Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju

Avtorji

  • Simona Resman Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e-pošta: simona.resman@mklj.si
  • Marijan Špoljar Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e-pošta: marijan.spoljar@mklj.si
  • Aleš Klemen Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e-pošta: ales.klemen@mklj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.63.1-2.13793

Ključne besede:

knjižnične mreže, splošne knjižnice, Mestna knjižnica Ljubljana, geografski informacijski sistemi

Povzetek

Izvleček
Namen: Prispevek obravnava doprinos splošne knjižnice k identiteti urbanega okolja, vrednost, ki jo splošna knjižnica prinaša prebivalcem mesta, specifiko umeščanja lokacij in načrtovanja mreže knjižnic v urbanem okolju, ki sta utemeljena na podlagi demografskih in prostorskih podatkov, v kombinaciji s prostorsko analizo knjižnične mreže.
Metodologija/pristop: Opravljen je bil pregled strokovne literature in dobrih praks pri analiziranju in načrtovanju mrež splošnih knjižnic s pomočjo orodij geografskih informacijskih sistemov (GIS).
Rezultati: Na podlagi pregleda je možno ugotoviti, ali so lokacije v knjižnični mreži ustrezne. Pripravljen je bil pregled nabora orodij, s poudarkom na GIS orodjih, s pomočjo katerih lahko shranjujemo, upravljamo in prikazujemo podatke, ter tako ustvarjamo vizualno povedne zemljevide, ki po eni strani predstavljajo umeščenost knjižnice v lokalna okolja, hkrati pa bodo izhodišče za evalvacijo knjižnične mreže in izvedbo njene optimizacije.
Omejitve raziskave: Mreža Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) je zaradi svoje velikosti in zgodovinskih razlogov zelo specifična, tako smo se pri teoretičnih izhodiščih za načrtovanje optimizacije knjižnične mreže lahko opirali le na tujo prakso, ki pa v vseh vidikih ni popolnoma prenosljiva v slovensko knjižnično okolje.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prispevek predstavlja teoretična izhodišča za izvedbo analize in načrtovanja optimizacije mreže splošne knjižnice v mestnem okolju. Predstavljena so javna in brezplačno dostopna orodja za pridobivanje potrebnih podatkov za izgradnjo lastnega sistema za podporo pri načrtovanju knjižnic s pomočjo GIS.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adkins, D. C. in Sturges, D. K. (2004). Library service planning with GIS and census data. Public libraries, 43(3), 165–170.

Adkins, D. C., Haggerty, K. C. in Haggerty, T. M. (2014). The influence of community demographics on new public library facilities. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology Annual Meeting, 51(1), 1–8. doi: 10.1002/meet.2014.14505101050 DOI: https://doi.org/10.1002/meet.2014.14505101050

Allen, J. (2019). Mapping differences in access to public libraries by travel mode and time of day. Library and information science research, 41(1), 11–18. doi: 10.1016/j.lisr.2019.02.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.02.001

Bishop, B. W. (2008). Use of geographic information systems in marketing and facility site location: a case study of Douglas County (Colo.) Libraries. Public libraries, 47(4), 65–69.

Bishop, W. B. in Mandel, L. H. (2010). Utilizing geographic information systems (GIS) in library research. Library hi tech, 28(4), 536–547. DOI: https://doi.org/10.1108/07378831011096213

Brenčič, P., Fras Popovič, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G. in Zdravje, A. (2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 do 2028). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 29. 3. 2019 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf

Dempsey, C. (2019, 25. marec). What is GIS? [spletna stran]. Santa Clara: GIS Lounge. Pridobljeno 29. 4. 2019 s spletne strani: https://www.gislounge.com/what-is-gis

Dewe, M. (2006). Planning public library buildings: concepts and issues for the librarian. London: Routledge.

Donnelly, F. P. (2013). The geographic distribution of United States public libraries: an analysis of locations and service areas. Journal of librarianship and information science, 46(2), 110–129. doi: 10.1177/0961000612470276 DOI: https://doi.org/10.1177/0961000612470276

Donnelly, F. P. (2015). Regional variations in average distance to public libraries in the United States. Library and information science research, 37(4), 280–289. doi: 10.1016/j.lisr.2015.11.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2015.11.008

Edwards, J. B., Robinson, M. S. in Unger, K. R. (2013). Transforming libraries, building communities: the community-centered library. Lanham: Scarecrow Press.

Guo, Y., Chan, C. H. in Yip, P. S. F. (2017). Spatial variation in accessibility of libraries in Hong Kong. Library and information science research, 39(4), 319–329. doi: 10.1016/j.lisr.2017.11.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2017.11.007

Hertel, K. in Sprague, N. (2007). GIS and census data: tools for library planning. Library hi tech, 25(2), 246–259. DOI: https://doi.org/10.1108/07378830710755009

Higgs, G., Langford, M. in Fry, R. (2013). Investigating variations in the provision of digital services in public libraries using network-based GIS models. Library and information science research, 35(1), 24–32. doi: 10.1016/j.lisr.2012.09.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2012.09.002

Kernel, I. (1972). Osnovni podatki o ljubljanskem območju in razvoj splošnoizobraževalnega knjižničarstva. Ljubljana: Delavska knjižnica.

Kernel, I. (1973). Razvoj splošnoizobraževalnega knjižničarstva na ljubljanskem območju. Knjižnica, 17(1–4), 40–49.

Kernel, I. (1980). Prostorske potrebe in oprema ljubljanskih SIK kot osnova za naložbe po razvojnem načrtu: osnutek. Ljubljana: Delavska knjižnica.

