Podpora splošne knjižnice pri soočanju z demenco: stanje v slovenskih splošnih knjižnicah

Avtorji

  • Alma Kare e-pošta: alma.kare@yahoo.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.62.4.13798

Ključne besede:

demenca, uporabniki, osebe s posebnimi potrebami, splošne knjižnice

Povzetek

Izvleček
Namen: Demenca je bolezen možganov, ki je zaradi staranja prebivalstva v porastu in predstavlja velik družbeni problem. Namen članka je ugotoviti, kako aktivne so slovenske splošne knjižnice pri zagotavljanju podpore osebam z demenco in tistim, ki zanje skrbijo.
Metodologija/pristop: V raziskavi smo uporabili dve različni metodi spraševanja. Z anketno metodo smo zajeli trideset direktorjev slovenskih splošnih knjižnic. Povezavo na anketo s petimi zaprtimi, štirimi polzaprtimi in sedmimi odprtimi vprašanji smo poslali na elektronske naslove. Z metodo polstrukturiranega intervjuja smo zajeli dvanajst strokovnih delavcev v domovih za starejše.
Rezultat: Analiza odgovorov spletne ankete je pokazala, da slovenske splošne knjižnice pri izvajanju storitev za podporo pri soočanju z demenco niso zelo aktivne. Podpornih storitev za osebe z demenco skoraj ni. V številnih primerih se splošne storitve za podporo pri demenci in storitve za osebe z demenco ne ločijo. Rezultati intervjujev kažejo, da strokovni delavci v domovih za starejše splošne knjižnice še ne prepoznavajo kot večinoma želijo.
Omejitve raziskave: Za spletni anketni vprašalnik smo se odločili, ker smo želeli čim večji odziv direktorjev splošnih knjižnic. Pri interpretaciji pridobljenih podatkov pa smo pogrešali možnost, da bi z dodatnimi vprašanji razjasnili dileme, kot smo jih lahko pri intervjujih.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prva raziskava v slovenskem prostoru, ki obravnava demenco in uporabniško skupino s posebnimi potrebami, ki ima demenco, s knjižničarskega vidika. Raziskava prepoznava glavne probleme in s tem ponuja izhodišča za nadaljnje raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bryden, C. (2005). Dancing with dementia: my story of living positively with dementia. London: Jessica Kingsley Publishers.

Graham, N. in Warner, J. (2013). Demence in Alzheimerjeva bolezen. Ljubljana: eBesede.

Hülsen, A. (2010). Zid molka: oblike dela z osebami z demenco na primeru validacije in drugih novih teorij. Logatec: Firis Imperl & Co.

Kare, A. (2017). Vloga in delovanje splošne knjižnice za podporo pri soočanju z demenco. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Pridobljeno 13. 11. 2018 s spletne strani: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=105267&lang=slv

Kavčič, V. (2015). Umovadba za bistre možgane v poznih letih. Dob pri Domžalah: Miš.

Kogoj, A. (2009). Najpogostejše oblike demence. V M. Mencej (ur.), Bolezni in sindromi v starosti 3 (str. 31–36). Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.

Kogoj, A. (2010). Ali smo pripravljeni na demenco v prihodnosti?. V A. Kogoj in M. Strbad (ur.), V korak z demenco – poti in stranpoti (str. 1–8). Ljubljana: Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci.

Mali, J., Mešl, N. in Rihter, L. (2011). Socialno delo z osebami z demenco: raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene: MKB-10. (1995). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Mortensen, H. A. in Nielsen, G. S. (2007). Guidelines for library services to persons with dementia. The Hague: Interational federation of Library Associations. Pridobljeno 13. 11. 2018 s spletne strani: http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-104

Pirtošek, Z. (2004). Nevrološki vidiki demenc. V M. Pišljar (ur.), Obravnava bolnikov z demenco in starostno depresijo (str. 11–18). Idrija: Psihiatrična bolnica.

Practice guideline for the treatment of patients with Alzheimer’s disease and other dementias. (2010). Washington DC: American Psychiatric Association. Pridobljeno 13. 11. 2018 s spletne strani: http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/alzheimers.pdf

Slovenski medicinski slovar (5. razširjena izd.). (2014). Ljubljana: Medicinska fakulteta.

Smernice za lažje berljivo gradivo. Smernice za knjižnične programe opismenjevanja: nekaj praktičnih predlogov. (2007). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 13. 11. 2018 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020. (2016). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Pridobljeno 13. 11. 2018 s spletne strani: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Demenca/12092016_strategija_obvladovanja_demence.pdf

Prenosi

Objavljeno

24.12.2018

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kare, A. (2018). Podpora splošne knjižnice pri soočanju z demenco: stanje v slovenskih splošnih knjižnicah. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(4). https://doi.org/10.55741/knj.62.4.13798