Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole

Avtorji

  • Danica Dolničar Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana e-pošta: danica.dolnicar@ntf.uni-lj.si
  • Bojana Boh Podgornik Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana e-pošta: bojana.boh@ntf.uni-lj.si
  • Tomaž Bartol Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana e-pošta: tomaz.bartol@bf.uni-lj.si
  • Andreja Špernjak Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor e-pošta: andreja.spernjak@um.si
  • Andrej Šorgo Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: andrej.sorgo@um.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13819

Ključne besede:

informacijska pismenost, srednješolsko izobraževanje, merila, kazalci, pričakovani učni izidi

Povzetek

Izvleček
Namen: V članku obravnavamo razvoj in predstavljamo predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti na ravni srednješolskega izobraževanja.
Metodologija/pristop: V Sloveniji nimamo dokumenta, ki bi za srednje šole opredeljeval merila in kazalce informacijske pismenosti ter pričakovana znanja in veščine po zahtevnostnih stopnjah. Zato smo za identifikacijo primernih vsebin preučili mednarodna merila, standarde, okvire in teste informacijske in digitalne pismenosti na ravneh srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja. Analizirali smo slovenske učne načrte za srednje šole in v njih evidentirali vsebine, ki se nanašajo na informacijsko pismenost. S primerjavo in analizo prekrivanja vsebin iz slovenskih učnih načrtov ter vsebin iz meril in testov iz tujine smo izdelali predlog izbranih meril in kazalcev informacijske pismenosti na ravni srednješolskega izobraževanja. Merila smo operacionalizirali z določitvijo pričakovanih učnih izidov (dosežkov) na treh ravneh težavnosti.
Rezultati: Izoblikovali smo sedem meril s skupno 20 kazalci uspešnosti informacijske pismenosti srednješolcev. Za vsakega od kazalcev so podana pripadajoča znanja (pričakovani učni izidi) na treh zahtevnostnih ravneh.
Omejitve raziskave: Predlog meril in kazalcev je izdelan z analizo, evalvacijo in sintezo informacij iz dostopne tuje in domače literature. V nadaljevanju bo potrebno testiranje, usklajevanje in optimizacija predloga v praksi slovenskega srednješolskega sistema.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole zapolnjuje vrzel ter prispeva k naporom za poenotenje in dvig ravni informacijske pismenosti srednješolske populacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AASL. (1998). The nine information literacy standards for student learning. Chicago: American Association of School Librarians. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://home.mca.k12.pa.us/~kozlowskiw/library/The%20Nine%20Information%20Literacy%20Standards%20for%20Student%20Learni%E2%80%A6.pdf

AASL. (2007). Standards for the 21st-century learner. Chicago: American Library Association. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: https://senseandreference.files.wordpress.com/2016/12/aasl_learningstandards.pdf

AASL. (2017). National school library standards. Chicago: American Library Association. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.ala.org/aasl/standards

ACRL. (2000). Information literacy competency standards for higher education. Chicago: American Library Association. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency

ACRL. (2016). Framework for information literacy for higher education. Chicago: American Library Association. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

ALA. (2010). Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/infolit_slovenian.pdf

ALA. (2011). Standardi za učenca 21. stoletja. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Ala-Mutka, K. (2011). Mapping digital competence: towards a conceptual understanding. Luxembourg: European Union. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.dctest.org/uploads/6/8/7/0/68701431/jrc67075_tn.pdf

Boh Podgornik, B., Bartol, T., Šorgo, A., Rodič, B. in Dolničar, D. (2017). STIP – slovenski test informacijske pismenosti študentov. Knjižnica, 61(3), 87–111.

Bundy, A. (ur.). (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: principles, standards and practice (2nd ed.). Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.caul.edu.au/content/upload/files/info-literacy/InfoLiteracyFramework.pdf

Calvani, A., Fini, A., Ranieri, M. in Picci, P. (2012). Are young generations in secondary school digitally competent? A study on Italian teenagers. Computers and education, 58(2), 797–807. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.004

Carretero, S., Vuorikari, R. in Punie, Y. (2017). DigComp 2.1 – Okvir digitalnih kompetenc za državljane: osem ravni doseganja kompetenc in primeri rabe. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc/files/assets/basic-html/#1

Catts, R. in Lau, J. (2008). Towards information literacy indicators: conceptual framework paper. Paris: UNESCO. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.ifla.org/publications/towards-information-literacy-indicators

