Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine

Avtorji

  • Blažka Kunc
  • Katarina Švab Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.2

Ključne besede:

public libraries, border libraries, cross-border cooperation, reading literacy, Central library of Carinthia, Slovenian academic library Celovec, bilingualism

Povzetek

Namen: Slovenske splošne knjižnice čezmejno sodelujejo s splošnimi knjižnicami v sosednjih državah z namenom zagotavljanja Slovencem, ki živijo izven meja Slovenije, stik s slovensko pisano besedo. V raziskavi nas je zanimalo, na katerih področjih slovenske splošne knjižnice čezmejno sodelujejo s knjižnicami v sosednjih državah.

Metodologija/pristop: Za namen raziskave smo izvedli analizo, pri katerih skupnih storitvah, projektih in dejavnostih čezmejno sodelujejo slovenske splošne knjižnice za Slovence v sosednjih državah. Opravili smo analizo vsebine javno dostopnih dokumentov na spletnih straneh in objav na družbenem omrežju Facebook petih slovenskih splošnih knjižnic: Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Analizirano obdobje zajema obdobje 2015-2022.

Rezultati: Analiza storitev, projektov in dejavnosti kaže na precej pestro čezmejno sodelovanje slovenskih splošnih knjižnic s knjižnicami v sosednjih državah in ponudbo storitev za Slovence v sosednjih državah. Obmejne knjižnice z medsebojnim sodelovanjem ponujajo številne storitve različnim uporabniškim skupinam, med njimi pa prevladujejo projekti za spodbujanje branja.

Omejitve raziskave: Raziskava ne vključuje uporabnikov knjižnic v čezmejnih in slovenskih splošnih knjižnicah. Z uporabniško analizo bi pridobili dragocene podatke o storitvah knjižnic z uporabniškega vidika.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati raziskave so lahko v pomoč vsem slovenskim obmejnim knjižnicam ter nudijo premislek o možnostih za izboljšave knjižnicam pri čezmejnem sodelovanju. Raziskav o čezmejnem sodelovanju je namreč zelo malo in opravljena raziskava omogoča izhodišča tudi za nove.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Blažka Kunc

    Blažka Kunc, mag. bibl., inf. in zal. štud.

Literatura

Bordonaro, K. (2017). The experience of international students at cross-border university libraries. International Journal of Librarianship, 2(2), 46─61. DOI: https://doi.org/10.23974/ijol.2017.vol2.2.20

Brezovnik, B. (2011). Slovenci v zamejstvu in Rimskokatoliška cerkev. Celjska Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba.

Domej, M. (2007). Avstrijske splošne knjižnice in Slovenska študijska knjižnica v Celovcu. Organizacija Znanja, 12(3), 103–108. doi:10.3359/oz0703103 DOI: https://doi.org/10.3359/oz0703103

Faletar Tanackovic, S., Lacovic, D. in Stanarevic, S. (2011). Small scale study on linguistic diversity and public libraries in Croatia. New Library World, 112(11/12), 513─531. DOI: https://doi.org/10.1108/03074801111190400

Faletar, I., Faletar Tanacković, S. in Lacović, D. (2012). Multicultural services of Croatian public libbrareis. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 55(3-4), 153-188.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (2019). Program dela in finančni načrt Goriške knjižnice za leti 2019 in 2020. https://www.gkfb.si/images/dokumenti/info_JZ/Program_dela_in_financni_nacrt_2019-2020.pdf

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. (2018). Program dejavnosti splošne knjižnice na obmejnih območjih: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. http://www.gkfb.si/images/dokumenti/info_JZ/poziv_OBMEJ_obrazec_GKFB_201 8.pdf

Goriška knjižnica Franceta Bevka. (b. d.). https://www.gkfb.si/

Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovac. (b. d.). https://gkka.hr/

Gujtman, M. (2017). Knjižnična dejavnost za potrebe Slovencev v zamejstvu in podpora Ministrstva za kulturo Republike Slovenije njenemu razvoju. http://394.ablak.arnes.si/fileadmin/user_upload/MGujtman_Slovenci_v_zamejstv u_2017.pdf

Hancks, J. W. (2011). Cross-border library services. Scandinavian Public Library Quarterly, 4, 24─26.

