Občutljivi osebni podatki v gradivu arhivov, knjižnic in muzejev ter v podatkih o njem

Avtorji

 • Aida Škoro Babić
 • Branka Kerec Prekoršek
 • Miha Špiček
 • Alenka Šauperl

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.63.3.13773

Ključne besede:

osebni podatki, občutljivi osebni podatki, arhivi, knjižnice, muzeji, Slovenija

Povzetek

Namen: Uredba o varstvu osebnih podatkov je maja 2018 povzročila predvsem ukvarjanje s podatki o uporabnikih arhivov, knjižnic in muzejev. V teh ustanovah pa razpolagamo z osebnimi podatki in z občutljivimi osebnimi podatki, ki pa se ne tičejo naših uporabnikov, temveč se nahajajo v gradivu. Ti podatki so v arhivih varovani z Zakonom o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, v knjižnicah in muzejih pa z Zakonom o varstvu podatkov, kar pomeni velik razkorak v dostopnosti podatkov javnosti. Zato je naš namen proučiti položaj ter opozoriti na težave in razlike.
Metodologija/pristop: Proučili smo ravnanje s to vrsto podatkov v vseh treh vrstah ustanov v Sloveniji.
Rezultati: Na primeru zapuščin smo predstavili problematiko predpisov in raznolikost praktičnih rešitev. Zaradi različnega namena arhivov, knjižnic in muzejev ter razlik v predpisih, ki jih zavezujejo, je dostopnost istovrstnega gradiva v njih različna.
Omejitve raziskave: Opravili smo teoretični pregled in predstavili izkušnje.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Predstavljamo prvo primerjalno raziskavo o problematiki občutljivih osebnih podatkov v slovenskih arhivih, knjižnicah in muzejih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

 • Aida Škoro Babić

  Arhiv Republike Slovenije, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
  e-pošta: aida.skoro@gmail.com

 • Branka Kerec Prekoršek

  Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor
  e-pošta: branka.kerec@um.si

 • Miha Špiček

  Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana
  e-pošta: miha.spicek@etno-muzej.si

 • Alenka Šauperl

  Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta,
  Univerza v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
  e-pošta: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

Literatura

Ariely, D. (2010). Predvidljivo nerazumni: skrite sile, ki izoblikujejo naše odločitve (dopolnjena izd.). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Čitalnica arhiva [spletna stran]. (2019). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/arhiv/o-arhivu-republike-slovenije/sektor-za-informacije-in-dokumentacijo/citalnica-arhiva/

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ. (2016, 4. maj). Uradni list Evropske unije, L 119/89, 89–131. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0680

Dular, A. (2002). Katera knjiga je muzejski predmet?. Argo, 45(1–2), 193–195.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev [spletna stran]. (1995). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/?q=node3/20

Hlade Sanchez, N. (2007). Organizacija zbirk razglednic v muzejih in knjižnicah mariborskega območja. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Icomov kodeks muzejske etike. (2005). Ljubljana: ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor. Pridobljeno 27. 8. 2019 s spletne strani: http://www.icom-slovenia.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/eticni_kodeks/eticni_kodeks.pdf

ISAD(G): general international standard archival description (2nd ed.). (2011). Pariz: International Council on Archives. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition

ISBD(A): mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) monografskih publikacij. (1997). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2011). Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 1. 5. 2019 s spletne strani: http://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar

Katić, T. (2007). Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Kerec, B. in Stavbar, V. (2015). Zapuščina Zabeo v Univerzitetni knjižnici Maribor. V N. Gostenčnik (ur.), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (str. 353–362). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor. Pridobljeno 10. 7. 2019 s spletne strani: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci2015/353-362_kerec_stavbar_2015.pdf

Kodeks etike [spletna stran]. (1997). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: http://www.pokarh-mb.si/si/p/1/17/kodeks-etike.html

Kodrič Dačič, E. (2015). Maistrova knjižnica: kaj je znanega o osebnih knjižnicah znamenitih Slovencev in kaj te govorijo o svojih tvorcih?. Knjižnica, 59(3), 121–137.

