Knjižnična dejavnost v vrtcih

primer Slovenije

Avtorji

 • Vlasta Zabukovec
 • Polona Vilar
 • Romana Fekonja

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.63.4.13770

Ključne besede:

bralna pismenost, informacijska pismenost, zgodnja pismenost, vrtci, splošne knjižnice, šolske knjižnice, Slovenija

Povzetek

Namen: Predstavljamo pilotno študijo, predhodnico glavne študije, ki ima namen zbrati podatke o vključevanju slovenskih šolskih knjižnic (ŠK) in splošnih knjižnic (SK) pri strokovnem delu v vrtcih (V), s poudarkom na vključevanju knjižnic (K) v spodbujanje in razvoj veščin zgodnje pismenosti (ZP) in bralne pismenosti (BP), kar bo ponudilo podlage za strateško razmišljanje glede vloge in nalog šolskih knjižnic v vrtcu. ZP in BP sta temelj kasnejšega uspeha v šoli in življenju, oboje pa vodi v aktivno in ustvarjalno državljanstvo.
Metodologija/pristop: Pilotna študija je zajela 24 zavodov, ki sodelujejo v projektu OBJEM, nadgradili bi jo z nacionalno raziskavo vseh zavodov, ki vključujejo tudi vrtec (n=224; torej vzorec pilotne študije zajema 10,7 %). Uporabljali smo vprašalnik z različnimi vrstami vprašanj (en odgovor, več odgovorov, Likertova lestvica, odprta).
Rezultati: Študija je zbrala podatke, ki omogočajo načrtovanje glavne študije v metodološkem smislu ter glede vzorčenja, ter podatke o trenutni situaciji v zvezi s ŠK v V in o vključenosti obeh vrst knjižnic v delo V, pri čemer se je osredotočila na štiri področja: (1) osnovne informacije o ŠK v V (prostori, delovni čas, gradivo, osebje); (2) dejavnosti glede ZP in BP v skupinah V (vrste in pogostost dejavnosti); (3) sodelovanje vzgojiteljic s ŠK in SK: pobuda, načrtovanje, izvajanje, ocena dejavnosti; (4) ovire in izzivi pri sodelovanju med V in ŠK/SK.
Omejitve raziskave: Gre za pilotno raziskavo, ki je zajela dobrih 10 % ustreznih zavodov, kar omogoča le opisno predstavitev in previdnost pri interpretaciji rezultatov. Omogoča pa zaključke glede metodologije načrtovane glavne študije. Respondenti so bile vzgojiteljice kot edine možne kontaktne osebe v V, zato je vprašalnik vseboval prilagojeno izrazje.
Izvirnost/uporabnost raziskave: To je prva raziskava, ki se ukvarja s stanjem ŠK v slovenskih V ter z vključevanjem SK/ŠK v delo V. Rezultati in razprava prinašajo metodološke zaključke ter nekoliko jasnejšo sliko o trenutni situaciji glede K v skupinah V in omogočajo razmislek o glavni študiji, katere rezultati bi bili osnova za nadaljnje načrtovanje intenzivnejšega in ciljno usmerjenega vključevanja K v delo V.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

 • Vlasta Zabukovec

  Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta,
  Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
  e-pošta: vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si

 • Polona Vilar

  Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta,
  Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
  e-pošta: polona.vilar@ff.uni-lj.si

 • Romana Fekonja

  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana
  e-pošta: romana.fekonja@zrss.si

Literatura

Farmer, L. in Stričević, I. (2011). Using research to promote literacy and reading in libraries: guidelines for librarians. Haag: IFLA. Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/125.pdf

Gillet, J., Temple, W., Crawford, C. in Cooney, A. (2004). Understanding reading problems: assessment and instruction (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Haramija, D. in Vilar, P. (2017). Bralna kultura kot pomemben dejavnik razvoja bralne pismenosti. Otrok in knjiga, 44(98), 5–16.

Knjižnica in medpredmetno povezovanje. (2010) V M. Steinbuch (ur.), Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Knjižnično informacijsko znanje (str. 92–102). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Kodrič-Dačić, E., Bahor, S., Mrak, N., Vodeb, G. in Bon, M. (2014). Meritve razvitosti knjižnic in problematika določb Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (delovno gradivo). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/analiza_pravilnik.pdf

Kuhlthau, C., Maniotes, L. in Caspari, A. (2012). Guided inquiry design: a framework for inquiry in your school. Santa Barbara: Libraries Unlimited.

Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf

Kyung-Min, L. (2015). The effects of book buddy program connecting kindergarten and elementary school on prosocial behavior and reading attitude of 2nd graders. Journal of research in curriculum and instruction, 19(1), 219–238. doi 10.24231/rici.2015.19.1.219 DOI: https://doi.org/10.24231/rici.2015.19.1.219

Lorenčič, I., Ambrožič, M., Bon, M., Gradišar, A., Kanič, I., Novljan, S., … Urbanija, J. (1995). Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic. Šolska knjižnica, 5(3), 4–30.

