseg prispevka: do 6.000 besed (izjemoma se ob dogovoru  z uredništvom obseg lahko tudi poveča). Pri pripravi prispevkov naj avtorji upoštevajo navodila revije Knjižnica za avtorje (https://journals.uni-lj.si/knjiznica/information/authors).  

V primeru vprašanj ali nejasnosti lahko kontaktirate gostujoča urednika: