DR. MIRKO RUPEL: ZNANSTVENIK, KI JE POSTAVIL TEMELJE SLOVENSKI NACIONALNI KNJIŽNICI

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.1-2.13934

Ključne besede:

Mirko Rupel, Narodna in univerzitetna knjižnica, nacionalna knjižnica, slovenska bibliografija, centralni katalog, matična služba

Povzetek

Izvleček

Strokovne temelje slovenski nacionalni knjižnici je postavil slavist in bibliotekar, dr. Mirko Rupel, ki je odločilno vplival tudi na razvoj slovenskega knjižničnega sistema po letu 1945. Članek predstavlja predvsem njegovo bibliotekarsko delo v Narodni in univerzitetni knjižnici. Kot upravnik knjižnice je Rupel poskrbel za dokončno ureditev Plečnikove palače, ki je bila po požaru leta 1944 le za silo obnovljena. Določil in teoretično utemeljil je glavne naloge nacionalne knjižnice, med njimi predvsem pomen in naloge nacionalne bibliografije, vzpostavil centralni katalog tujih publikacij v slovenskih knjižnicah ter zasnoval matično službo. Poleg nove notranje organizacije knjižnice je poskrbel za izdelavo novih listkovnih katalogov ter uvedel UDK-katalog. Zavzemal se je za knjižnični sistem z razvito knjižnično mrežo ter aktivno sodeloval pri pripravi knjižničarske zakonodaje. Spodbujal je koordinirano nabavo gradiva v visokošolskih knjižnicah, si prizadeval za ustanovitev šole za knjižničarje ter bil neutruden popularizator knjižnic. Bil je med ustanovnimi člani društva slovenskih bibliotekarjev in njegov prvi predsednik ter soustanovitelj Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije in Zveze jugoslovanskih nacionalnih knjižnic. V mednarodnih strokovnih krogih se je uveljavil leta 1958 na seminarju o nacionalnih bibliografijah, ki je potekal v okviru tritedenske konference o nacionalnih knjižnicah v organizaciji Unesca na Dunaju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv NUK. Nepopisani fond, Fascikel 57.

Berčič, B. (1961). Ob šestdesetletnici dr. Mirka Rupla. Jezik in slovstvo, 62 (1), 21–23.

Berčič, B. (1996). Sooblikovali so slovensko nacionalno knjižnico (1784–1992). V Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice. Ljubljana: NUK, str. 19–40.

Berčič, B. (1998). Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji: od začetka do 1990. V 10 let oddelka za bibliotekarstvo 1987–1997. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, str. 7–36.

Brecelj, M. (1963). In memoriam dr. Mirko Rupel. Primorske novice, 25. 10. 1963, št. 26.

Brecelj, M. (1964). Nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski bibliotekarski reviji. Knjižnica, 8 (1-2), 64–65.

Brecelj, M. (1965). Še en nekrolog dr. Mirku Ruplu v italijanski reviji. Knjižnica, 9 (1-4), 110.

Dobrovoljc, F. (1963). Spominu dr. Mirka Rupla. Delo, 2. 10. 1963, št. 290, str. 5.

Dr. Mirko Rupel (1963). Primorski dnevnik, 22. 10. 1963, št. 250.

Dr. Mirko Rupel (1963). Prosvetni delavec, 6. 11. 1963, št. 16.

Drugi i treći kongres Saveza društava bibliotekara F.N.R. Jugoslavije. (1958). Ljubljana: Savez društava bibliotekara FNRJ.

Francis, F. C. (1958). The organization of national libraries and general questions. V UNESCO symposium on national libraries in Europe, Vienna (Austria) 8–27 September 1958. Pariz: UNESCO.

Glonar, J. (1933). Univerzitetna biblioteka v Ljubljani. Sodobnost, letn. 1, str. 460

Gspan, A. (1961). Mirko Rupel. Naši razgledi, 9. 11. 1961, št. 17, str. 414.

Gspan, A. (1963). Mirku Ruplu v spomin. Jezik in slovstvo, 64, (1), 1–4.

Kalan, P. (1951). Ob petdesetletnici Mirka Rupla. Slavistična revija, 4(3-4), 251–254.

Kodrič-Dačić, E. (2005). Univerzitetna biblioteka v Ljubljani : od kapitulacije fašistične Italije do konca druge svetovne vojne (1943–1945). Knjižnica, 49(1–2), 169–185

Kodrič-Dačić, E. (2003). Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918–1938. Knjižnica, 47(1–2), 85–107.

Kodrič-Dačić, E. (2000). Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 44(4), 51–63.