McFarland, L., Mackenzie, N. in Thompson, N. (2018). Early childhood educators’ and parents’ perspectives of literacy for children under three: an exploratory study. New Zealand international research in early childhood education, 21(2), 45–58.

National Center for Educational Statistics. (2020). What does IALS measure?. Washington, D.C.: National Center for Educational Statistics. Pridobljeno 9. 3. 2020 s spletne strani: https://nces.ed.gov/surveys/ials/measure.asp

Nelson, S. (2008). Strategic planning for results. Chicago: ALA.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli. Doktorsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Pečjak, S. (2007). Stopenjskost pismenosti – kaj je in kako jo udejaniti v naših šolah. V J. Vintar (ur.), Stopenjskost pri usvajanju pismenosti: postopen pouk bralne pismenosti na vseh ravneh šolanja: zbornik Bralnega društva Slovenije (str. 12–19). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Škufca, L. (2019). Šolske knjižnice v šolskem letu 2017/18. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 6. 9. 2019 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/solske_knjiznice2017-18.pdf

Todd, R. (2006). From information to knowledge: charting and measuring changes in students’ knowledge of a curriculum topic. Information research, 11(4). Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: http://www.informationr.net/ir/11-4/paper264.html

Todd, R. (2012). School libraries as pedagogical centers. Scan, 31(3), 27–36. Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: http://scan.nsw.edu.au/

Todd, R., Gordon, C. in Lu, Y.- L. (2010). Report on findings and recommendations of the New Jersey school library study. Phase 1: one common goal: student learning. New Brunswick: CISSL. Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: http://www.njasl.info/wp-content/NJ_study/2010_Phase1Report.pdf

Train, B., Usherwood, B. in Brooks, G. (2002). The Vital Link: an evaluation report. Sheffield: Centre for the Public Library In the Information Society, Department of Information Studies and the School of Education, The University of Sheffield. Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.128106!/file/CPLIS---The-Vital-Link.pdf

Turbill, J. (2001). A researcher goes to school: using technology in the kindergarten literacy curriculum. Journal of early childhood literacy, 1(3). 255–279. doi 10.1177/14687984010013002 DOI: https://doi.org/10.1177/14687984010013002

Vilar, P. in Stričević, I.(2014). Quality school library – how do we find out?. V Libraries in the digital age (LIDA): proceedings. Assesing libraries and library users and use: Zadar, Croatia, [16–20. 6.] 2014. Zadar: University of Zadar. Pridobljeno 2. 5. 2015 s spletne strani: http://ozk.unizd.hr/proceedings/index.php/lida/article/view/112

Vilar, P., Vodeb, G., Bon, M., Kovač, M. in Južnič, P. (2017). Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Vilar, P. in Zabukovec, V. (2016). Information literacy and reading literacy competences cannot develop without good school libraries. V S. Špiranec idr. (ur.), The fourth European conference on information literacy (ECIL): October 10th-13th, 2016, Prague, Czech Republic: abstracts (str. 173). Prague: Association of Libraries of Czech Universities. Pridobljeno 1. 12. 2016 s spletne strani: http://ecil2016.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/ecil2016_abstracts.pdf

Vilar, P. in Zabukovec, V. (2017). Kakovostna šolska knjižnica – pomemben dejavnik pri razvoju veščin bralne in informacijske pismenosti. V D. Haramija (ur.), Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju (str. 123–133). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-100-1.9

Vukelich, C., Enz, B., Roskos, K. A. in Kristie, J. (2019). Helping young children learn language and literacy: birth through kindergarten. London: Pearson.

Worthy, J., Moorman, M. in Turner, M. (1999). What Johnny likes to read is hard to find in school. Reading research quarterly, 34(1), 12–27. Pridobljeno 1. 12. 2018 s spletne strani: https://www.jstor.org/stable/748267 DOI: https://doi.org/10.1598/RRQ.34.1.2

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1A. (2015). Uradni list RS, št. 92.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. (2007). Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 65/2009, 20/2011, 40/2012, 57/2012, 47/2015, 46/2016, 49/2016 in 25/2017.

Zakon o osnovni šoli. (2006). Uradni list RS, št. 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012, 63/2013 in 46/2016. DOI: https://doi.org/10.4414/saez.2006.12349

Prenosi

Objavljeno

12.01.2020

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Zabukovec, V., Vilar, P., & Fekonja, R. (2020). Knjižnična dejavnost v vrtcih: primer Slovenije. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(4), 27–43. https://doi.org/10.55741/knj.63.4.13770

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>