POLOŽAJ BRANJA IN KNJIGE: ZAKAJ MORAMO VZTRAJATI PRI KNJIGI KOT VREDNOTI PER SE?

Avtorji

  • Uroš Grilc dr. Uroš Grilc e-pošta: uros.grilc1@gmail.com.

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13912

Ključne besede:

knjiga, branje, knjigarne, knjižnice, založništvo, kulturna politika, šolska politika, Slovenija, Finska, Francija

Povzetek

Raziskovanje knjižnega trga in položaja branja razkriva delovanje različnih podsistemov družbe, od kulturnega in izobraževalnega do gospodarskega in socialnega. Položaj knjige razodeva kompleksno strukturo družbe in kaže stopnjo njene (ne)razvojne usmerjenosti, ki je povezana z razvitostjo bralne kulture in različnih funkcionalnih pismenosti. Na osnovi novejših podatkov o pogostosti branja in kupovanja knjig v Sloveniji, Franciji in na Finskem na eni strani ter spremembami na knjižnih trgih v teh državah na drugi je v članku analizirana odzivnost založnikov in državnih politik na negativne smernice, ki sta jim podvržena evropski bralec in evropska knjiga. Zaostrene razmere spričo gospodarske krize namreč nimajo nujno premo sorazmernih negativnih posledic na položaj branja, kar kaže prav primer Finske. Ne glede na to, da se ekonomski kazalci knjižnega trga slabšajo, je v finskem založništvu bralna kultura še vedno v vzponu, razloga pa sta dva: Finci knjigo in branje dojemajo kot izrazito vrednoto per se, ki se prenaša iz roda v rod; in knjiga ima v finskem šolskem sistemu izrazito aktivno in močno vlogo. Vloga kulturnega kapitala, kot ga razume Bourdieu, je pri oblikovanje bralnih navad posameznika tako izrazita, da članek utemeljuje trditev: povej mi, kako je s knjigo v tvoji deželi, in povem ti, v kakšni deželi živiš in kako kakovostno živiš.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji (KiB V). (2014). Pridobljeno 5. 9. 2014 s spletne strani: www.mk.gov.si

Cultural statistics, Eurobarometer, Evropska komisija 2011. Pridobljeno 5. 5. 2015 s spletne strani: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5967138/KS-32-10-374-EN.PDF/07591da7-d016-4065-9676-27386f900857?version=1.0

Global Fixed Book Price Report 23rd May 2014. (2014). Geneva: International Publisher Association.Pridobljeno 20. 1. 2015 s spletne strani: http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/Material/global.pdf

Grilc, U. (2006). Knjiga v presečišču javnega in zasebnega: primeri Francije, Finske, Hrvaške in Slovenije. Knjižnica, 50(4), 49–80.

Guest of Honour Finland: The Finnish Book Market 2013. Pridobljeno 6. 2. 2015 s spletne strani: www.finnlandcool.fi

Knjiga kot nosilka razvoja človeštva. (2011). Svetovni vrh knjige 2011 – WBS, [Ljubljana, 31. 3.–1. 4. 2011]. Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.

Kovač, M. (2009). Paradoksi branja in znanja v Sloveniji. Knjižnica, 52(1–2), 123–140.

Les Français et la lecture. (2014). Paris: Centre national du livre, Ipsos MediaCT. Pridobljeno 23. 12. 2014 s spletne strani: www.ipsos.fr

Special Eurobarometer 399 – Cultural acess and participation, Report. (2013). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 5. 5. 2015 s spletne strani: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

Statistics of The Finnish Book Publishers Association, pridobljeno 10. 1. 2015 s spletne strani: http://www.kustantajat.fi

Stockmann, D., Bengtosson, N., Repo, Y. (2006). The Book Trade in Finnland. Helsinki: Ministrstvo za šolstvo. Pridobljeno 23. 11. 2005 s spletne strani: www.minedu.si

Pišek, M. (2014). Knjižnica krepi državljana. Dnevnik, 19. 11. 2014. Pridobljeno 19. 11. 2014 s spletne strani: www.dnevnik.si

UK publishes more books per capita than any other country, report shows. The Guardian. Pridobljeno 17. 1. 2015 z spletne strani: http://www.theguardian.com/books/2014/oct/22/uk-publishes-more-books-per-capita-million-report

Zaid, G. (2006). Toliko knjig!. Ljubljana: Sodobnost International

Prenosi

Objavljeno

15.09.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

POLOŽAJ BRANJA IN KNJIGE: ZAKAJ MORAMO VZTRAJATI PRI KNJIGI KOT VREDNOTI PER SE?. (2015). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(1-2), 15-36. https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13912