Programska oprema COBISS3/Katalogizacija: ovrednotenje sistemskih sprememb in funkcionalnosti modula z vidika katalogizatorjev

Avtorji

  • Janja Levičar Martina Krpana ulica 77, 1000 Ljubljana e-pošta: janjalevicar@gmail.com
  • Marija Petek Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: marija.petek@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13848

Ključne besede:

katalogizacija, COBISS, modul za katalogizacijo, katalogizatorji, vrednotenje

Povzetek

Izvleček
Namen: Namen raziskave je bil ovrednotiti modul COBISS3/Katalogizacija z vidika katalogizatorjev. Želeli smo ugotoviti, kakšni so zadovoljstvo s COBISS3/Katalogizacijo, prednosti/slabosti modula, vpliv modula na kakovost bibliografskih zapisov, mnenje o spremenjenih postopkih za delo v sistemu COBISS.SI ter več o centralizaciji katalogizacije in implementaciji novih katalogizacijskih pravil.
Metodologija/pristop: Uporabili smo kvantitativno in kvalitativno raziskovalno metodo. S spletno anketo smo zajeli 133 katalogizatorjev z dovoljenjem za delo v modulu COBISS3/Katalogizacija, ki so v zadnjih treh letih kreirali največ zapisov v COBIB-u. Z metodo delno strukturiranega intervjuja pa smo spraševali 12 katalogizatorjev.
Rezultati: Katalogizatorji so bili z modulom COBISS3/Katalogizacija zadovoljni. Kot najpomembnejši prednosti navajajo črkovalnik in integrirane katalogizacijske priročnike. Moteča pa je predvsem povečana uporaba računalniške miške. Izobraževanje za delo v sistemu COBISS.SI je bilo ocenjeno visoko, vendar je bila poudarjena potreba po dodatnem usposabljanju. Nekoliko slabše, a še vseeno visoko, so bili ocenjeni postopki za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. Modul omogoča dobre pogoje za delo, zato lahko v prihodnje pričakujemo zapise boljše kakovosti. Vendar je ta odvisna predvsem od posodobitve katalogizacijskih pravil.
Omejitve raziskave: Vzorec katalogizatorjev je pripravljen ne glede na vrsto knjižnice.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Celovit metodološki pristop, ki upošteva širši sistemski kontekst, prva raziskava o modulu COBISS3/Katalogizacija s predlogi za njegove nadaljnje izboljšave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (2008). Anketna metoda. V A. Šauperl (ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 23–52). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Bénaud, C. L. in Bordeianu, S. (2015). OCLC’s WorldShare management services: a brave new world for catalogers. Cataloging and classification quarterly, 53(7), 738–752. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2014.1003668

Bešter, T. (2011). Računalništvo v oblaku. Knjižničarske novice, 21(12), 22–25. DOI: https://doi.org/10.1108/09504121111184345

Bibliografske baze podatkov in podatki o zalogi. (2016). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/STAT_PRIRAST_SI_2016_1.pdf

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Blažon, C. (2013). Predstavitev vmesnika za katalogizacijo COBISS3. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Breeding, M. (2017, 25. januar). Perceptions 2016: an international survey of library automation [blog zapis]. S.l.: Library technology guides. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: https://librarytechnology.org/perceptions/2016/

Dimov Džoleva, I. in Petek, M. (2014). COBISS2/Katalogizacija z vidika makedonskih katalogizatorjev. Organizacija znanja, 19(1), 16–21. DOI: https://doi.org/10.3359/oz1401016

Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. (2015). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 5. 2015 s spletne strani: http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=36&type=licence

ISO 9241-11:1998, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability. (1998). Geneva: ISO.

Kelley, K., Leatherman, C. in Rinna, G. (2013). Is it really time to replace your ILS with a next-generation option?. Computers in libraries, 33(8), 11–15.

Levičar, J. (2017). Ovrednotenje modula za katalogizacijo v sistemu COBISS3. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Likar, T. (2003). Enotna obdelava knjižničnega gradiva – pogoj za izmenjavo in skupno uporabo bibliografskih zapisov. Knjižnica, 47(1–2), 7–34.

Likar, T. in Žumer, M. (2004). Mnenja katalogizatorjev o modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS. Knjižnica, 48(1–2), 83–122.

Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

Müller, T. (2011). How to choose a free and open source integrated library system. OCLC systems and services, 27(1), 57–78. DOI: https://doi.org/10.1108/10650751111106573

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. V J. Nielsen in R. L. Mack (ur.), Usability inspection methods (str. 25–62). New York: John Wiley and Sons.

Nielsen, J. (1999). Designing the web usability: the practice of simplicity. Indianapolis: New Riders.

Obvestila in novosti – Arhiv (1998–2016). (1997–2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/arhiv.asp

Pesjak, D. in Petek, M. (2010). Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB in uporaba katalogizacijskih priročnikov. Knjižnica, 54(3), 15–33.

Predstavitev COBISS3/Katalogizacije na Univerzi v Ljubljani. (2011). Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Ljubljana. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: http://www.dbldrustvo.si/media/Predstavitev%20COBISS3Kat%2021.%2012-1.pdf

Prehod na COBISS3/Katalogizacijo. (2012). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/COBISS3_Katalogizacija/PrehodNaCOBISS3KatalogizacijoV10.pdf

Seljak, M. (2006). Izvajanje določil Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI. Organizacija znanja, 11(4), 208–214. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0604208

Shneiderman, B. (1998). Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction (3rd ed.). Reading, Mass.: Addison Wesley Longman.

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020. (2012). Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic Slovenije. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/dokumenti/Strategija-koncno.pdf

Tržan, M. (2016). Poslovni model enotne nabave in obdelave knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah. Prispevek predstavljen na konferenci COBISS 2016. Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2016/presentations/2_11_Miro_Trzan.pdf

Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI. (2012). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 12. 4. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/COBISS3_Katalogizacija/Ugotavljanje_usposobljenosti_za_VK.pdf

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice (2. izmijenjeno izd.). Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Vilar, P. in Žumer, M. (2008). Uporabniški vmesniki sistemov za poizvedovanje in uporabniška prijaznost. Knjižnica, 52(1), 41–61.

Young, C. (2013). Trends in library systems: improved workflow processes, greater collaboration, and unbounded openness. Legal reference services quarterly, 32(4), 307–319. DOI: https://doi.org/10.1080/0270319X.2013.842824

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). (2004). Uradni list RS, št. 86/2004, 67/2007, 94/2007-UPB1.

Žnidarec, T. in Žuran Putora, T. (2016). Konferenca LIBER 2016. Organizacija znanja, 21(2), 130–133. DOI: https://doi.org/10.3359/oz1602130

Prenosi

Objavljeno

06.10.2017

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Levičar, J., & Petek, M. (2017). Programska oprema COBISS3/Katalogizacija: ovrednotenje sistemskih sprememb in funkcionalnosti modula z vidika katalogizatorjev. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(1-2), 155–189. https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13848

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>