Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+: začetek novih katalogov v sistemih COBISS

Avtorji

  • Andreja Krajnc Vobovnik Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor e-pošta: andreja.krajnc@izum.si
  • Gordana Mazić Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor e-pošta: gordana.mazic@izum.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13850

Ključne besede:

COBISS , odnosi med bibliografskimi zapisi, skupki bibliografskih zapisov, odnosi FZBZ

Povzetek

Izvleček
Skupaj z zasnovo COBISS+ smo želeli začeti postopek prestrukturiranja katalogov v sistemu COBISS po modelu FZBZ, vendar smo se po daljši analizi sedanjih odnosov med zapisi v katalogu in katalogizacijskih pravil omejili na tri odnose; to so prevodi, revizije in reprodukcije. Po njih smo oblikovali skupke bibliografskih zapisov (angl. cluster) in jih poimenovali »Vse izdaje in prevodi«. Pri konceptualizaciji skupkov smo imeli več težav. Prva dilema se je pojavila pri obravnavanju intelektualnih in umetniških stvaritev, ki so samostojni deli v okviru širših celot, in istih stvaritev, ki so celota zase. Glede na velikost katalogov ter na obseg domače založniške produkcije smo se odločili, da samostojne dele širših celot obravnavamo enako kot celote. Druga dilema je bila povezana z določanjem dela. V bibliografskih zapisih, ki so zgrajeni po principih opisne katalogizacije, namreč ni dovolj podatkov, ki bi omogočali zanesljivo identifikacijo istih intelektualnih ali umetniških stvaritev oziroma jasno ločitev dela od dela. Zato smo za združevanje zapisov za posamezne vrste virov pripravili celo vrsto različnih algoritmov. Uporaba teh algoritmov nam je omogočila povezovanje dejanske strukture bibliografskih zapisov z našo okvirno shemo, za katero predvidevamo, da bo zanimiva za uporabnike.
Analiza skupkov »Vse izdaje in prevodi« bo prispevala k izboljšanju algoritmov, s katerimi identificiramo bibliografske odnose v katalogih. Nadaljnji razvoj strukturiranega kataloga COBISS+ vidimo v prehodu na sodobna katalogizacijska pravila, ki upoštevajo konceptualni model FZBZ oziroma Iflin knjižnični referenčni model (angl. IFLA Library Reference Model ali IFLA LRM). V tem vidimo prostor za prestrukturiranje sedanjih zapisov v zahtevnem postopku določanja entitet in odnosov med njimi, na katerih želimo utemeljiti strukturirane kataloge COBISS v prihodnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aalberg, T. in Žumer, M. (2013). The value of MARC data, or, challenges of frbrisation. Journal of documentation, 69(6), 851–872. DOI: https://doi.org/10.1108/JD-05-2012-0053

Bennet, R., Lavoie, B. F. in O’Neill, E. T. (2003). The concept of a work in worldcat: an application of FRBR. Library collections, aquisitions, and technical services, 27(1), 45–59. DOI: https://doi.org/10.1080/14649055.2003.10765895

Final report of the Working Group on Aggregates. (2011). Haag: IFLA. Pridobljeno 23. 3. 2016 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbrrg/AggregatesFinalReport.pdf

FRBR Display Tool, Version 2.0. (2009). Washington: Library of Congress. Pridobljeno 13. februarja 2015 s spletne strani: http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/tool.html

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise: končno poročilo. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Hickery, T. B. in Toves, J. (2009). FRBR work-set alogorithm. Version 2.0. Dublin, Ohio: OCLC. Pridobljeno 15. 12. 2015 s spletne strani: http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/frbralgorithm/2009-08.pdf

Pisanski, J. in Žumer, M. (2009). Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ): analiza uporabnosti konceptualnega modela bibliografskega sveta. Knjižnica, 53(1–2), 61–76.

Prenosi

Objavljeno

06.10.2017

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Krajnc Vobovnik, A., & Mazić, G. (2017). Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+: začetek novih katalogov v sistemih COBISS. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(1-2), 87–100. https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13850