Kinikin, J. (2004). Applying geographic information systems to the Weber county library system. Information technology and libraries, 23(3), 102–107.

Koontz, C. M. (1997). Library facility siting and location handbook. Westport: Greenwood Press.

Koontz, C. M. in Jue, D. K. (2001). The location of your library building: why it is important, and how to do it, using GIS (geographic information system software). V M.-F. Bisbrouck (ur.), Library buildings in a changing environment (str. 141–153). München: Saur. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110964462.141

Koontz, C. M., Jue, D. K. in Bishop, B. W. (2008). Why public libraries close. Tallahassee: Florida State University. Pridobljeno 12. 12. 2018 s spletne strani: https://cdm15003.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15003coll51/id/106

Lim, H.-K. in Park, S. J. (2015). Designing a GIS-based planning support system for a public library building project. Journal of librarianship and information science, 47(3), 254–264. doi: 10.1177/0961000614532673 DOI: https://doi.org/10.1177/0961000614532673

Malec, L. (2012). Dostopnost knjižničnih storitev na Obalno-kraškem območju. Knjižnica, 56(4), 109–128.

Mandel, L. H. (2010). Geographic information systems: tools for displaying in-library use data. Information technology and libraries, 29(1), 47–52. DOI: https://doi.org/10.6017/ital.v29i1.3158

Model programme for public libraries. (2013). Copenhagen: Agency for Culture and Palaces. Pridobljeno 12. 12. 2018 s spletne strani: https://modelprogrammer.slks.dk/en/

Morris, A. in Brown, A. (2004). Siting of public libraries in retail centres: benefit and effects. Library management, 25(3), 127–137. doi: 10.1108/01435120410522343 DOI: https://doi.org/10.1108/01435120410522343

Navade uporabnikov Mestne knjižnice Ljubljana: analiza anket. (2018). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani: https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/ o_nas/informacije_javnega_znacaja/Analiza_anketa_o_navadah_uporabnikov.pdf

Občinski prostorski načrt. (2018). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/obcinski-prostorski-nacrt

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. (2010). Uradni list RS, št. 78/2010, 10/2011, 22/2011, 43/2011, 53/2012, 9/2013, 23/2013, 72/2013, 71/2014, 92/2014, 17/2015, 50/2015, 88/2015, 95/2015, 38/2016, 63/2016, 12/2017, 12/2018 in 42/2018.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del. (2010). Uradni list RS, št. 78/2010, 10/2011, 72/2013, 92/2014, 17/2015, 50/2015, 88/2015, 12/2018 in 42/2018.

Park, S. J. (2012a). Measuring public library accessibility: a case study using GIS. Library and information science research, 34(1), 13–21. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.07.007

Park, S. J. (2012b). Measuring travel time and distance in library use. Library hi tech, 30(1), 151–169. doi: 10.1108/07378831211213274 DOI: https://doi.org/10.1108/07378831211213274

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012.

Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov MKL [interni dokument]. (2010). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Resman, S. (2011). Urbis bibliotheca urbi – mestna knjižnica mestu. V V. Jakac Bizjak (ur.), Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča: zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani (str. 263–271). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. (2017). Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo RS. Pridobljeno 29. 4. 2019 s spletne strani: http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_ razvoja_prometa_v_RS/Resolucija_o_nacionalnem_programu_razvoja_prometa_do_2030.pdf

Siting public facilities: a guide for the City of Minneapolis. (2011). Minneapolis: Department of Community Planning and Economic Development. Pridobljeno 29. 4. 2019 s spletne strani: https://lims.minneapolismn.gov/Download/PriorFileDocument/-62714/WCMSP-171922.PDF

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. (2004). Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj. Pridobljeno 12. 12. 2018 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/ mop.gov.si/pageuploads/publikacije/sprs_slo.pdf

Špoljar, M. (2014). Eko-karta knjižnice: shematski pregled sodelovanja knjižnice s partnerji v lokalnem okolju. Knjižničarske novice, 24(5), 2–3.

Študija prostorske simulacije mreže splošnih knjižnic. (2015). Ljubljana: Urbanistični inštitut RS. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/studija_prostorske_simulacije_mreze_splosnih_knjiznic.pdf

Urh, M., Rajkovič, U., Bitenc, I. in Kofjač, D. (2019). Analiza odprtokodnih in brezplačnih geografskih informacijskih sistemov s poudarkom na spletni dostopnosti in funkcionalnosti. Uporabna informatika, 27(1), 3–15. DOI: https://doi.org/10.31449/upinf.vol27.num1.37

Vidiček, M. in Novljan, S. (2010). Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev: nekaj primerov. Knjižnica, 54(1–2), 17–38.

Vodeb, G. (2017). Dosežki projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže« v Sloveniji. V D. M. Gabriel in F. Bišćan (ur.), Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica: zbornik radova (str. 63–77). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Vodeb, V. (2013). Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/Analiza_Dostopnosti_Knjiznic_2013.pdf

Vodeb, V. in Vodeb, G. (2015). Spatial analysis of the public library network in Slovenia. Journal of library administration, 55(3), 202–220. doi: 10.1080/01930826.2015.1034047 DOI: https://doi.org/10.1080/01930826.2015.1034047

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 in 92/2015.

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS). (2007). Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012, 14/2015, 11/2018 in 30/2018.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). (2007). Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 43/2011, 57/2012, 109/2012, 76/2014, 14/2015 in 61/2017.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). (2017). Uradni list RS, št. 61/2017.

Prenosi

Objavljeno

01.10.2019

Kako citirati

Resman, S., Špoljar, M., & Klemen, A. (2019). Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.63.1-2.13793