Z branjem do zvezd

približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

Avtorji

  • Damijana Medved

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13753

Ključne besede:

branje, šolske knjižnice, ustvarjalnost v knjižnici, 1. vzgojno-izobraževalno obdobje, bralne spodbude

Povzetek

Namen: V okviru projekta Z branjem do zvezd je v osnovnošolski knjižnici potekala izvedba tedenskih dogodkov z namenom predstavitve najrazličnejšega knjižničnega gradiva. Učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja smo pokazali, da lahko prek knjižničnega gradiva pridejo do informacij in znanja o vseh področjih življenja. Cilja projekta sta popularizacija gradiva, ki je redkeje izposojano, in povečanja izposoje. Namen je, da bi učenci in ostali zaposleni šolsko knjižnico doživljali kot živ prostor, odprt za vse, ki omogoča spoznavanje novih znanj in spoznanj.
Metodologija/pristop: V šolskem letu 2019/2020 je bilo izvedenih 16 dogodkov (t. i. Dogajalnic), poleg tega pa meseca decembra še dodatnih 15 kratkih branj v knjižnici. Dogodki so bili izmenjaje organizirani za 1., 2. in 3. razred. Na decembrska branja pa so bili vabljeni vsi. Na dogodkih smo beležili obisk ter izposojo gradiva.
Rezultati: Analiza podatkov je pokazala zelo dober obisk dogodkov. Posledično se je število uporabnikov knjižnice v povprečju povečalo za 15 %. Na 10 od 16 dogodkih so si učenci izposodili knjižnično gradivo za domov.
Omejitve raziskave: Ni zabeleženo, koliko različnih učencev se je udeležilo Dogajalnic, kar bi dalo rezultat, kolikšen delež vseh učencev se jih je udeležilo. Poleg tega nismo beležili koliko knjig so si učenci izposodili čitalniško, beležili smo samo izposojo na dom, ki pa ni celosten kazalec zanimanja učencev.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava je lahko temelj za nadaljnje bralno spodbujevalne projekte in za beleženje dodatnih podatkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Damijana Medved

    Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9,
    1231 Ljubljana – Črnuče
    e-pošta: damijana.medved@guest.arnes.si

Literatura

Blatnik, A., Kovač, M., Rugelj, S. in Rupar, P. (2019). Knjiga in bralci VI: bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019. Ljubljana: Umco. Pridobljeno 28. 4. 2020 s spletne strani: https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Novice_in_dogodki/Knjiga_in_bralci_VI_raziskava_lowres.pdf

IFLA – smernice za šolske knjižnice. (2019). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 28. 4. 2020 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-sl.pdf

Makarovič, S. (2019). Strašni volk. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Malinc. (2019). Praktična delavnic motiviranja za branje [spletna stran]. Medvode: Malinc. Pridobljeno 2. 5. 2020 s spletne strani: http://www.malinc.si/sl/prakticna-delavnica-motiviranja-za-branje/

Orel, M. (2005). Vloga šolskega knjižničarja pri bralnih navadah in interesih mladostnikov. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. (2007). Uradni list RS, št. 57/2007, 65/2008, 99/2010, 51/2014, 64/2015, 47/2017 in 54/2019.

Sarto, M. (2015). Strategije motiviranja za branje: z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev. Medvode: Malinc.

Zabukovec, V. (2014). Kompetence v bibliotekarstvu. V R. Fekonja (ur.), Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Knjižnično informacijsko znanje (str. 129–137). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 28. 4. 2020 s spletne strani: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-KIZ/files/assets/basic-html/index.html

Prenosi

Objavljeno

30.12.2020

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. (2020). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 103–121. https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13753