Kodrič-Dačić, E. (2000a). Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929–1935. Knjižnica, 44(3), 7¬29

Kodrič-Dačić, E. (2005). Univerzitetna biblioteka v Ljubljani : od kapitulacije fašistične Italije do konca druge svetovne vojne (1943–1945). Knjižnica, 49 (1–2), 169–185

Kokole, J. (1977). Računalniško oblikovani centralni katalog : raziskovalna naloga. Ljubljana: Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije.

Kokole, J. (1983). Uvajanje avtomatizacije v knjižnice v SR Sloveniji. Ljubljana: [s. n.].

Kreft, B. (1963). Dr. Mirko Rupel: beseda ob krsti. Naši razgledi, 9. 11. 1963, št. 21, str. 420.

Logar, J. (1962). Problematika dela za slovensko retrospektivno bibliografijo. Knjižnica, 6 (1–2), 10–16.

Mirko Rupel 28. 8. 1901–20. 10. 1963 (1963). Knjižnica, 7 (3-4), 97–102.

Mišković, V. (2010). Na začetku je (bila) knjiga: bibliografija na Slovenskem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Moravec, D. (1963). Dr. Mirko Rupel in njegov prispevek k slovenski gledališki kulturi. Gledališki list Drama, 64 (5), 211.

Narodna in vseučiliška knjižnica v Ljubljani. (1947). Tovariš, št. 5, str. 112.

Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice. (1996). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Pirjevec, A. (1936). Bibliotečni zakon. Sodobnost, letn. 4, 227–231, 280–284, 381–388.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba Sv. Mohorja, str. 32–33.

Pleničar, B. (1983). Slovenska bibliotekarska bibliografija 1945–1980. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Podkrajšek, B. (1963). Namesto intervjuja, ki ga žal nikoli več ne bo. Sedem dni, 25. 10. 1963, št. 41, str. 2.

Pred velikimi nalogami: razgovor s predsednikom Zveze bibliotekarskih društev prof. dr. Mirkom Ruplom o nekaterih problemih knjižničarstva. (1956). Ljubljanski dnevnik, 8. 5. 1956, št. 107.

Pregled rada Zajednice jugoslovenskih nacionalnih biblioteka. (1964). Zv. I. Beograd: Zajednica jugoslovenskih nacionalnih biblioteka.

Prvi kongres bibliotekara F.N.R. Jugoslavije, održan u Ljubljani 23.–25. septembra 1949. (1950). Beograd: Savez društava bibliotekara F.N.R.J..

Reisp, B. (1976). Bedeutende slowenische Bibliothekare. Das slowenische Bibliothekswesen. Wien: O¨sterr. Inst. f. Bibliotheksforschung, Dokumentations- u. Informationswesen, str. 45–58.

Rupel, Mirko (1901–1963). Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: SAZU. Pridobljeno 5. 7. 2013 s spletne strani http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:2692/VIEW/

Rupel, M. (1930). Ob Kidričevi petdesetletnici. Ljubljanski Zvon, str. 201–205. Pridobljeno 5. 7. 2013 s spletne strani http://www.dlib.si/results/?query=‘keywords%3dob+kidri%c4%8devi+petdesetletnici‘&pageSize=25

Rupel, M. (1946). Narodna in vseučiliška knjižnica v Ljubljani. Slovenski poročevalec, 3. 3. 1946, št. 53.

Rupel, M. (1948). Največja slovenska knjižnica. Slovenski poročevalec, 24. 9. 1948, št. 228.

Rupel, M. (1949). Boj za univerzitetno knjižnico. Ljudska pravica, 8. Novembra 1949, št. 265.

Rupel, M. (1949a). Narodna in univerzitetna knjižnica po osvoboditvi: ob tednu napredne knjige 18.–25. septembra. Slovenski poročevalec, 18. 9. 1949, št. 220. DOI: https://doi.org/10.1136/pgmj.25.279.18

Rupel, M. (1949b). Ob 175-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice. Popotnik, št. 5–7, str. 155–158.

Rupel, M. (1950). Naše bibliotekarstvo in Zveza bibliotekarskih društev Jugoslavije. V Prvi kongres bibliotekara F.N.R. Jugoslavije održan u Ljubljani 23.–25. septembra 1949. Beograd: Savez društava bibliotekara F.N.R.J..str. 3.

Rupel, M. (1950a). Obisk v Narodni in univerzitetni knjižnici. Kmečka žena, št. 7, str. 118–120.

