Založniška dejavnost muzejev in galerij na Slovenskem do konca druge svetovne vojne

Avtorji

  • Mateja Krapež

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.5

Ključne besede:

slovenski muzeji in galerije, založništvo, muzejske publikacije, zgodovinski pregledi

Povzetek

Pregledali bomo začetke muzejev na Slovenskem in njihove prve založniške projekte, od prvih izdaj Kranjskega deželnega muzeja leta 1832, pa vse do konca druge svetovne vojne. Opozorili bomo na njihov pomen pri razvoju znanstvene in strokovne publicistike. Prvi muzej na Slovenskem je bil današnji Narodni muzej Slovenije, ki je bil ustanovljen leta 1821 in je naša najstarejša neprekinjeno delujoča kulturna in znanstvena ustanova. Muzejska društva in muzeji so bile namreč na Slovenskem prve inštitucije, kjer so se zbirali znanstveniki in strokovnjaki in so s svojo zbiralno, razstavno, raziskovalno, pedagoško in publicistično dejavnostjo odigrali eno osrednjih vlog pri razvoju tako domoznanskih kot naravoslovnih strok. Muzeji in galerije po vsem svetu izdajajo publikacije in s tem pomembno dopolnjujejo svoje poslanstvo posredovanja znanja. Slednje so že ob sami ustanovitvi zapisali v ustrezne ustanovne akte tudi ustanovitelji slovenski muzejev, in v večini izpolnili že v prvih letih njihovega delovanja. Prve muzejske publikacije so bile izdane v obliki drobnih knjižic, v katerih so predstavljali svoje poslanstvo, zbiralno politiko, prostorsko problematiko in zbirke. Izdajali so vodnike, v katerih so predstavitve nastajajočih zbirk, razstavne kataloge, separate posebej pomembnih domoznanskih prispevkov, pa tudi znanstvene monografske publikacije, ki so jih pripravljali muzejski kustosi oz. člani muzejskih društev. Predvsem muzejske serijske publikacije so bile velikega pomena za razvoj strokovne in znanstvene publicistike na Slovenskem in v slovenskem jeziku. Prispevku je priložena bibliografija izdaj slovenskih muzejev in galerij med letoma 1832 in 1945.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baš, F. (1939). Muzeji, galerija, arhivi in spomeniško varstvo v Sloveniji 1918–1938. V Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije (str. 314–319). Ljubljana: Jubilej.

Benkovič, J. (1891). Slovensko slovstvo: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko. Dom in svet, 4 (6), str. 286.

Borčič, B. (1987). Snovanje in ustanovitev Muzejskega društva v Škofji Loki. Loški razgledi, 34, str. 11–25.

Brancelj Bednaršek, A. in Matkovič, A. (2001). Belokranjski muzej in Belokranjsko muzejsko društvo. V Petdeset let Belokranjskega muzeja (str. 47). Metlika: Belokranjski muzej.

Cankar, I. (1921). Narodna galerija. Zbornik za umetnostni zgodovino, 1, str. 90–93.

Cankar, I. (1922). Narodna galerija. Zbornik za umetnostni zgodovino, 2, str. 162.

Cankar, I. (1922). Zgodovinska razstava slovenskega slikarstva. Zbornik za umetnostno zgodovino, 2 (2), str. 129–134.

Cankar, I. (1923). Narodna galerija. Zbornik za umetnostni zgodovino, 3, str. 65–67.

Cankar, I. (1934/1935). Narodna galerija. Zbornik za umetnostni zgodovino, 13, str. 103–121.

Dolenec, I. (1968). Profesorski ceh v Škofji Loki. Loški razgledi, 15, str. 72–77.

Društveni glasnik (1932). Muzejsko društvo v Mariboru 1931. Izvestje Muzejskega društva v Mariboru, 1, str. 58.

Gabrovec, S. (1993). Ob jubileju Sadnikarjeve zbirke. Argo, 35, str. 60–61.

Gaspari, M. (1933). Zbirka starin in umetnin v Kamniku. Etnolog, 5, str. 79–85.

Grafenauer, B. (1981). Ob stoletnici začetkov slovenskega znanstvenega zgodovinopisja. Zgodovinski časopis, 35(1–2), str. 15–27.

Jaki, B. (2004). Vloga Narodne galerije pri konstituiranju slovenske umetnostne zgodovine. V Murovec, B. (ur.). Slovenska umetnostna zgodovina: tradicija, problemi, perspektive (str. 82–90). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Janša-Zorn, O. (2002). Anton Koblar in Izvestja muzejskega društva za Kranjsko. Arhivi, 25 (1), str. 129–136.

Jenko, M. (2008). Porajanje umetnostne zbirke: ob 90-letnici Narodne galerije. Ljubljana: Narodna galerija.

Kolšek, V. (1981–1982). Ob 100-letnici Celjskega pokrajinskega muzeja. Argo, 20–21, str. 3–26.

Korošaj, M. (1998). Založniška dejavnost Narodne galerije. V Šerbelj, F. (ur.). Osemdeset let Narodne galerije: 1918–1998 (str. 203–235). Ljubljana: Narodna galerija.

Kos, M. (1993). Stoletnica prve številke muzejske revije Argo. Argo, 33–34, str. 3.

Kovačič, F. (1926). "Časopis" in "Zgodovinsko društvo": nekaj doneskov k njuni zgodovini. Kazalo k Časopisu za zgodovino in narodopisje: I.–XX. (str. 1–12). Maribor: Zgodovinsko društvo.

