IZVAJANJE MATIČNE DEJAVNOSTI V HRVAŠKIH SPLOŠNIH KNJIŽNICAH

Avtorji

  • Andreja Videc Andreja Videc Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje e-pošta: andreja.videc@knjiznica-celje.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13910

Ključne besede:

Hrvaška, izvajanje matične dejavnosti, splošne knjižnice

Povzetek

V prispevku je predstavljena organiziranost sistema hrvaških splošnih knjižnic ter izvajanje matične dejavnosti za hrvaške splošne knjižnice, ki poteka na dveh ravneh. Na podlagi zbranih statističnih podatkov o delovanju splošnih knjižnic in določil Standardov za splošne knjižnice v Republiki Hrvaški je bila narejena primerjava izpolnjevanja minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti za splošne knjižnice na ravni treh županij (Bjelovarsko-bilogorske, Primorsko-goranske in Zadarske) ter raziskava vpliva izvajanja matične dejavnosti na razvoj splošnih knjižnic v teh županijah. Analiza podatkov je pokazala, da se je stanje knjižnične dejavnosti v zadnjih letih izboljšalo, in sicer predvsem prostorske razmere za delovanje splošnih knjižnic in širjenje knjižnične mreže. Primerjava nekaterih knjižničnih kazalnikov razvoja splošnih knjižnic v Sloveniji in na Hrvaškem v letu 2013 kaže na izrazito boljše stanje knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Raziskava je omejena z razpoložljivimi statističnimi podatki o delu hrvaških splošnih knjižnic za leto 2013, ki so v primerjavi s statističnimi podatki o delovanju slovenskih splošnih knjižnic skopi. Raziskava je prva tovrstna analiza stanja na področju izvajanja matične dejavnosti v sistemu hrvaških splošnih knjižnic ter omogoča primerjavo organiziranosti hrvaških in slovenskih splošnih knjižnic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Črnjar, L. (2005). Narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije: pogled županijske matične službe. Rijeka: Gradska knjižnica.

Hrvatske narodne knjižnice 2012. (2013). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zavod za knjižničarstvo, Matična služba za narodne knjižnice.

Ispravak Zakona o knjižnicama. (1998). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 5/1998. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267833.html.

Kako postati knjižničar? (2014). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. Pridobljeno 1. maja 2014 s spletne strani: http://www.hkdrustvo.hr/hr/cesto_postavljana_pitanja/pitanje/7/.

Kamenik I. (1978). Pota slovenskega splošnoizobraževalnega knjižničarstva in njegov sedanji trenutek. Knjižnica, 22(3/4), 175–190.

Knjižnice zadarske županije: vodič. (2013). Zadar: Društvo knjižničara Zadar.

Leščić, J. (2012). Hrvatske narodne knjižnice u godini 2011. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 55(3/4), 189–216.

Narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – 2013. (2014). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Pridobljeno 23. marca 2015 s spletne strani: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2014/06/Statisti%C4%8Dki-podatci-o-narodnim-knji%C5%BEnicama-u-2013..pdf

Novljan S. (1999). Splošnoizobraževalne knjižnice v mreži z matično knjižnico ali brez nje?. Knjižnica, 43(1), 5–22.

Pejić, I. (2000). Narodne knjižnice na kraju 20. stoljeća: stanje i novi ustrojbeni oblici mreže knjižnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Bjelovar: HPKZ Ogranak, Narodna knjižnica „Petar Preradović“.

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnic. (2003). Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2003. Pridobljeno 3. marca 2015 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200388&stevilka=4079.

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj. (2001). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 43/2001. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232299.html.

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe. (2002). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 21/2002. Pridobljeno 2. marca 2015 s spletne strani: http://narodne-novine. nn.hr/clanci/sluzbeni/308262.html.

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe. (2005). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 52/2005. Pridobljeno 2. marca 2015 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_52_1001.html.

Slovenske knjižnice v številkah: splošne knjižnice: poročilo za leto 2013. (2014). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 23. marca 2015 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/analize/publikacija_splosne2013.pdf.

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. (1999). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 58/1999. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270810.html.

Statističke baze podataka. (2015). Zagreb: Državni zavod za statistiku. Pridobljeno 21. aprila 2015 s spletne strani: http://www.dzs.hr/.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama, (2000). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 2000/104. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/274061.html.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama, (2009). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske,št. 69/2009. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_69_1665.html.

Zakon o knjižnicama. (1997). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 108/1997. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267274.html.

Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici Hrvatskoj. (1992). Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, št. 90/1992.

Županijske matične službe za narodne knjižnice RH: izvještaj o radu za godinu 2010. i plan rada za godinu 2011. (2011) Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Matična služba za narodne knjižnice. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/UserFiles_File_izvje%C5%A1taji-planovirada1.pdf

Županijske matične službe za narodne knjižnice RH: izvještaj o radu za godinu 2011. i plan rada za godinu 2012. (2012) Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Matična služba za narodne knjižnice. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/%C5%BDupanijske-mati%C4%8Dneslu%C5%BEbe-RH-izvje%C5%A1taj-o-radu-za-2011-i-plan-rada-za-2012-.pdf

Županijske matične službe za narodne knjižnice RH: izvještaj o radu za godinu 2012. i plan rada za godinu 2013. (2013) Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Matična služba za narodne knjižnice. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2013/04/%C5%BDupanijske-mati%C4%8Dneslu%C5%BEbe-RH-izvje%C5%A1taj-o-radu-u-2012-i-plan-rada-za-2013-.pdf.

Županijske matične službe za narodne knjižnice RH: izvještaj o radu za godinu 2013. i plan rada za godinu 2014. (2014) Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Matična služba za narodne knjižnice. Pridobljeno 2. maja 2014 s spletne strani: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/%C5%BDupanijske-mati%C4%8Dneslu%C5%BEbe-RH-izvje%C5%A1taj-o-radu-u-2013.-i-plan-rada-za-2014..pdf

Prenosi

Objavljeno

15.09.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

IZVAJANJE MATIČNE DEJAVNOSTI V HRVAŠKIH SPLOŠNIH KNJIŽNICAH. (2015). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(1-2), 73-94. https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13910