Rupel, M. (1951). Dr. Janko Šlebinger. 18. 10. 1876–3. 2. 1951. Slovenski knjižni trg, št. 2, str. 68–69. DOI: https://doi.org/10.1080/5108556095

Rupel, M. (1952). Narodna in univerzitetna knjižnica. Večer, 19. 3. 1952, št. 66.

Rupel, M. (1953). Knjižnice v Zahodni Evropi. Knjiga, št. 5, 150–152.

Rupel, M. (1953a). Ljudske knjižnice na Francoskem. Ljudska pravica, 9.–10. 6. 1953, št. 147–148.

Rupel, M. (1954). Naše ljudske knjižnice. Ljudska pravica, 10. 4. 1954, št. 84, str. 7.

Rupel, M. (1957). Naše znanstvene in strokovne knjižnice. Naši razgledi, 14. 12. 1957, št. 23, str. 579. DOI: https://doi.org/10.1177/107755875701401101

Rupel, M. (1958). Bibliografska dejavnost narodnih knjižnic. Knjižnica, 2 (1–4), 7–15.

Rupel, M. (1958a). The bibliographical activities of national libraries: introduction. V UNESCO symposium on national libraries in Europe, Vienna (Austria) 8–27 September 1958. Pariz: UNESCO.

Rupel, M. (1958b). Koordinacija nabav v znanstvenih knjižnicah. Knjižnica, 2 (1-4), 26–27.

Rupel, M. (1958c). Občasna šola za knjižničarje in arhivske pomočnike. Knjižnica, 2 (1-4), 84–86.

Rupel, M. (1958d). The bibliographical activities of national libraries: draft discussion plan. V UNESCO symposium on national libraries in Europe, Vienna (Austria) 8–27 September 1958. Pariz: UNESCO

Rupel, M. (1959). Posebne naloge narodnih knjižnic in njihov pomen za znanstveno delo. Knjižnica, 3 (1-4), 5–12.

Rupel, M. (1959a). Za večje sodelovanje znanstvenih in strokovnih knjižnic. Delo, 26. 11. 1959, št. 207, str. 5.

Rupel, M. (1961). Centralni katalog Slovenije. Naši razgledi, 14. 1. 1961, št. 1, str. 9–10.

Rupel, M. (1961a). O centralnem katalogu. Knjižnica, 5 (1-4), 39–48.

Rupel, M. (1962). Dva pomembna dogodka v jugoslovanskem bibliotekarstvu. Delo, 28. 4. 1962, št. 117, str. 5. DOI: https://doi.org/10.1016/0031-8914(62)90097-6

Rupel, M. (1962a). Prvi simpozij tehnične in znanstvene dokumentacije. Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, str. 99–100.

Rupel, M. (1962b). Matične knjižnice: važna pobuda za napredek našega knjižničarstva. Delo, 27. 1. 1962, št. 26, str. 5.

Rupel, M. (1962c). Maturitetne naloge in naše knjižnice. Delo, 31. 1. 1962, št. 30, str. 6.

Rupel, M. (1962d). Republiška matična knjižnica. Knjižnica, 6 (3-4), 105–114.

Rupel, M. (1963). Enoletna šola za knjižničarje: vprašanje bibliotekarskih kadrov. Delo, 16. 6. 1963, št. 163, str. 5.

Rupel, M. (1963a). Kako je s tujimi revijami v Sloveniji. Delo, 16. 5. 1963, št. 132, str. 5.

Rupel, M. (1963b). Knjižnice in bibliografija. Knjižnica, 7 (3–4), 103–110. Stummvoll, J. (1958). The role of the national library in the library system of a country. V UNESCO symposium on national libraries in Europe, Vienna (Austria), 8–27 september, 1958. Paris: UNESCO.

Svetina, J. (1963). Dr. Mirko Rupel. Delo, 21. 10. 1963, št. 289, str. 3. DOI: https://doi.org/10.2307/480698

Šlebinger, J. (1943). Sedanje stanje in naloge slovenske bibliografije. V Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. 1. knjiga. Ljubljana: SAZU, str. 344–351.

Umrl je dr. Mirko Rupel. (1963). Ljubljanski dnevnik, 21. 10. 1963, št. 288, str. 2.

Uredba Narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. (1945).

UL Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, št. 1–2(1945) 46, 225, 2. člen.

Zakon o ljudskih knjižnicah. (1953). Naši razgledi, 23. 5. 1953, št. 10, str. 12.

Prenosi

Objavljeno

05.09.2014

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2014). DR. MIRKO RUPEL: ZNANSTVENIK, KI JE POSTAVIL TEMELJE SLOVENSKI NACIONALNI KNJIŽNICI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.58.1-2.13934

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>