Centre for educational research and innovation. (2008). New millennium learners – initial findings on the effects of digital technologies on school-age learners. Paris: OECD. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.oecd.org/site/educeri21st/40554230.pdf

Chang, Y., Zhang, X., Mokhtar, I. A., Foo, S., Majid, S., Luyt, B. in Theng, Y. (2012). Assessing students’ information literacy skills in two secondary schools in Singapore. Journal of information literacy, 6(2), 19–34. DOI: https://doi.org/10.11645/6.2.1694

Claro, M., Preiss, D. D., San Martín, E., Jara, I., Hinostroza, J. E., Valenzuela, S., … Nussbaum, M. (2012). Assessment of 21st century ICT skills in Chile: test design and results from high school level students. Computers and education, 59(3), 1042–1053. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.004

Eisenberg, M. B. in Berkowitz, R. E. (1990). Information problem-solving: the big six skills approach to library and information skills instruction. Norwood: Ablex.

Evropski parlament in Svet Evropske unije. (2006, 30. december). Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Uradni list Evropske unije, (L 394), 10–18.

Fekonja, R. (2015). Smernice za uporabo IKT pri knjižnično informacijskem znanju (KIZ). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.inovativna-sola.si/images/inovativna/Smernice/KNJI%C5%BDNI%C4%8CNO%20INFORMACIJSKO%20ZNANJE_smernice_IKT.pdf

Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: a framework for developing and understanding digital competence in Europe. Seville: Joint Research Centre of the European Commission. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83167/lb-na-26035-enn.pdf

Fujii, Y. (2007). Development of a scale to evaluate the information literacy level of young people: comparison of junior high school students in Japan and Northern Europe. Educational technology research, 30(1–2), 87–94.

Hallström, J. in Klasander, C. (2017). Visible parts, invisible whole: Swedish technology student teachers’ conceptions about technological systems. International journal of technology and design education, 27(3), 387–405. DOI: https://doi.org/10.1007/s10798-016-9356-1

Haras, C. (2011). Information behaviors of Latinos attending high school in east Los Angeles. Library and information science research, 33(1), 34–40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2010.05.001

Hatlevik, O. E. in Christophersen, K.-A. (2013). Digital competence at the beginning of upper secondary school: identifying factors explaining digital inclusion. Computers and education, 63, 240–247. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.015

Herramienta de autodiagnostico en competencias digitales. (2017). Sevilla: Andalucía es digital. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es

Ikanos. (2015). Digital competence self-diagnosis test. Bilbao: Ikanos. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697?lang=en

International ICT Literacy Panel. (2002). Digital transformation: a framework for ICT literacy. Princeton, NJ: Educational Testing Service. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: https://www.ets.org/research/policy_research_reports/publications/report/2002/cjik

Isfandyari‐Moghaddam, A. in Kashi‐Nahanji, V. (2011). Does information technology affect the level of information literacy? A comparative case study of high school students. Aslib proceedings, 63(6), 618–631. DOI: https://doi.org/10.1108/00012531111187261

Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K. in Sloep, P. (2013). Experts’ views on digital competence: commonalities and differences. Computers and education, 68, 473–481. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.06.008

Juriševič, M., Šorgo, A. in Boh Podgornik, B. (2017). Motivacija, učenje in informacijska pismenost dodiplomskih študentov. Pedagoška obzorja, 32(2), 101–116.

Karim, A. A., Shah, P. M., Din, R. in Osman, K. (2014). Measuring information skills among secondary school students using Rasch analysis. International journal of engineering and technology, 11(2), 51–57.

Katz, I. R. (2007). Testing information literacy in digital environments: ETS’s iSkills assessment. Information technology and libraries, 26(3), 3–12. DOI: https://doi.org/10.6017/ital.v26i3.3271

Kennedy, D. (2006). Writing and using learning outcomes: a practical guide. Cork: University College Cork. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: https://cora.ucc.ie/handle/10468/1613

Klemenčič, E. (2016). IEA ICILS in druge sodobne teme. Šolsko polje, 27(3–4), 7–8.

Krajnc, R. (2015). Smernice za uporabo IKT pri predmetu Informatika. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.inovativna-sola.si/images/inovativna/Smernice/INFORMATIKA_smernice_IKT.pdf

Lau, W. W. F. in Yuen, A. H. K. (2014). Developing and validating of a perceived ICT literacy scale for junior secondary school students: pedagogical and educational contributions. Computers and education, 78, 1–9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.04.016

Malliari, A., Togia, A., Korobili, S. in Nitsos, I. (2014). Information literacy skills of Greek high-school students: results of an empirical survey. Qualitative and quantitative methods in libraries, 3(1), 271–281.

