PRVIH DESET LET UPORABE RAČUNALNIKOV V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR

Avtorji

  • Irena Sapač doc. dr. Irena Sapač Pionirska ul. 5, 2000 Maribor e-pošta: sapac.irena@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13906

Ključne besede:

bibliotekarstvo, razvoj, računalnik, univerzitetna knjižnica

Povzetek

V članku je prikazan razvoj uporabe računalnikov v Univerzitetni knjižnici Maribor od začetkov leta 1982 do vključno leta 1992. Omenjene so tudi želje in priprave na uvedbo informacijske tehnologije pred letom 1982. Leta 1982 je bila sprejeta zgodovinska odločitev, da bo knjižnica sodelovala z Računalniškim centrom Univerze v Mariboru pri razvoju programske opreme in bo najprej podprla funkcijo izposoje. Leta 1985 pa je bila sprejeta druga zgodovinska odločitev, da bodo programi za bibliografijo in katalogizacijo zasnovani na formatu UNIMARC. Kmalu za tem je knjižnica informacijsko tehnologijo uvedla v sistem evidence raziskovalnega dela, sledile so vzajemna katalogizacija monografskih publikacij, serijskih publikacij, neknjižnega gradiva, domoznanska dokumentacija, evidenca nabave knjižničnega gradiva in medknjižnična izposoja. Že leta 1985 so uporabniki dobili prvo verzijo OPAC-a. Vzporedno z uvajanjem informacijske tehnologije v posamezne knjižnične funkcije je uvajala tudi informacijsko tehnologijo pri poizvedbah v domačih in tujih zbirkah podatkov, najprej v obliki on-line, kasneje v obliki CD-roma lokalno in CD-roma v mreži. Leta 1992 je bil uporabnikom dostopen tudi on-line vodnik po univerzitetnih knjižnicah delovne skupnosti knjižnic Alpe-Jadran.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bahor, S. (2005). Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in slovenske javne knjižnice. Knjižnica, 49(1–2), 7–28.

Bahor, S. (2006). Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice : 1977–1979. Knjižnica, 50(1–2), 35–55.

Bahor, S. (2006). Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javen knjižnice : vzpostavljanje sistema referalne dejavnosti v Jugoslaviji (1974–1981). Knjižnica, 50(4), 7–31.

Bošnjak, A. (Ed.). (1992). Guide to university libraries of the work community Alps-Adria. Maribor: Institute of information sciences.

Filo, B. (1985). Priprave za zajemanje podatkov o raziskovalnem delu Univerze v Mariboru. Knjižnica, 29(1), 66–73.

Filo, B. (1986). Navodila za izpolnjevanje obrazcev evidence rezultatov raziskovalnega dela od 1. 1. 1986 dalje in Tipologija dokumentov. Maribor: Univerza. 11 str.

Gabron Vuk, C. (1991). Predlog oblikovanja bibliografskega opisa monografskih publikacij v več zvezkih. Knjižnica, 35(4), 65–79.

Hartman, B. (1977). Knjižničarsko-dokumentacijski-informacijski sistem Univerze v Mariboru. Knjižnica, 21(1–4), 127–130.

Hartman, B. (1985, 20. april). Povezano z računalniki. Večer 41, 8. str.

Kokole, J. (1973). Prvi seminar Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije o uporabi računalnikov v knjižnicah. Knjižnica, 17(1–4), 93–96.

Kokole, J. (1977). Avtomatizacija in informatika v knjižnicah SR Slovenije s posebnim ozirom na slovensko bibliografijo in centralno evidenco knjižnih fondov : predlog razvojnega programa. Knjižnica, 21(1–4), 33–51.

Kokole, J. (1982). Tretje jugoslovansko posvetovanje o uporabi računalnika v knjižnicah : Ljubljana 9.–11–XI. 1981. Knjižnica, 26(1–2), 81–87.

Kokole, J., Kovačević, L., Sapač, I., Skender, D. (1986). Analiza kompjutorizacije bibliotečnoinformacijskih mreža u svijetu i situacija kod nas. IV. jugoslovensko savjetovanje o primjeni računara u bibliotekma, 9–11. 4. 1986 (str. 37–64). Sarajevo: Narodna i univerzitetska biblioteka BiH.

Majcen, F. (1972). Elektronski računalnik v knjižnični informatiki. Knjižnica, 16(1–4), 59–72.

Nidorfer, M. (1993). Knjižničarska entropija Univerzitetne knjižnice Maribor na poti v knjižnični informacijski sistem: obdobje 1990–1993. Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903–1993) (str. 56–75). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Petermanec, Z: (1988). On-line poizvedovanje tudi v univerzitetnih knjižnicah. 12. skupščina Zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Bled 21. april 1988 (str. 15). Ljubljana: ZDBS.

