INVENTURA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: UVODNI PREGLED

Avtorji

  • Marijana Abe e-pošta: marijana.abe@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13919

Ključne besede:

knjižnice, inventura, tehnologija RFID, črtne kode

Povzetek

Izvleček

V članku je prikazan pomen inventure knjižničnega gradiva v knjižnicah. Navedeni so razlogiza izvajanje inventure. Obdelane so metode in vrste inventure ter opisana navodila za izvajanjeinventure. Posebno pozornost članek namenja izvajanju inventure s pomočjo tehnologije RFID.Število člankov, ki obravnavajo tehnologijo RFID, se je z nekaj deset na začetku leta 1990 do leta 2005 povzpelo na skoraj 9000. Pri pregledu literature je zaslediti, da je bilo o sami tehnologiji RFID napisanega veliko, toda empiričnih raziskav, narejenih o samem vrednotenju RFID oziroma izvajanju inventure s pomočjo črtnih kod, je zelo malo. V članku so predstavljene nekatere raziskave,ki so bile objavljene v zvezi z avtomatizirano inventuro knjižničnega gradiva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abe, M. (2010). Inventura knjižničnega gradiva: študija primera : diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Allatt, P., Fisher, M. in Yeadon, J. (1997). Automated stocktaking at Imperial College. Program, 13 (2), 161–169.

Braxton, B. (2005). Inventory: 26 resons for doing one. Teacher Librarian, 32 (4), 52. DOI: https://doi.org/10.1017/S0360966900002188

Cigrovski, M. (2005). Uvajanje tehnologije RFID v slovenskih knjižnicah. Organizacija znanja, 10 (3). Pridobljeno 20. 10. 2014 s spletne strani: http://home.izum.si/COBISS/OZ/2005_3/html/clanek_03.html. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0503148

Črtna koda. Wikipedia, The Free Encyclopedia, Pridobljeno 20. 10. 2014 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crtna_koda.

Foster, C. (1996). Determining losses in academic libraries and the benefits of theft detection system. Journal of Librarianship and information science, 28 (2), 93–104. DOI: https://doi.org/10.1177/096100069602800204

Greenwood, J. T. (2013). Taking it to the Stacks: An Inventory Project at the University of Mississippi Libraries. Journal of Access Services, 10 (2), 77-89. DOI: https://doi.org/10.1080/15367967.2013.762266

Haley, C. K., Jacobsen, L. A. in Robkin, S. (2007). Radio frequency identification hanbook for librarians. Westport, Connecticut : Libraries Unlimited.

Inventory (library). Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 20. 10. 2014 s spletne strani: http://en.wikipedia.org/wiki/Inventory_%28library%29.

Kanič, I. [et al.] (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3-4), 3-371.

Kovačič, A. (2008). Inventura knjižničnega gradiva v programu WinKnj. Šolska knjižnica, 18 (½), 82–93.

Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2003) Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 20. 10. 2014 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/navodilo_izlocanje_gradiva.pdf

Navodila za izvajanje inventure s programsko opremo COBISS3. (2010). Maribor: Inštitut informacijske znanosti.

Nemec-Pečjak, M. (1996). Inventura knjižničnega gradiva. 2. Računalniško zasnovani popis. Knjižnica, 49 (2), 97–105.

Pejanovič, S. (2005). Interno poročilo o inventarnem popisu gradiva CTK. Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica.

Podgoršek, M. (2008). 3M RFID tehnologija v vaši knjižnici. Knjižničarske novice, 18 (12), 4.

Poličnik-Čermelj, T. (2008). Izločanje in odpisovanje gradiva šolskih knjižnic. Šolska knjižnica, 18 (1/2), 74–81.

Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Rajendiran, P. in Bhushan, I. (2006). Automated Library stock verification with barcode and Libsys. DESIDOC Bulletion of information Technology, 26 (5), 17–21. DOI: https://doi.org/10.14429/dbit.26.3.3692

Prenosi

Objavljeno

10.03.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Abe, M. (2015). INVENTURA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: UVODNI PREGLED. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(4). https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13919