Hancks, J. W. (2014). A cultural and educational link to the homeland: Ethnic minority public libraries in the Danish-German border region. World Libraries, 21(1). https://worldlibraries.dom.edu/index.php/worldlib/article/view/525

Hansson, J. (2011). Public libraries and the national minorities of Sweden–results of a national survey. New Library World, 112(9/10), 406─415. DOI: https://doi.org/10.1108/03074801111182003

https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/07/Sodelovanje_knji%C5%BEnic_z_zamejci_in_Slovenci_po_svetu_20200703.pdf

Jurkowski, R. (2010). “Bridging the digital divide: libraries providing access for all?”− BOBCATSSS 2010 (Parma, 25− 27 stycznia 2010 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 3(5), 205─212. DOI: https://doi.org/10.12775/TSB.2010.032

Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica. (2023). Premične zbirke. https://www.knjiznica-ilb.si/premicne-zbirke/

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. (b. d.). https://www.nm.sik.si/si/knjiznica/

Knjižnica Rogaška Slatina (2023). Za odrasle. https://www.knjiznica-rogaska-slatina.si/za-odrasle/

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2016). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2016. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/pdf/dejavnosti_na_obmejnih_obmocjih/Vsebinsko-in-finanno-poroilo-o--izvedbi-programa-dejavnosti-splosne-knjiznice-za-podporo-razvoju-knjiznicne-dejavnosti-na-obmejnih-obmocjih-v-letu-2016.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2017). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2017. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/pdf/dejavnosti_na_obmejnih_obmocjih/2017/Vsebinsko-in-finanno-poroilo-o-izvedbi-programa-dejavnosti-splone-knjinice-za-podporo-razvoju-knjinine-dejavnosti-na-obmejnih-obmojih-v-letu-2017.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2020). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2020. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2021/05/Vsebinsko_in_finan%C4%8Dno_poro%C4%8Dilo_o_izvedbi_programa_dejavnosti_splo%C5%A1ne_2020-1.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2021). Program dejavnosti splošne knjižnice na obmejnih območjih za leto 2021. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2021/05/Program_dejavnosti_splo%C5%A1ne_knji%C5%BEnice_na_obmejnih_obmo%C4%8Djih_za_leto_2021-1.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2021). Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2021. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/02/Vsebinsko-in-financno-porocilo-2021.pdf

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. (2022). Program dejavnosti splošne knjižnice na obmejnih območjih za leto 2022. https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/04/2022-program-dejavnosti-na-obmejnih-obmocjih-drugo-branje.pdf

Kunc, B. (2021). Projekt Potujoča knjižnica v Slovenski študijski knjižnici Celovec in njegov pomen za spodbujanje bralne pismenosti med zamejci [Pisna naloga za bibliotekarski izpit, Narodna in univerzitetna knjižnica]. dLib. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CF9S8KQX

Letno poročilo 2022. (2023). Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. https://www.kp.sik.si/wp-content/uploads/2023/03/Letno_porocilo_2022.pdf

Majovski, K. (2005). Pregled domoznanske dejavnosti v Narodni in studijski knjižnici v Trstu. Knjižnica, 49(3), 53–65.

Miller, R. T. (2015). Border Crossing. Library Journal, 140(10), 1─3.

O nas. (2017). Slovenska študijska knjižnica. http://celovec.sik.si/sl/o-nas/

Onifade, F. N. in Bridges, L. (2018). Sister library cooperation: Inspiring cross-cultural capability for librarians. IFLA journal, 44(1), 44-55. DOI: https://doi.org/10.1177/0340035217751959

Peoples, A. in Ward, T. (2007). »Inspiring Readers«: a cross border reader development project. New Library World, 108(5/6), 218─228. DOI: https://doi.org/10.1108/03074800710748786

Peperko Golob, D. (ur.). (2016). 70 let Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto: (1946–2016). Knjižnica Mirana Jarca.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. (b. d.). http://beta.ms.sik.si/

Poročilo NŠK. (2022). Poročilo o delovanju 2022. Narodna in študijska knjižnica Trst.

Sabolović-Krajina, D. (2019). Croatian public libraries in time of crisis. IFLA journal, 45(1), 48─56. DOI: https://doi.org/10.1177/0340035218811320

Šuler Pandev, S. in Vončina, S. Domoznanstvo in posebne zbirke v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika. Knjižnica, 49(3), 67–80.

Švent, R. (2007). Vloga in pomen izseljenskih knjižnic. Knjižnica, 51(1), 141–154. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5882

Vávrová T., Hrubeš, M. in Čáp, P. (2016). Civic initiation through public libraries in the Czech Republic. V: Beyond Us vs. Them: Citizenship education with hard to reach learners in Europe. (No. 1618). Bundeszentrale für politische Bildung. https://repository.londonmet.ac.uk/5336/1/Beyond%20Us%20and%20Them.pdf#page=64

Yang, L., in Demetriades, N. (2018). IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto Toolkit.

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442

Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub). (2006). Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3606

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM). (2006). Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4387

Združenje splošnih knjižnic. (2020). Sodelovanje splošnih knjižnic z zamejskimi Slovenci in Slovenci po svetu. https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/07/Sodelovanje_knji%C5%BEnic_z_zamejci_in_Slovenci_po_svetu_20200703.pdf

Prenosi

Objavljeno

27.07.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kunc, B., & Švab, K. (2023). Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 15-38. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.2