Izgradnja knjižnične zbirke v knjižnici na Glasbeni šoli Jesenice

Avtorji

  • Nina Jamar

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13762

Ključne besede:

izgradnja knjižnične zbirke, šolske knjižnice, glasbene knjižnice

Povzetek

Namen: Opisana je izgradnja knjižnične zbirke v Glasbeni šoli Jesenice ter na kakšen način in s kakšnimi poudarki naj bi se izgradnja te knjižnične zbirke nadaljevala.
Metodologija/pristop: Izgradnjo knjižnične zbirke opisujemo glede na dejavnosti, ki sestavljajo načrtovan in sistematičen proces razvijanja obstoječih fondov knjižnice.
Rezultati: Nabava gradiva mora biti usklajena s številom učencev, ki obiskujejo pouk pri posameznem instrumentu. Obrat knjižnične zbirke naj bi se čim bolj približal vrednosti ena.
Omejitve raziskave: Podatki o tem, kaj se je dogajalo s knjižničnim gradivom in knjižnično zbirko pred letom 2003 niso znani in zato ne vemo, na kakšen način je bilo knjižnično gradivo pridobljeno, prav tako ni znana niti vrednost posamezne enote knjižničnega gradiva, ki je bilo v knjižnično zbirko vključeno pred letom 2003.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Teoretična izhodišča smo primerjali z dejanskim stanjem v knjižnici Glasbene šole Jesenice. Na ta način smo ugotovili, kaj bi pri izgradnji knjižnične zbirke na Glasbeni šoli Jesenice lahko še spremenili in izboljšali, da bi še povečali njeno relevantnost in da bi še bolj ustrezala potrebam in željam učiteljev in učencev Glasbene šole Jesenice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Nina Jamar

    Občinska knjižnica Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice in Glasbena šola Jesenice, Kasarna, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice
    e-pošta: ninajamar@gmail.com

Literatura

Bagarič, A. (2017). Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 15. 5. 2019 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/prirocnik_glasbene_cobiss.pdf

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Curhalek, T. (2002). Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu: zgodovinski pregled značilnosti in razvojni trendi. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Curhalek, T. (2003). Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu: značilnosti in razvojni trendi. Knjižnica, 47(3), 67–84.

ISBD(PM): mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov. (1998). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič-Dačić, E. (2007). Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk. Knjižnica, 51(1), 89–112.

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2012). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 4. 6. 2019 s spletne strani: https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2015/navodila_za_odpis.pdf

Osnove knjižničarstva. (1987). Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

Poličnik-Čermelj, T. (2010). Oprema knjižničnega gradiva: na primerih kulturne dediščine NUK. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Poličnik-Čermelj, T. in Velkavrh, V. (2019). Šolske knjižnice v sistemu COBISS: priročnik za identifikacijo, inventarizacijo in odpis knjižničnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 5. 5. 2020 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/solske_knjiznice_cobiss.pdf

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008, 80/2012.

Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Rampih, S. (2010). Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Rupnik, V. (2002). Tuje izkušnje pri izločanju knjig v splošnih knjižnicah. Knjižnica, 46(1–2), 151–167.

Sešek, I. (2009). Zakaj potrebujemo pisni dokument o nabavni politiki. Šolska knjižnica, 19(4), 261–271.

Zakon o knjižničarstvu (ZKnji-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001.

Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub). (2006). Uradni list RS, št. 69/2006, 86/2009.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A). (2015). Uradni list RS, št. 92/2015.

Naslovnica

Prenosi

Objavljeno

30.09.2020

Kako citirati

Jamar, N. (2020). Izgradnja knjižnične zbirke v knjižnici na Glasbeni šoli Jesenice. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(1-2), 79–106. https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13762

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)