STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE

Avtorji

  • Iva Pezer Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Ivana Gundulića 6, 32100 Vinkovci e-pošta: iva@gkvk.hr, ivapezer@gmail.com
  • Ljiljana Vugrinec Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica e-pošta: ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr, lj.vugrinec@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13916

Ključne besede:

Bibliobusne službe Republike Hrvaške, Komisija za potujoče knjižnice Hrvaškega knjižničarskega društva, stanje in vizija razvoja

Povzetek

(Prevedel / translated by: mag. Gorazd Vodeb)

Izvleček

Republika Hrvaška je razdeljena na 20 županij in Mesto Zagreb, ki ima status županije. Županija obsega več prostorsko povezanih občin in mest na svojem območju, v vsakem izvaja matično dejavnost županijska splošna knjižnica. Leta 2014 je na Hrvaškem delovalo 10 bibliobusnih služb na območju devetih županij in Mesta Zagreba, ki so skupaj imele 14 vozil. V 11 hrvaških županijah še vedno niso organizirane službe potujočih knjižnic, čeprav so v vsaki območja, ki niso pokrita s knjižnično storitvijo. To je bil razlog, da je Komisija za potujoče knjižnice Hrvaškega knjižničarskega društva leta 2013 izvedla Raziskavo o potrebah in načrtih razvoja potujočih knjižnic, v okviru katere je bilo opravljeno anketiranje v vseh županijskih matičnih knjižnicah. Predmet raziskave so bili kratkoročni in dolgoročni načrti razvoja županijskih mrež knjižnic s posebnim poudarkom na vlogi potujočih knjižnic. V članku so predstavljeni rezultati raziskave, poleg tega pa tudi podatki o aktualnem stanju bibliobusnih služb leta 2013, ki jih redno zbira Komisija za potujoče knjižnice. Skupaj dajejo celovito sliko stanja v potujočem knjižničarstvu Republike Hrvaške. Poudarjen je pomen bibliobusnih služb kot ključnega elementa v sistemu hrvaških splošnih knjižnic, ki prebivalstvu omogočajo kar najširšo dostopnost knjižničnih storitev.

Abstract

The Republic of Croatia is administratively subdivided into 20 counties and the City of Zagreb. Each county comprises many municipalities and towns. The library research and development service in the area of a county is provided by a county public library. In 2014 there were 10 mobile library services with 14 bookmobiles in nine counties and the City of Zagreb. 11 counties have not organised mobile library services yet despite the fact that many areas are still uncovered by the library services. This was the reason why in 2013 the Commission for mobile library services undertook a Research on the needs and plans of mobile library services development surveying all county public libraries. The research was focused on short term and long term development plans of a county library network with special emphasis to mobile library services. The results of the research are presented along with the data on the current state of mobile library services in 2013. The data are regularly collected by the Commission for mobile library services thus illustrating the current state of mobile library services in Croatia. The importance of mobile library services being a key element of the Croatian library system which offers access to a wide range of library services to the population is underlined.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva. (2014). Pridobljeno 23. decembra 2014 s spletne strani: http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/241/.

Črnjar, L. (2012). Bibliobusna služba Gradske knjižnice Rijeka. V L. Vugrinec, L. Črnjar, F. Bišćan (Ur.), Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 4. festival hrvatskih bibliobusa „Od kočije do suvremenog bibliobusa“ (str. 97–106). Zagreb, Karlovac: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“.

Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu. (2010). Pridobljeno 15. decembra 2014 s spletne strani: http://www.hkdrustvo.hr/pravo_na_knjiznicu in http://www.hkdrustvo.hr/hr/pravo_na_knjiznicu/8.

Okrugli stolovi o pokretnim knjižnicama u Hrvatskoj 1999.-2011. (2012). V L. Vugrinec, L. Črnjar, F. Bišćan (Ur.), Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 4. festival hrvatskih bibliobusa „Od kočije do suvremenog bibliobusa“ (str. 175–220). Zagreb, Karlovac: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“.

Popis stanovništva. (2011). Pridobljeno 15. decembra 2014 s spletne strani: http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censuslogo.htm.

Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije »Skupaj smo močnejši!« (2014). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 23. decembra 2014 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/posvetovanje-sekcij-skupaj-smo-mocnejsi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. (1999). Narodne novine, št. 58 (9. 6.1999). Pridobljeno 10. novembra 2014 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270810.html.

Smjernice za pokretne knjižnice. (2011). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Strategija razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 2013.-2015. (prijedlog). (2012). Pridobljeno 15. decembra 2014 s spletne strani: http://www.hkdrustvo.hr/hr/obavijesti/odabrana_novost/507/?target.

Vugrinec, L. (2010). Bibliobusna služba Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica. V D. Sabolović-Krajina (Gl. ur.), Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice 1650.-2010. : Spomenica Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica (str. 190–202). Koprivnica: Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica.

Vugrinec, L. in Črnjar, L. (2012). Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : pogled iz prošlosti u budućnost. V L. Vugrinec, L. Črnjar, F. Bišćan (Ur.), Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 4. festival hrvatskih bibliobusa „Od kočije do suvremenog bibliobusa“ (str. 9–29). Zagreb, Karlovac: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“.

Vugrinec, L. (2013). Pokretne knjižnice u Hrvatskoj – potrebnije nego ikad!. Pridobljeno 23. decembra 2014. s spletne strani: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/skupovi/229/File/3_Vugrinec.ppt.

Zakon o knjižnicama. (1997). Narodne novine, št. 105, 5/1998, 104/2000 in 69/2009. Pridobljeno 23. decembra 2014 s spletnih strani: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_10_105_1616.html.

Prenosi

Objavljeno

10.03.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Pezer, I., & Vugrinec, L. (2015). STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(4). https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13916