Kodrič Dačić, E. (2018). Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah: izziv za knjižničarsko stroko in pristojno ministrstvo. Knjižnica, 62(3), 9–29.

Letno poročilo 2017: gradivo za sejo strokovnega sveta. (2018). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2018/NUK_porocilo_2017_20180219_NSKD.pdf

Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika. (2012). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 2. 9. 2019 s spletne strani: https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2015/Navodila%20za%20ugotavljanje%20lastnosti%20kulturnega%20spomenika.pdf

Nov dar pisatelja Borisa Pahorja [spletna stran]. (B. d.). V Arhiv novic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 8. 4. 2019 s spletne strani: https://www.nuk.uni-lj.si/node/578

Novak, M. (2016). Klasična in nova paradigma varovanja občutljivih podatkov v arhivih. Atlanti, 26(1), 55–63. DOI: https://doi.org/10.33700/2670-451X.26.1.55-63(2016)

Podatek. (2014). V SSKJ: slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=+podatek

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012.

Pravilnik o uporabi muzejskega gradiva in prostorov. (2016). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: https://www.etno-muzej.si/files/article/pravilnik_o_uporabi_mgp_1_1_2019.pdf

Priročnik za dokumentacijo: napotki za delo v muzejih in galerijah [spletna stran]. (2009–2017). Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. Pridobljeno 12. 9. 2019 s spletne strani: http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1032?cat=4

Purkart, A. (2010). Organizacija zbirk plakatov v knjižnicah in muzejih. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Semlič Rajh, Z. in Šauperl, A. (2013). Razglednice v arhivih in knjižnicah: priporočila za enoten popis. Atlanti, 23(2), 107–125.

Semlič Rajh, Z., Šauperl, A. in Knez, D. (2013). Obrada kulturne baštine s aspekta muzeja, arhiva i knjižnica. V N. Tomašević in I. Despot (ur.), Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 16 (str. 140–166). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Semlič Rajh, Z., Šauperl, A., Knez, D. in Kerec, B. (2014). Plakati u arhivima, knjižnicama i muzejima: preporuke za usklađen opis. V A. Martek, D. Gavranović in I. Despot (ur.), Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 17 (str. 111–144). Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej. (2003). Uradni list RS, št. 60/2003, 11/2009 in 66/2016.

Smernice za normativne zapise in napotila (2. izd.). (2004). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Šoštarič, D. (2018, 30. april). GDPR, COBISS in knjižnice [blog zapis]. V Blog COBISS: poti do znanja. Pridobljeno 10. 7. 2019 s spletne strani: https://blog.cobiss.si/2018/04/30/gdpr-cobiss-in-knjiznice

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP). (2016, 4. maj). Uradni list Evropske unije, L 119, str. 1–88. Pridobljeno s spletne strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#document1

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. (2017). Uradni list RS, št. 42/2017.

Vodopivec, I. (ur.). (2015). Osebne knjižnice: njihovi tvorci in usode. Knjižnica, 59(3).

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta. (2016). Uradni list RS, št. 85/2016.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. (2006). Uradni list RS, št. 51/2006, 117/2006, 23/2014, 50/2014, 19/2015, 102/2015 in 7/2018.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 in 92/2015.

Zakon o kulturni dediščini. (2008). Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012, 111/2013, 32/2016 in 21/2018.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69/2006 in 86/2009.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. (2006). Uradni list RS, št. 30/2006 in 51/2014.

Zakon o varstvu osebnih podatkov. (2007). Uradni list RS, št. 94/2007.

Prenosi

Objavljeno

14.11.2019

Kako citirati

Škoro Babić, A., Kerec Prekoršek, B., Špiček, M., & Šauperl, A. (2019). Občutljivi osebni podatki v gradivu arhivov, knjižnic in muzejev ter v podatkih o njem. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(3), 105–129. https://doi.org/10.55741/knj.63.3.13773

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>