MOTIVACIJA IN KNJIŽNIČNI MENEDŽMENT

Avtorji

  • Tatjana Likar Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (tatjana.liikar@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13736

Ključne besede:

motivacija, motivacija za delo, management, knjižnice, bibliotekarji

Povzetek

Izvleček

Prispevek govori o tem, kaj sta motivacija in motiviranje, o njuni povezavi z menedžmentom ter o vlogi in stanju motivacije v bibliotekarstvu v svetu in pri nas. Knjižničarsko razvite države so se s knjižničnim menedžmentom in z vprašanjem motiviranja knjižničarjev začele ukvarjati že pred desetletji. Drugje so še bolj na začetku. Pogoj, da bi v knjižnice lahko uvedli sodobno vodenje, je upoštevanje elementov sodobnega knjižničnega menedžmenta. Z uporabo ustreznih znanj in orodij lahko knjižničarji, vodje in direktorji svojim sodelavcem ustvarijo delovno okolje, ki bo povzročalo dolgoročno zadovoljstvo z delom. Na stopnjo motiviranosti zaposlenih za njihovo delo morajo zato odločilno vplivati tako imenovani višji dejavniki, ki izvirajo iz dela samega in se nanašajo na vsebino dela: dosežki, priznanje, zaupanje in delo samo. Zunanji dejavniki (dohodki, medsebojni odnosi, tehnologija vodenja, politika podjetja, delovne razmere, kontrola dela, osebna varnost, trdnost zaposlitve in položaj...) pa morajo imeti manjši vpliv.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bahtijarević-Šiber, F. (1986). Motivacija i raspodjela. Zagreb: Informator.

Brajša, P. (1994). Managerska komunikologija : komuniciranje, problemi in konflikti v podjetju. Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Brajša, P. (1996). Sedem skrivnosti uspešnega managementa. Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Gazvoda, J. (1997). Upravljanje človeških virov in razvoj karier v večji knjižnici. Knjižnica, 41 (2-3), 57-74.

Gradišar, V. & Češnovar, N. (1997). Kaj motivira knjižničarje zaposlene v javnih zavodih. Knjižnica, 41 (2-3), 75-88.

Ledić, J. (1996). TQM - Nova kakovost v visokošolskem izobraževanju. Vzgoja in izobraževanje, 27 (1), 11-16.

Line, M. B. (1992). How to demotivate staff : a brief guide. Library management, 13 (1), 4-7.

Lipičnik, B. (1996). Izobraževanje, žrtev ali povzročitelj sprememb. Vzgoja in izobraževanje, 27 (1), 4-8.

Lipičnik, B. (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu (human resources management) (str. 153-187). Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Možina, S. et al. (1994). Management. Radovljica: Didakta.

Musek, J. (1993). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.

Rooks, D.C. (1988). Motivating today's library staff: a management guide. Phoenix ; New York: Oryx Press.

Stueart, R.D. & Moran, B.B. (1987). Hbrary management. 3rd ed. Littleton: Libraries Unlimited. (Library science textseries).

Urbanija, J. & Ambrožič, M. (1996). Profesionalni atributi in status knjižničarjev v Sloveniji. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 39 (1-2), 13-35.

Vila, A. & Kovač, J. (1998). Osnove organizacije in managementa (str. 11-119). Kranj: Moderna organizacija.

Zupanič, S. (1995). Pogled v knjižnično in informacijsko etiko. Knjižnica, 39 (1-2), 7-25.

Prenosi

Objavljeno

01.06.2000

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Likar, T. (2000). MOTIVACIJA IN KNJIŽNIČNI MENEDŽMENT. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13736