Informacijska pismenost v šolski knjižnici

Avtorji

  • Irena Brilej Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana e-pošta: irena.brilej@gimnazija-poljane.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13820

Ključne besede:

šolske knjižnice, pismenost, informacijska pismenost, seminarske naloge

Povzetek

Izvleček
Ena izmed nepogrešljivih kompetenc vsakega posameznika za učinkovito in enakopravno življenje v družbi 21. stoletja je informacijska pismenost. Pri doseganju ciljev informacijskega opismenjevanja ima pomembno vlogo tudi šolska knjižnica, ki s skrbno načrtovanim naborom knjižničnega gradiva, s svojimi raznovrstnimi storitvami, usmerjenimi k spodbujanju branja in utrjevanju bralne kulture ter s programom knjižnično informacijsko znanje omogoča razvijanje veščin samostojnega iskanja, izbiranja, uporabe in predstavitve informacij, ki jih bodo njeni uporabniki, učenci ali dijaki, potrebovali v različnih življenjskih situacijah. Vsaka šolska knjižnica s svojimi dejavnostmi nudi možnosti za razvijanje tako informacijske, kot tudi drugih pismenosti. Avtorica pri podajanju pogleda na pomen in preplet pismenosti izhaja iz svojega dela v srednješolski knjižnici. Poudarek prispevka je na razvijanju informacijske pismenosti preko izdelave seminarske naloge, ki vodi dijake k raziskovanju, ob katerem razvijajo tudi kritično mišljenje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALA. (2011). Standardi za učenca 21. stoletja. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Brečko, N. (2004). Informacijsko opismenjevanje študentov v slovenskem visokošolskem okolju. Knjižnica, 48(1–2), 139–157.

European Political Strategy Centre. (2017). 10 trends transforming education as we know it. Bruselj: European Political Strategy Centre. Pridobljeno 1. 10. 2017 s spletne strani: http://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-transforming-education-we-know-it_en

Fekonja, R. (2004). Branje in pismenost: vloga šolske knjižnice pri spodbujanju branja. Šolska knjižnica, 14(3), 132–139.

Fekonja, R. (2014). Uvod. V R. Fekonja (ur.), Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Knjižnično informacijsko znanje (str. 11–12). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 9. 10. 2017 s spletne strani: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-KIZ/files/assets/basic-html/index.html#page11

Floridi, L. (2016). Informacija: zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina.

IFLA School Libraries Section Standing Commitee. (2015). IFLA school library guidelines (2nd revised edition). Haag: IFLA. Pridobljeno 3. 10. 2017 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf

Južnič, P. (2001). Informacijska pismenost kot pogoj informacijske družbe. V M. Ambrožič (ur.), Digitalna knjižnica: zbornik referatov (str. 27–39). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti: (predlog, 5. 4. 2017). (2017). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno 10. 10. 2017 s spletne strani: http://www.eurydice.si/index.php/prispevki-eurydice/12115-odpiramo-javno-razpravo-na-predlog-besedila-nacionalna-strategija-za-bralno-pismenost

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti. (2006). Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. Pridobljeno 10. 11. 2017 s spletne strani: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/projekti/pismenost/

Novljan, S. (2010). Knjižnica za ustvarjalno učenje. V M. Steinbuch (ur.), Knjižnično informacijsko znanje. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi (str. 13–110). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Orel, M. (2005). Vloga šolskega knjižničarja pri bralnih navadah in interesih mladostnikov: povezanost branja mladinskih revij s samopodobo mladostnika. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Purkat, N. (ur.). (2008). Kurikul. Knjižnično informacijsko znanje: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 10. 10. 2017 s spletne strani: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/K_KNJIZN_INF_ZNANJE_gimn.pdf

Vačun, M. (2013). Šolska knjižnica – nepogrešljiv dejavnik razvijanja pismenosti. V F. Nolimal in T. Novaković (ur.), Bralna pismenost v vrtcu in šoli. Didaktični primeri (str. 482–491). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Prenosi

Objavljeno

20.06.2018

Kako citirati

Brilej, I. (2018). Informacijska pismenost v šolski knjižnici. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13820