Inventura knjižničnega gradiva v splošni knjižnici z uporabo sistema COBISS

Avtorji

  • Jerneja Berginc

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13759

Ključne besede:

splošne knjižnice, inventura, knjižnični katalogi, avtomatizirana inventura

Povzetek

Poleg tega, da knjižnični katalog predstavlja zbir podatkov o knjižničnem gradivu, je s pomočjo tehnologije postal tudi pomembno orodje uporabnikov za enostavno iskanje gradiva. S svojo urejenostjo na nek način izkazuje kakovost knjižnice in lahko znatno prispeva k dobri uporabniški izkušnji. Enoten način beleženja količine in lokacije gradiva znotraj kataloga med drugim zagotavlja format COMARC/H. Članek želi poudariti osnovni pomen preverjanja pravilnosti podatkov, vnesenih v računalniški knjižnični katalog ter opozarja na pomen strokovnega znanja in odgovornosti do dela na vseh točkah, ki znotraj knjižnice sovplivajo na njegovo kakovost. Inventuro knjižničnega gradiva, kot del sistema nadzora, umešča v proces upravljanja knjižnične zbirke, ki ob rednem izvajanju prinaša urejeno in uporabnikom prijazno zbirko knjižničnega gradiva. V prispevku opisani postopek izvedbe inventure knjižničnega gradiva izhaja iz manjše splošne knjižnice, inventura pa je bila opravljena s pomočjo programskega segmenta COBISS3/Inventura. V odstotkih so dodani rezultati opravljene inventure, ki izkazujejo izjemno majhen delež dejansko manjkajočega gradiva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Jerneja Berginc

    Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin
    e-pošta: jerneja.berginc@kcktolmin.si

Literatura

Abe, M. (2010). Inventura knjižničnega gradiva: študija primera. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Abe, M. (2014). Inventura knjižničnega gradiva: uvodni pregled. Knjižnica, 58(4), 13–39.

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

COMARC/H format za podatke o stanju zaloge: priročnik za uporabnike. (2018). Maribor: Inštitut informacijskih znanosti. Pridobljeno 5. 4. 2019 s spletne strani: https://home.izum.si/izum/e-prirocniki/3_COMARC_H/Cel_3_COMARC_H.pdf

Gorkič, P., Lekić, T. in Poličnik-Čermelj, T. (2014). Analiza ročno izvedene inventure knjižničnega gradiva. Knjižnica, 58(4), 71–93.

Grajfoner, A. (2018). Upravljanje knjižnične zbirke: primer knjižnične inventure serijskih publikacij. Pisna naloga za bibliotekarski izpit. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor.

Larson, J. (2012). CREW: a weeding manual for modern libraries [spletna stran]. Austin, TX: Texas State Library and Archives. Pridobljeno 9. 6. 2019 s spletne strani: https://www.tsl.texas.gov/ld/pubs/crew/index.html

Lončar, N. (2010). Projekt »odpisani« in odpis gradiva v Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica, 54(3), 117–128.

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2013). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 9. 3. 2019 s spletne strani: https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf

Navodila za izvajanje inventure: POM-NA-SI-37, V13.0. (2019). Maribor: Inštitut informacijskih znanosti. Pridobljeno 5. 4. 2019 s spletne strani: http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/Navodila_za_inventuro/Navodila_za_izvajanje_inventure_SI.pdf

Navodila za izvajanje inventure monografskih publikacij. (2020). Maribor: Inštitut informacijskih znanosti. Pridobljeno 20. 8. 2020 s spletne strani: https://home.izum.si/izum/e-prirocniki/Navodila_za_inventuro/Navodila_za_izvajanje_inventure_monografskih_publikacij_SI.pdf

Platforma COBISS [spletna stran]. (2016, januar). Maribor: Inštitut informacijskih znanosti. Pridobljeno 13. 3. 2019 s spletne strani: https://www.cobiss.net/si/platforma-cobiss.htm

Poličnik-Čermelj, T., Lekić, T. in Gorkič, P. (2014). Knjižnične evidence in njihova uporaba: na primeru ročno izvedene inventure v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 58(4), 41–70.

Poličnik-Čermelj, T. in Velkavrh, V. (2019). Šolske knjižnice v sistemu Cobiss: priročnik za identifikacijo, inventarizacijo in odpis knjižničnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 9. 7. 2019 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/solske_knjiznice_cobiss.pdf

Rampih, S. (2010). Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Standardi GS1 [spletna stran]. (B. l.). Ljubljana: Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov. Pridobljeno 5. 4. 2019 s spletne strani: https://www.gs1si.org/Standardi

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). (2018). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 20. 8. 2020 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2017/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2017.pdf

Traceability solutions [spletna stran]. (B. l.). Itasca, IL: Keyence Corporation. Pridobljeno 5. 4. 2019 s spletne strani: https://www.keyence.com/ss/products/marking/traceability/law_basic.jsp#sect_02

Zakon o računovodstvu. (1999). Uradni list RS, št. 23/1999.

Žaucer, M. (1996). Inventura knjižničnega gradiva. 1. Razlogi za inventuro v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. Knjižnica, 40(2), 89–95.

Naslovnica

Prenosi

Objavljeno

30.09.2020

Kako citirati

Berginc, J. (2020). Inventura knjižničnega gradiva v splošni knjižnici z uporabo sistema COBISS. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(1-2), 159–177. https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13759