Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor

Avtorji

  • Jan Bezget Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor e-pošta: jan.bezget@um.si
  • Aleksandra Grajfoner Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor e-pošta: sandra.grajfoner@um.si
  • Jerneja Grašič Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor e-pošta: jerneja.grasic@um.si
  • Suzana Kikl Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor e-pošta: suzana.kikl@um.si
  • Aljoša Nikl Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor e-pošta: aljosa.nikl@um.si
  • Vlasta Stavbar Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor e-pošta: vlasta.stavbar@um.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13835

Ključne besede:

digitalni arhivi, kulturna dediščina, digitalne zbirke, digitalizacija, upravljanje, Digitalni repozitorij UKM, Univerzitetna knjižnica Maribor

Povzetek

Izvleček
Namen: V prispevku je predstavljen portal za pregledovanje digitaliziranega gradiva Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM). Predstavljene so idejna in vsebinska zasnova Digitalnega repozitorija UKM (DR UKM) ter programska platforma in tehnična izvedba. Poudarjene so tematske zbirke za promocijo kulturne dediščine Maribora in Štajerske. Poudarek je tudi na predstavitvi metapodatkovne sheme, kjer so metapodatki za DR UKM usklajeni s formatom COMARC/B. Opisana so tudi določila o pravicah uporabe in licence. Poudarjena je uporabnost repozitorija, saj so različnim javnostim na razpolago digitalizirana gradiva za proučevanje, raziskovanje ali preprosto na ogled. Hkrati pa je DR UKM zaradi svoje strukture povezljiv z drugimi digitalnimi repozitoriji.
Metodologija/pristop: Po pregledu dobrih praks in potreb uporabnikov, da je gradivo UKM-ja dostopno tudi v digitalizirani obliki, je bila sprejeta odločitev za vzpostavitev DR UKM-ja. Pripravljeni so bili idejna in vsebinska zasnova, določene zbirke, programska platforma in uporabniški vmesnik ter metapodatkovna shema, ki zagotavlja povezljivost z drugimi sistemi in čim bolj odprt dostop.
Rezultati: Z DR UKM-jem je vzpostavljen portal za pregledovanje digitaliziranih gradiv UKM-ja s poudarkom na odprtem dostopu do kulturne dediščine. UKM z DR UKM-jem prispeva k oblikovanju virtualnega sveta znanja ter z digitalizacijo dragocene pisne kulturne dediščine univerze, mesta in regije zagotavlja širok dostop do kulturnih dobrin.
Uporabnost raziskave: DR UKM pomeni večjo dostopnost (24/7) in boljšo zaščito raritetnega in antikvarnega gradiva, hkrati omogoča več sodelovanja med knjižnicami tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni. Olajšana je izmenjava informacij, digitaliziranih objektov in njihovo iskanje.
Izvirnost: DR UKM je zgrajen z lastnim znanjem. Portal ni namenjen le uporabnikom UKM-ja, temveč je širše uporaben. Razvojni načrti DR UKM-ja so tako v prihodnje zasnovani na širši povezljivosti z informacijskimi sistemi v Sloveniji in tudi tujini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

CC Creative Commons. (2016). Mountain View: Creative Commons. Pridobljeno 2. 6. 2017 s spletne strani: https://creativecommons.org/

Clobridge, A. (2010). Building a digital repository program with limited resources. Oxford: Chandos Publishing. DOI: https://doi.org/10.1533/9781780630458

COMARC/B Format. (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti.

Definition of the Europeana Data Model v5.2.7. (2016). Haag: Europeana. Pridobljeno 15. 6. 2017 s spletne strani: https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Definition_v5.2.7_042016.pdf

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru. (B. l.). Maribor: Univerza v Mariboru. Pridobljeno 15. 8. 2017 s spletne strani: https://dk.um.si

Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. (2012). Official journal of the European Union, št. 299/2012. Pridobljeno 26. 8. 2017 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:PDF

Europeana Data Model Documentation. (2014). Haag: Europeana. Pridobljeno 26. 8. 2017 s spletne strani: http://pro.europeana.eu/page/edm-documentation

Frković, A. in Klemen, A. (2012). Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije – primer osrednjeslovenske regije. Knjižnica, 56(3), 21–40.

Godtsenhoven, K. v., Karstensen Elbæk, M., Schmeltz Pedersen, G., Sierman, B., Bijsterbosch, M., Hochstenbach, P., … Vanderfeesten, M. (2009). Emerging standards for enhanced publications and repository technology: survey on technology. Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: https://doi.org/10.5117/9789089641892

Hillmann, D. (2001). Using Dublin Core. S. l.: Dublin Core Metadata Initiative. Pridobljeno 26. 8. 2017 s spletne strani: http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/Kamra. (2017). Celje: Portal Kamra. Pridobljeno 2. 9. 2017 s spletne strani: https://www.kamra.si/

Krstulović, Z., Kragelj, M. in Musek, T. (2006). Digitalna knjižnica Slovenije – portal: zasnova in izvedba. V V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti: zbornik posvetovanja (str. 217). Ljubljana: Slovensko društvo Informatika.

Musek, T., Kragelj, M. in Krstulović, Z. (2009). URN – preprosto uporaben. Knjižničarske novice, 19(6–7), 4–7.

Ojsteršek, M., Legat, D. in Brezovnik, J. (2009). DKUM: e-opus Univerze v Mariboru. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju: zbornik referatov (str. 227–239). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Rights statements. (B. l.). Boston: DPLA; Haag: Europeana. Pridobljeno 2. 6. 2017 s spletne strani: http://rightsstatements.org/page/1.0/?language=en

Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do vsebin kulturne dediščine v digitalni obliki. (2013). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS. Pridobljeno 20. 7. 2017 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Smernice_za_zajem_dolgotrajno_ohranjanje_in_dostop_do_kulturne_dediscine_v_digitalni_obliki.pdf

Smith, M., Barton, M., Bass, M., Branschofsky, M., McClellan, G., Stuve, D., … Walker, J. H. (2003). DSpace: an open source dynamic digital repository. D-Lib magazine, 9(1). doi:10.1045/january2003-smith DOI: https://doi.org/10.1045/january2003-smith

Solr. (2017). Forest Hill: The Apache Software Foundation. Pridobljeno 20. 7. 2017 s spletne strani: http://lucene.apache.org/solr/

Sporočilo evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: evropska digitalna agenda. (2010). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 27. 8. 2017 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:SL:PDF

Stavbar, V., Nikl, A. in Grajfoner, A. (2017). Repozitorij UKM. UMniverzum, (3), 26–27.

Textor, J. in Feldner, B. (2009). An XML pipeline based system architecture for managing bibliographic metadata. V F. Sartori, M. A. Sicilia in N. Manouselis (ur.), Metadata and semantic research: third international conference, MTSR 2009: proceedings (str. 130–140). Berlin: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-04590-5_12

UKM – Digitalni repozitorij. (2017). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor. Pridobljeno 26. 8. 2017 s spletne strani: https://dr.ukm.um.si/

Univerzitetna knjižnica Maribor. (2003). 100 let Univerzitetne knjižnice Maribor: 1903–2003: jubilejni zbornik. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor.

Univerzitetna knjižnica Maribor. (2016). DR UKM. [interni dokument]. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor.

Prenosi

Objavljeno

19.10.2017

Kako citirati

Bezget, J., Grajfoner, A., Grašič, J., Kikl, S., Nikl, A., & Stavbar, V. (2017). Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(3). https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13835