Kako odrasli iščejo in izbirajo leposlovno gradivo v spletnem okolju

pregled raziskav

Avtorji

 • Luana Malec
 • Polona Vilar

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13756

Ključne besede:

iskanje leposlovja, izbira leposlovja, odrasli bralci, opombe o vsebini, anotacije

Povzetek

Namen: V prispevku podajamo strnjen pregled raziskav o iskanju in izbiri leposlovja za odrasle, s posebnim poudarkom na iskanju še neznanega gradiva, zlasti v spletnem okolju.
Metodologija/pristop: Izvedli smo primerjalno kritični pregled dostopne literature, v katerega smo vključili raziskave domačih in tujih avtorjev, predvsem s področja knjižnične in informacijske znanosti.
Rezultati: V študijah je iskanje leposlovja izpostavljeno kot s kontekstom močno povezan proces, kjer kombinacija iskalnih spodobnosti bralcev, njihovega znanja, osebnih in afektivnih dejavnikov ter dobro delujoče interakcije s sistemom rezultira v bolj ali manj uspešni izbiri leposlovne knjige. Temeljni funkciji leposlovja sta v bralcu izzvati določeno stanje uma ali sporočiti avtorjev pogled, sodbo. Dober sistem za iskanje leposlovja bi moral vključevati tudi te vidike, prilagojene posameznim tipom bralcev. Za oblikovanje bralcem leposlovja ustreznejših sistemov pa potrebujemo dodatne, tako kvalitativne, kot tudi obsežne evalvacijske uporabniške študije.
Omejitve raziskave: V okvir raziskav vedenja pri iskanju informacij smo v pregled zajeli raziskave o iskanju leposlovja za odrasle. Študij o iskanju neleposlovnega gradiva nismo obravnavali, prav tako ne raziskav o iskanju leposlovja za otroke. Pregled smo omejili na vire, objavljene v angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku.
Izvirnost/uporabnost raziskave: S pregledom raziskanih področij in uporabljenih raziskovalnih metod smo ugotavljali pokritost raziskav, ki obravnavajo problematiko iskanja in izbire leposlovja za odrasle, v tem okviru smo identificirali še neraziskane vrzeli in oblikovali vsebinske ter metodološke smernice za nadaljnje delo. Obenem smo ponudili teoretično podlago nadaljnjemu razvoju priporočilnega leposlovnega portala Dobreknjige.si in drugih svetovalnih storitev za leposlovje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

 • Luana Malec

  Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper
  e-pošta: luana.malec@kp.sik.si

 • Polona Vilar

  Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta,
  Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
  e-pošta: polona.vilar@ff.uni-lj.si

Literatura

Adkins, D. in Bossaller, J. (2007a). Fiction access points across computer-mediated book information sources: a comparison of online bookstores, reader advisory databases, and public library catalogs. Library and information science research, 29(3), 354–368. doi: 10.1016/j.lisr.2007.03.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2007.03.004

Adkins, D. in Bossaller, J. (2007b). Looking for a good book: searching for fiction using computer-mediated retrieval mechanisms. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 43(1), 1–4. DOI: https://doi.org/10.1002/meet.14504301309

Burke, S. K. in Strothmann, M. (2015). Adult readers’ advisory services through public library websites. Reference and user services quarterly, 55(2), 132–143. doi: 10.5860/rusq.55n2.132 DOI: https://doi.org/10.5860/rusq.55n2.132

Clark, C. in Rumbold, K. (2006). Reading for pleasure: a research overview. London: National Literacy Trust. Pridobljeno 29. 4. 2018 s spletne strani: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496343.pdf

Dobreknjige.si – pripročnik za vnos vsebin. Verzija 3.0. (2018). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Interno gradivo.

Gäde, M., Hall, M. M., Huurdeman, H., Kamps, J., Koolen, M., Toms, E., … Walsh, D. (2015). Overview of the SBS 2015 interactive track. CEUR Workshop Proceedings, 1391, 480–493. Pridobljeno 25. 4. 2018 s spletne strani: https://repository.edgehill.ac.uk/7021/1/gaedeetal2015b.pdf

Goodall, D. (1989). Browsing in public libraries. Loughborough: Library and Information Statistics Unit.

Hall, M., Huurdeman, H., Koolen, M., Skov, M. in Walsh, D. (2014). Overview of the INEX 2014 interactive social book search track. CEUR Workshop Proceedings, 1180, 480–493. Pridobljeno 27. 4. 2018 s spletne strani: http://ceur-ws.org/Vol-1180/CLEF2014wn-Inex-HallEt2014.pdf

Javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic: poročilo. (2011). Maribor: Interstat. Pridobljeno 24. 5. 2018 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/javnomnenjska-raziskava-med-clani-uporabniki-in-neuporabniki-splosnih-knjiznic-v-sloveniji/ZDRU%C5%BDENJE-SPLO%C5%A0NIH-KNJI%C5%BDNIC-poro%C4%8Dilo-raziskave-29-09-2011.pdf

Jug, T. in Žumer, M. (2019). Priložnosti in ovire metapodatkov na slovenskem knjižnem trgu. Knjižnica, 63(4), 45–68.

