KNJIŽNIČNE EVIDENCE IN NJIHOVA UPORABA: NA PRIMERU ROČNO IZVEDENE INVENTURE V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI

Avtorji

  • Tereza Poličnik-Čermelj Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: tereza.policnik-cermelj@nuk.uni-lj.si
  • Polona Gorkič Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: polona.gorkic@gmail.com
  • Tamara Lekić Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: tamara.lekic@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13920

Ključne besede:

inventura, revizija, knjižnične evidence, retrospektivna konverzija, COBISS, obdelava gradiva

Povzetek

Izvleček

Knjižnična inventura je postopek, ki ga knjižnice uporabljajo, ko ugotavljajo, ali se stanje knjižničnega fonda ujema s stanjem v knjižničnih evidencah. V članku so predstavljene knjižnične evidence, pomembne za ročno izvedbo inventure, ki je potekala v Narodni in univerzitetni knjižnici v letih 2010–2014. Opisane evidence pomagajo pri uspešni izvedbi inventure v zaprtem skladišču, kjer je gradivo postavljeno po sistemu tekočega številčenja (numerus currens). Izvzete so evidence posebnih zbirk, ki imajo drugačen sistem vodenja zbirke in postavitve gradiva. Prikazani so tudi bibliografski zapisi, ki so nastali v začetni fazi sistema COBISS in kasneje z retrospektivno konverzijo, saj otežujejo analizo inventure. Zaradi razvoja sistema COBISS je razumevanje starih bibliografskih zapisov pomembno za kvalitetno izvedbo inventure in tudi za dajanje informacij o gradivu, ki ni obdelano po zadnjih bibliografskih standardih. Prikaz temeljnih knjižničnih evidenc in časovni pregled bibliografskih zapisov sta lahko v pomoč vsem velikim knjižnicam, ki še nimajo vsega gradiva v sistemu COBISS, predvsem pa Narodni in univerzitetni knjižnici pri nadaljnji izvedbi inventure.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abecedni imenski katalog. (1947). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Abecedni imenski katalog. (1967). Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije in Narodna in univerzitetna knjižnica.

Banič, T. [et al.] (1987). Osnove knjižničarstva. Ljubljana: Posebna izobraževalna skupnost za kulturo.

COBIB.SI, lokalna baza NUK-a. (2014). Pridobljeno od julija do avgusta 2014.

COMARC/B format: za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike. (1991–2008). Maribor: IZUM.

COMARC/H format: za podatke o stanju zaloge: priročnik za uporabnike. (1993–2008). Maribor: IZUM.

Češnovar, N. [et al.] (2001). Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Dhiman, A. K. (2000). Stock verification: some problems of electronic publications. DESIDOC Bulletin of Information Technology, 20 (6), 3–5. DOI: https://doi.org/10.14429/dbit.20.6.3528

Ewert, G. in Umstätter, W. (1997). Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung. Stuttgart: Hiersemann.

Gspan-Prašelj, N. in Kodrič-Dačić, E. (2001). Ljubljana 1: Narodna in univerzitetna knjižnica. V Fabian B. (ur.), Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 9, Kroatien, Slowenien, Italien (str. 173-189). Hildesheim: Olms-Weidmann.

Kanič, I. (ur.). (2002). Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kanič, I. [et al.] (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3–4), 3–371.

Kodrič-Dačić, E. (2000). Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 44 (4), 51–63.

Kodrič-Dačić, E. (2012). Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 17. novembra 2014 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/knjiznice_in_kulturna%20dediscina.pdf

Kodrič-Dačić, E. (2001). Oblikovanje izhodišč za izgradnjo fondov v javnih (znanstvenih) knjižnicah na Slovenskem. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Kodrič-Dačić, E. (2007). Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk. Knjižnica, 51 (1), 89–112.

Korže-Strajnar, A. (1983). Postopek o kontinuiranem inventurnem popisu, kontroli in načrtovanem odpisu knjižničnega gradiva v knjižnicah (delovni osnutek). Obvestila Republiške matične službe, 14 (1), str. 27–31. Pridobljeno 6. oktobra 2014 s spletne strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XEWYH9IF

Kovačič, A. (2008). Inventura knjižničnega gradiva v programu WinKnj. Šolska knjižnica, 18 (1/2), 82–93.

Navodila za vnos lokacijskih podatkov pri inventarizaciji monografskih publikacij. V Navodila za povezovanje polja 001$b in vnos lokacijskih podatkov (str. 9–16). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. (Interna publikacija)

Nemec-Pečjak, M. (1996). Inventura knjižničnega gradiva: 2. Računalniško zasnovani popis. Knjižnica, 40 (2), 97–105.

NUK, matični katalog. (1945–2013).

NUK, sistematski katalog II. (1948–1993).

Poličnik-Čermelj, T. (1992). Inventarizacija knjižničnih gradiv v NUK. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Poličnik-Čermelj, T. (2010). Oprema knjižničnega gradiva: na primerih kulturne dediščine NUK. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Poličnik-Čermelj, T. (1994). Pridobivanje gradiva in inventarizacija. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Pravilnik o inventarisanju, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i vođenju evidencije o bibliotečko-informacionoj građi i izvorima. (2013). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 47/13. Pridobljeno 7. oktobra 2014 s spletne strani: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3937

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe. (2002). Narodne novine, br. 21. Pridobljeno 7. oktobra 2014 s spletne strani: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/308262.html

Prekat: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Reitz, J. M. (cop. 2014). ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. Pridobljeno 13. avgusta 2014 s spletne strani: http://www.abc-clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx

Škrlj, G. (2012). Inventura v šolski knjižnici osnovne šole Prule v sistemu COBISS3. Šolska knjižnica, 22 (3/4), 232–236.

Tadić, K. (1994). Rad u knjižnici. Opatija: Benja.

Verona, E. (1970). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1983–1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Zakon o računovodstvu. (1999). Uradni list RS, št. 23.

Značka: priročnik za določanje značnic pri katalogizaciji. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Žaucer, M. (1996). Inventura knjižničnega gradiva: 1. Razlogi za inventuro v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. Knjižnica, 40 (2), 89–95.

Žumer, M. (1998). Retrospektivna konverzija starih katalogov Narodne in univerzitetne knjižnice. V J. Urbanija (ur.), Zbornik razprav: 10 let Oddelka za bibliotekarstvo: 1987–1997 (str. 215–229). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Prenosi

Objavljeno

10.03.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Poličnik-Čermelj, T., Gorkič, P., & Lekić, T. (2015). KNJIŽNIČNE EVIDENCE IN NJIHOVA UPORABA: NA PRIMERU ROČNO IZVEDENE INVENTURE V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(4). https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13920