BRANJE SODOBNIH SLOVENSKIH ROMANOV V IZBRANIH ENOTAH MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA

Avtorji

  • Katja Šikonja Katja Šikonja Tribuče 5, 8340 Črnomelj e-pošta: ksikon@gmail.com
  • Marija Petek doc. dr. Marija Petek Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani e-pošta: marija.petek@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13913

Ključne besede:

bralna kultura, slovenski avtorji, odrasli uporabniki, Mestna knjižnica Ljubljana

Povzetek

Namen: V članku je predstavljena raziskava, s katero je bil opravljen poskus opredelitve razlogov za pojav splošno veljavne predpostavke v slovenski knjižnični stroki, da »Slovenci ne berejo del domačih avtorjev«.
Metodologija/pristop: Raziskava je potekala leta 2014 v Mestni knjižnici Ljubljana. Izbran je bil majhen vzorec petdesetih odraslih uporabnikov v petih izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana. Podatki so bili zbrani s pomočjo delno strukturiranega intervjuja (vprašanja so bila pripravljena vnaprej, vendar v okviru intervjuja prilagojena pogovoru). Uporabljen je bil tudi vsakoletni seznam Najbolj brane knjige.
Rezultati: Odgovori, zbrani v raziskavi, so bili po vsebini razvrščeni v naslednje skupine: (1) Problematika slovenskega romana; (2) Premalo poznani; (3) Tuje je boljše; (4) Izhaja iz šole; ter (5) Drugo.
Izvirnost/uporabnost raziskave ter omejitve: Predstavljena raziskava je primarni poskus natančne obravnave vprašanja o branju sodobnih slovenskih romanov v osrednjeslovenski regiji. Zaradi premajhnega vzorca intervjuvanih oseb se rezultati sicer ne morejo posplošiti na celotno slovensko bralno populacijo, lahko pa predstavljajo osnovno referenčno točko za nadaljnje načrtovanje knjižničnih dejavnosti, ki spodbujajo branje slovenske literature v splošnih knjižnicah osrednjeslovenske regije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Blatnik, A. (2012). Symbolic capital of Slovenian reading. Družboslovne razprave, 28(71), 83–92.

Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji. (2014), Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 10. 7. 2015 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/samozaposleni_v_kulturi/

Bralna_kultura_in_nakupovanje_knjig_v_Republiki_Sloveniji_final.pdf

Breznik, M. (2005). Založništvo. V Knjižna kultura (str. 15–83). Ljubljana: UMco.

Jager, P. (2008). „Najbolj brane knjige“ v slovenskih splošnih knjižnicah. Knjižnica, 52(2–3), 169–184.

Kocijan, G. (1974). Knjiga in bralci. Ljubljana: Delavska enotnost

Kocijan, G., Podmenik, D., Rupel, D. in Žnideršič, M. (1985). Knjiga in bralci III. Ljubljana: Kulturna skupnost Slovenije.

Kocijan, G. in Žnideršič, M. (1980). Knjiga in bralci II. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje pri RS ZSS.

Kocjan, G. (2005). Tehtnim raziskovalnim izsledkom na poti. V Breznik, M., Novljan, S., Jug, J. in

Milohnić, A., Knjižna kultura. (str. 9–13). Ljubljana: UMco.

Novljan, S. (2005). Knjižničarstvo. V Knjižna kultura. (str. 84–160). Ljubljana: UMco.

Pregelj, S. (2008). Slovenci radi beremo, a ne slovenskih knjig. Pridobljeno 10. 7. 2015 s spletne strani: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/slovenci-radi-beremo-a-ne-slovenskih-knjig/154969

Radetič, A. (2010). Bralni okus Slovencev in njegove posledice. Vestnik za tuje jezike, 2(1–2), 111–118. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.2.111-118

Rugelj, S. (2008). Najbolj brane knjige kot priložnost za branje manj branih knjig. Knjižnica, 52(4), 125–129.

Standardi za splošne knjižnice. (2005). Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 10. 7. 2015 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Šikonja, K. (2014). Branje slovenskega leposlovja v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana: magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2001. Pridobljeno 10. 7. 2015 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/zakon_o_knjiznicarstvu.pdf

Prenosi

Objavljeno

15.09.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Šikonja, K., & Petek, M. (2015). BRANJE SODOBNIH SLOVENSKIH ROMANOV V IZBRANIH ENOTAH MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(1-2), 37-51. https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13913

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>