Kanič, J. (2018, 31. marec). Serendipičnost? [blog zapis]. Bibliotekarska terminologija: razmišljanja in klepet o terminoloških vprašanjih bibliotekarstva. Pridobljeno 2. 6. 2018 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.com/2018/03/serendipicnost.html#comment-form

Koolen, M., Bogers, T., van den Bosch, A. in Kamps, J. (2015). Looking for books in social media: an analysis of complex search requests. V Advances in information retrieval: 37th European Conference on IR Research, ECIR 2015, Vienna, Austria, March 29 – April 2, 2015: proceedings (str. 184–196). Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-16354-3_19

Koolen, M., Bogers, T., Gäde, M., Hall, M. Hendrickx, I., Huurdeman, H., … Walsh, D. (2016). Overview of the CLEF 2016 social book search lab. V Experimental IR meets multilinguality, multimodality, and interaction: 7th international conference of the CLEF association, CLEF 2016, Évora, Portugal, September 5-8, 2016: proceedings (str. 351–370). Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-44564-9_29

Mikkonen, A. (2017). Fiction readers’ book search in public library catalogs. Dissertation. Tampere: University of Tampere. Pridobljeno 30. 4. 2018 s spletne strani: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101683/978-952-03-0496-6.pdf?sequence=1

Mikkonen, A. in Vakkari, P. (2012). Readers’ search strategies for accessing books in public libraries. V Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium, August 21-24, 2012, Nijmegen: The Netherlands (str. 214–223). New York, NY: Association for Computing Machinery. Pridobljeno 6. 4. 2018 s spletne strani: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2362760 DOI: https://doi.org/10.1145/2362724.2362760

Mikkonen, A. in Vakkari, P. (2016a). Finding fiction: search moves and success in two online catalogs. Library and information science research, 38(1), 60–68. doi: 10.1016/j.lisr.2016.01.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2016.01.006

Mikkonen A. in Vakkari, P. (2016b). Readers’ interest criteria in fiction book search in library catalogs. Journal of documentation, 72(4), 696–715. doi: 10.1108/JDOC-11-2015-0142 DOI: https://doi.org/10.1108/JDOC-11-2015-0142

Mikkonen, A. in Vakkari, P. (2017). Reader characteristics, behavior, and success in fiction book search. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(9), 2154–2165. doi: 10.1002/asi.23843 DOI: https://doi.org/10.1002/asi.23843

Moyer, J. E. (2005). Adult fiction reading: a literature review of readers’ advisory services, adult fiction librarianship, and fiction readers. Reference and user services quarterly, 44(3), 220–231.

Moyer, J. E. (2007). Learning from leisure reading: a study for adult library patrons. Reference and user services quarterly, 46(4), 66–79. DOI: https://doi.org/10.5860/rusq.46n4.66

O’Brien, H. L. in Toms, E. G. (2009). The development and evaluation of a survey to measure user engagement. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(1), 50–69. doi: 10.1002/asi.21229 DOI: https://doi.org/10.1002/asi.21229

Oksanen, P. in Vakkari, P. (2012). In search of a good novel examining results matter. CEUR workshop proceedings, 836, 29–32. Pridobljeno 26. 11. 2017 s spletne strani: http://ceur-ws.org/Vol-836/paper9.pdf

Ooi, K. in Liew, L. C. (2011). Selecting fiction as part of everyday life information seeking. Journal of documentation, 67(5), 748–772. doi: 10.1108/00220411111164655 DOI: https://doi.org/10.1108/00220411111164655

Pejtersen, A. M. (1979). Investigation of search strategies in fiction based on an analysis of 134 user-librarian conversations. V Proceedings of the 3rd international research forum in information science (str. 107–132). Oslo: Statens Biblioteksskole.

Pejtersen, A. M. in Austin, J. (1983). Fiction retrieval: experimental design and evaluation of a search system based on users’ value criteria: part 1. Journal of documentation, 39(4), 230–246. doi: 10.1108/eb026750 DOI: https://doi.org/10.1108/eb026750

Pejtersen, A. M. in Austin, J. (1984). Fiction retrieval: experimental design and evaluation of a search system based on users’ value criteria: part 2. Journal of documentation, 40(1), 25–35. doi: 10.1108/eb026755 DOI: https://doi.org/10.1108/eb026755

Ross, C. S. (2001). Making choices: what readers say about choosing books to read for pleasure. Acquisitions librarian, 13(25), 5–21. doi: 10.1300/J101v13n25_02 DOI: https://doi.org/10.1300/J101v13n25_02

Ross, C. S., McKechnie, L. in Rothbauer, P. M. (2006). Reading matters: what the research reveals about reading, libraries, and community. Westport: Libraries Unlimited.