Petermanec, Z., Sapač, I. (1991). On-line dostopna evidenca raziskovalnega dela profesorjev mariborske univerze – bibliografija. Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo : 14. posvetovanje o znanstvenih in strokovnih publikacijah in polpublikacijah, Maribor 16.–18. december 1991 (str. 297–298). Maribor: Institut informacijskih znanosti.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1982. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1983. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1984. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1985. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1986. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1987. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1988. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1989. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1990. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1991. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 1992. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Rajh, B. (1986). Računalniško podprta domoznanska dokumentacija v Univerzitetni knjižnici : specialistična naloga. Maribor: Univerzitetna knjižnica. 24 str.

Sapač, I. (1979). Avtomatska obdelava podatkov v knjižnicah. Maribor : Univerzitetna knjižnica. 104 str.

Sapač, I. (1979). Vtisi s tečaja o uporabi računalnikov v britanskih knjižnicah. Knjižnica, 23(1–4), str. 113–122.

Sapač, I. (1984). Računalniška obdelava podatkov s področja izposoje v Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica, 28(3–4), 211–217.

Sapač, I. (1984). Seznam katalogov in kartotek v Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica, 28(1–2), 94–115.

Sapač, I. (Ur.) (1985). Računalniško podprti sistem bibliografske evidence raziskovalnega dela na Univerzi v Mariboru ter njegova povezava s sistemom katalogizacije in izposoje knjižnega gradiva na osnovi sistema UNIMARC. Maribor: Univerzitetna knjižnica. 261 str.

Sapač,I., Mihalič-Klemenčič, A, Petermanec, Z., Šifrar, M., Urbajs, A.,Sajko, N. (1986). Katalogizacija bibliografskih enot po standardu UNIMARC s programsko opremo UNIMARC-88. Maribor: Univerza. 66 str.

Sapač, I. Šifrar, M. (1986). Računalnik v naših in tujih knjižnicah. Moj mikro, 2(1), 41.

Sapač, I. (1986). Računalniška obdelava podatkov v ustanovah na področju varovanja naravne in kulturne dediščine v Mariboru. Ljubljana: Kulturna skupnost Slovenije ; Maribor: Mestna kulturna skupnost. 88 str.

Sapač, I. (1986). Računarski sistem evidencije istraživačkog rada na Univerzitetu u Mariboru i njegovo povezivanje sa bibliotečnim katalogom. IV. jugoslovensko savjetovanje o primjeni računara u bibliotekma, 9–11. 4. 1986 (str. 133–139). Sarajevo: Narodna i univerzitetska biblioteka BiH.

Sapač, I. (1987). Evidenca rezultatov raziskovalnega dela na Univerzi v Mariboru. 2. Jugoslovansko posvetovanje Razvoj univerzitetnih informacijskih sistemov ob podpori sodobne informacijske tehnologije : zbornik referatov (str. 69–77). Maribor: Univerza v Mariboru.

Sapač, I. (1991). Računalniško podprti podsistem nabave v univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 35(1), 29–50.

Sapač, I. (1991). Računalniško podprti podsistem medknjižnične izposoje v univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 35(4), 37–64.

Sapač, I, Brezovšek, B. (1991). Sodobni informacijski viri v Univerzitetni knjižnici Maribor. Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo : 14. posvetovanje o znanstvenih in strokovnih publikacijah in polpublikacijah, Maribor 16.–18. december 1991 (str. 300–301). Maribor: Institut informacijskih znanosti.

Sapač, I. (1992). Poslovne baze v obliki on-line in CD-ROM v Univerzitetni knjižnici Maribor. Prizadevanja na področju računovodstva in financ za vključevanje slovenskega gospodarstva v razvito Evropo : 7. Posvetovanje društva računovodskih in finančnih delavcev Maribor 21.–22. maj 1992 (str. 140–159). Maribor: Društvo računovodskih in finančnih delavcev.

Sapač, I. (1992). Universitätsbibliothek Maribor – ein integriertes Informationssystem. Mitteilungen der Vereinigung Österreichischenr Bibliothekarre, 45(3–4), 79–88.

Sapač, I. (1993). Razvoj informacijskih sistemov v Univerzitetni knjižnici Maribor v obdobju od 1982 do 1989. Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903–1993) (str. 38–55). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Šifrar, M., Sapač, I., Urbajs. A. (1985). Računalniško podprti informacijski sistem izposoje v Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor : Univerzitetna knjižnica Maribor in Računalniški center Univerze v Mariboru. 21 str.

Šifrar, M., Sapač, I. (1988). Iskanje v bazi WLN (Western Library Network). Knjižnica, 32(1–2), 79–83.

Prenosi

Objavljeno

15.09.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

PRVIH DESET LET UPORABE RAČUNALNIKOV V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR. (2015). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(1-2), 263-183. https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13906