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. (2010). Srednješolski izobraževalni programi: Gimnazijsko izobraževanje: Obvezne izbirne vsebine. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/gimnazija/obvezne_izbirne_vsebine.htm#2.2

Ngo, H. in Walton, G. (2016). Examining the practice of information literacy teaching and learning in Vietnamese upper secondary schools. Education for information, 32(3), 291–303. DOI: https://doi.org/10.3233/EFI-160978

OECD. (2015). Students, computers and learning: making the connection. Paris: OECD. doi: 10.1787/9789264239555-en

Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. Part 1. On the horizon, 9(5), 1–6. DOI: https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Prensky, M. (2001b). Digital natives, digital immigrants. Part 2: Do they really think differently?. On the horizon, 9(6), 1–9. DOI: https://doi.org/10.1108/10748120110424843

Rehman, S. U. in Alfaresi, S. (2009). Information literacy skills among female students in Kuwaiti high schools. Library review, 58(8), 607–616. DOI: https://doi.org/10.1108/00242530910987091

Salem, J. A. (2014). The development and validation of all four TRAILS (Tool for Real-Time Assessment of Information Literacy Skills) tests for K-12 students. Doctoral dissertation. Kent, OH: Kent State University. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:kent1415382839

Saunders, L., Severyn, J. in Caron, J. (2017). Don’t they teach that in high school? Examining the high school to college information literacy gap. Library and information science research, 39(4), 276–283. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2017.11.006

Schield, M. (2004). Information literacy, statistical literacy and data literacy. IASSIST quarterly, 26(Summer/Fall), 6–11. DOI: https://doi.org/10.29173/iq790

Senkbeil, M., Ihme, J. M. in Wittwer, J. (2013). The test of technological and information literacy (TILT) in the national educational panel study: development, empirical testing, and evidence for validity. Journal for educational research online, 5(2), 139–161.

Stalder, P., Boller, N., Henkel, T., Landwehr-Sigg, S., Piccinini, S., Schubnell, B. in Stuber, B. (2011). Swiss information literacy standards. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.informationskompetenz.ch/doc/e-lib/1_e_swiss%20information%20literacy%20standards.pdf

Steinbuch, M. (ur.). (2010). Posodobitve pouka v gimnazijski praksi: knjižnično informacijsko znanje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Knjiznicno_informacijsko_znanje.pdf

Steinbuch, M., Bratuša, A., Fekonja, R. in Novljan, S. (2008). Kurikul – gimnazija: knjižnično informacijsko znanje: splošna, klasična, strokovna gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/un_gimnazija/k_knjizn_inf_znanje_gimn.pdf

Sušec, Z. in Žumer, F. (2005). Knjižnična informacijska znanja: program osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Knjiznicna_inf_znanja.pdf

Šorgo, A., Bartol, T., Dolničar, D. in Boh Podgornik, B. (2017). Attributes of digital natives as predictors of information literacy in higher education. British journal of educational technology, 48(3), 749–767. DOI: https://doi.org/10.1111/bjet.12451

UNESCO. (2002). Information and communication technology in education: a curriculum for schools and programme of teacher development. Paris: UNESCO. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf

van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J. in Eynon, R. (2016). Development and validation of the internet skills scale (ISS). Information, communication and society, 19(6), 804–823. DOI: https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1078834

Vie, J.-J., Marteau, B., Denos, N. in Tort, F. (2017). PIX: a platform for certification of digital competencies. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://jill-jenn.net/_static/works/pix-a-platform-for-certification-of-digital-competencies.pdf

Wang, Q. E., Myers, M. D. in Sundaram, D. (2013). Digital natives and digital immigrants – towards a model of digital fluency. Business and information systems engineering, 5(6), 409–419. DOI: https://doi.org/10.1007/s12599-013-0296-y

Wechtersbach, R. (ur.). (2010). Posodobitve pouka v gimnazijski praksi: informatika. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20gimnazijski%20praksi%20INFORMATIKA/files/assets/basic-html/page1.html

Wechtersbach, R., Batagelj, V. in Krapež, A. (2008). Učni načrt. Informatika. Gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 31. 3. 2018 s spletne strani: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/media/pdf/ucni_nacrti/UN_INFORMATIKA_gimn.pdf

Prenosi

Objavljeno

20.06.2018

Kako citirati

Dolničar, D., Boh Podgornik, B., Bartol, T., Špernjak, A., & Šorgo, A. (2018). Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13819