Saarinen, K. in Vakkari, P. (2013). A sign of a good book: readers’ methods of accessing fiction in the public library. Journal of documentation, 69(5), 736–754. doi: 10.1108/JD-04-2012-0041 DOI: https://doi.org/10.1108/JD-04-2012-0041

Saarti, J. in Hypén, K. (2012). From thesaurus to ontology: the development of the Kaunokki Finnish fiction thesaurus. Indexer, 28(2), 50–58. doi: 10.3828/indexer.2010.15 DOI: https://doi.org/10.3828/indexer.2010.15

Saricks, J. G. (2000). Reading the future of the public library. Acquisitions librarian, 13(25), 113–121. doi: 10.1300/J101v13n25_09 DOI: https://doi.org/10.1300/J101v13n25_09

Saricks, J. G. (2005). Readers’ advisory service in the public library. Chicago: ALA.

Schultz, K. (2009). An overview of readers’ advisory service with evaluations of related websites. Acquisitions librarian, 12(23), 21–33. doi: 10.1300/J101v12n23_03 DOI: https://doi.org/10.1300/J101v12n23_03

Spiteri, L. F. in Pecoskie, J. (2016). In the readers’ own words: how user content in the catalog can enhance readers’ advisory services. Reference and user services quarterly, 56(2), 91–95. Pridobljeno 11. 9. 2017 s spletne strani: https://journals.ala.org/index.php/rusq/article/view/6186/8022 DOI: https://doi.org/10.5860/rusq.56n2.91

Spiteri, L. in Pecoskie, J. (2018). Expanding the scope of affect: taxonomy construction for emotions, tones, and associations. Journal of documentation, 74(2), 383–397. doi: 10.1108/JD-02-2017-0026 DOI: https://doi.org/10.1108/JD-02-2017-0026

Statistični podatki o knjižnicah [spletno mesto]. (2017). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. Pridobljeno 1. 12. 2017 s spletne strani: https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Šauperl, A. (2005). Vsebinski opis leposlovja: stvarnost in možnosti. Šolska knjižnica, 15(1–2), 20–27.

Šauperl, A. (2012). Pinning down a novel: characteristics of literary works as perceived by readers. Library review, 61(4), 286–303. doi: 10.1108/00242531211267581 DOI: https://doi.org/10.1108/00242531211267581

Šauperl, A. (2013). Four views of a novel: characteristics of novels as described by publishers, librarians, literary theorists, and readers. Cataloging and classification quarterly, 51(6), 624–654. doi: 10.1080/01639374.2013.773953 DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2013.773953

Šauperl, A. (2016) Kratek opis leposlovja: smernice za kratek vsebinski opis književnih del v knjižničnih katalogih in na portalu Dobreknjige.si. Knjižnica, 60(2–3), 101–126.

Švab, K. (2016). Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Pridobljeno 15. 6. 2018 s spletne strani: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=87110&lang=slv

Thudt, A., Hinrichs, U. in Carpendale, S. (2012). The Bohemian Bookshelf: supporting serendipitous book discoveries through information visualization. V Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (Austin, Texas, USA, May 5-10, 2012). New York, NY: ACM. doi: 10.1145/2207676.2208607 DOI: https://doi.org/10.1145/2207676.2208607

Towey, C. A. (2000). Flow: the benefits of pleasure reading and tapping readers’ interests. Acquisitions librarian, 13(25), 131–140. doi: 10.1300/J101v13n25_11 DOI: https://doi.org/10.1300/J101v13n25_11

Usherwood, B. in Toyne, J. (2002). The value and impact of reading imaginative literature. Journal of librarianship and information science, 34(1), 33–41. doi: 10.1177/096100060203400104 DOI: https://doi.org/10.1177/096100060203400104

Vakkari, P. in Pöntinen, J. (2015). Result list actions in fiction search. V JCDL/DL: international conference on digital libraries, Jun 2015 (str. 7–16). New York, NY: Association for Computing Machinery. Pridobljeno 31. 7. 2018 s spletne strani: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2756911 DOI: https://doi.org/10.1145/2756406.2756911

Van Riel, R. (2003). How user-centred content delivers success on the Web. VINE, 33(3), 137–142. doi: 10.1108/03055720310510017 DOI: https://doi.org/10.1108/03055720310510017

Yu, L. in O’Brien, A, (1999). A practical typology of adult fiction borrowers based on their reading habits. Journal of information science, 25(1), 35–49. DOI: https://doi.org/10.1177/016555159902500105

Prenosi

Objavljeno

30.12.2020

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Malec, L., & Vilar, P. (2020). Kako odrasli iščejo in izbirajo leposlovno gradivo v spletnem okolju: pregled raziskav. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 29–66. https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13756

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>