Kovačič, F. (1928). Postanek in razvoj mariborskega muzeja. Časopis za zgodovino in narodopisje, 23 (5), str. 255–268.

Krapež, M. (2016). Uredniški in trženjski vidiki knjižno-založniške dejavnosti slovenskih muzejev in galerij v času po osamosvojitvi. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kuzmič, F. (1996, 8. februar). Prekmursko muzejsko društvo. Kulturna priloga Vestnika, str. 16.

Mal, J. (1931). Predgovor. V Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani: kulturno zgodovinski del. Ljubljana: Narodni muzej.

Mal, J. (1937, 16. maj). Domovi kulturnih spomenikov: Narodni muzej. Slovenec, 65 (109), str. 11.

Mal, J. (1939). Naše Muzejsko društvo v teku sto let. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 20 (1–4), str. 1–24.

Mal, J., Baš, A., Levstik, M. in Šumi, N. (1954). Vprašanja Mestnega muzeja v Ljubljani. Ljubljana: Mestni muzej.

Marolt, M. (1938, 9. januar). Novo leto 1938 v Narodni galeriji. Slovenec, 66 (6), str. 8.

Mlakar, J., Podnar, F., Soklič, B. in Štukl, J. (2007). 70 let Muzejskega društva v Škofji Loki. Škofja Loka: Loški muzej.

Mohorič Bonča, K. (2005). Muzejska društva na Slovenskem pred 2. svetovno vojno. Kronika, 53, str. 69–89.

Muzejsko društvo v Ptuju (1927), Časopis za zgodovino in narodopisje, 22 (1/2), str. 102–103.

Naša največja kulturna naloga (1927): Akademija znanosti in umetnosti: Narodna galerija. Ljubljana: Narodna galerija.

Novak, V. (1935). Pomursko muzejsko društvo. Časopis za zgodovino in narodopisje, 30, str. 125–127.

Okoliš, S. (1998). Stoletnica ustanovitve slovenskega šolskega muzeja. Časopis za zgodovino in narodopisje, 69 (2), str. 379–384.

Petru, P. in Žargi, M. (1983). Narodni muzej v Ljubljani. Maribor: Obzorja.

Pleško, T. (2016). Nastanek muzejev in razvoj muzejstva na Slovenskem. Argo, 59(1), str. 46–55.

Počivavšek, M. (2010). Založniška dejavnost Slovenskega muzejskega društva in njegovih predhodnikov. V 170 let Slovenskega muzejskega društva. Jubilejni zbornik (str. 38–42). Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo.

Pucelj, I. (1928, 4. januar). Naša Narodna galerija. Kmetski list, 10 (1), str. 5.

Ravnihar, V. (1927, 31. december). Za slovensko Akademijo znanosti in umetnosti. Narodni dnevnik, 4 (296), str. 2.

Reisp, B. (1976). Knjižnica Narodnega muzeja. Maribor: Obzorja.

Reisp, B. (1993). Narodni muzej. V Enciklopedija Slovenije. 7 (str. 312–313). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Rogelj-Škafar, B. (1993). Slovenski etnografski muzej. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Rutar, S. (1891). Izvestja muzejskega društva za Kranjsko. Ljubljanski zvon, 11 (7), str. 433–437.

Smodič, A. (1929). Muzejsko društvo v Ptuju. Časopis za zgodovino in narodopisje, 24, str. 225–228.

Smodič, A. (1930). Muzejsko društvo v Ptuju. Časopis za zgodovino in narodopisje, 25, str. 253–254.

Smodič, A. (1932). Muzejsko društvo v Ptuju. Časopis za zgodovino in narodopisje, 27 (2), str. 118–120.

Smrekar, A. (1998). Društvo Narodna galerija 1918–1945. V Šerbelj, F. (ur.). Osemdeset let Narodne galerije: 1918–1998 (str. 9–34). Ljubljana: Narodna galerija.

Šerbelj, F. (ur.) (1998). Osemdeset let Narodne galerije: 1918–1998. Ljubljana: Narodna galerija.

Tavčar, L. (2003). Zgodovinska konstitucija modernega muzeja kot sestavine sodobne zahodne civilizacije. Ljubljana: ISH; Narodna galerija.

Teplý, B. (1969). Franjo Baš – muzealec. Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 5, str. 108–112.

Terbuc, F. (1992). Muzejsko društvo in njegovi dediči: sto let organiziranega delovanja zgodovinarjev in ljubiteljev zgodovine na Ptuju. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 40 (3), str. 131–137.

Tominšek, J. (1938). Prekmurska knjižnica. Časopis za zgodovino in narodopisje, 33, str. 219–220.

Steska, V. (1894). Književnost: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko. Dom in svet, 7 (5), str. 156.

Vrišer, S. (1984–1985): Petdeset let Sokličevega muzeja v Slovenj Gradcu. Argo, 23–24, str. 63–66.

Vršič, N. (2004). Kulturno približevanje Prekmurja Sloveniji 1919–1941. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 52 (1), str. 73–90.

Zalar, F. (1993). Mestni muzej Ljubljana, V Enciklopedija Slovenije, 7, str. 83.

Za akademijo znanosti (1927, 15. december). Domoljub, 40 (50), str. 804–805.

Žitko, S. (1983). Pokrajinski muzej Koper: ob 70-letnici delovanja. Argo, 22, str. 3–10.

Prenosi

Objavljeno

13.09.2022

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Krapež, M. (2022). Založniška dejavnost muzejev in galerij na Slovenskem do konca druge svetovne vojne. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 97-124. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.5