ZGRADBA IZVLEČKOV: LOGIČNA STRUKTURA IZVLEČKOV NA PODROČJU TEHNIŠKIH ZNANOSTI

Avtorji

  • Nina Jamar
  • Alenka Šauperl Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13950

Ključne besede:

serijske publikacije, Materiali in tehnologije, Materials Science and Technology, tehniške znanosti, izvlečki, standardi, standardi ISO, navodila, dokumentalistika

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna struktura izvlečkov bi bila najprimernejša za izvlečke na področju tehniških znanosti ter na podlagi teh spoznanj oblikovati navodila za njihovo pisanje.
Metodologija/pristop: Raziskava je potekala v treh delih. V prvem delu je s pomočjo analize vsebine analizirana struktura izvlečkov, objavljenih v serijskih publikacijah s področja tehniških znanosti. Drugi del raziskave predstavlja izdelavo prototipov in priporočenih izboljšanih izvlečkov. Tretji del pa vključuje uporabniško študijo ustreznosti izvlečkov oziroma zadovoljstva bralcev z izvlečki z različno vsebino. Na podlagi rezultatov teh treh delov raziskave so bila zasnovana navodila za pisanje izvlečkov na področju tehniških znanosti.
Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da je mogoče določiti optimalno strukturo izvlečkov na področju tehniških znanosti, ki naj bi se držala znane strukture UMRD (ali OMRZ, če se upošteva terminologija, uporabljena v kodirni shemi) za pisanje znanstvenih člankov.
Omejitve raziskave: Predstavljena raziskava zajema analizo samo enega izmed več področij, vključenih v tehniške znanosti. Da bi se lahko navodila za pisanje izvlečkov zasnovala širše, bi bilo raziskavo treba razširiti na vsaj še eno področje, ki spada med naravoslovne znanosti, in še na dve področji, ki spadata med družboslovne znanosti.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava je pomembna, saj predstavlja analizo izvlečkov, ki so bili objavljeni v izbranih serijskih publikacijah. Ni namreč nujno, da avtorji izvlečkov, tudi če revije imajo navodila za pisanje izvlečkov, ta navodila upoštevajo. Pri navodilih za pisanje izvlečkov pa so zajeta tudi mnenja raziskovalcev, ki izvlečke redno prebirajo in jih uporabljajo pri svojem delu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (2005). Anketna metoda. V A. Šauperl (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 23–52). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. (Bibliothecaria; 15).

ANSI/NISO Z39.14-1997. (Cop. 1997). Guidelines for abstracts. Bethesda: NISO.

Bartol, T. (1998). Navodila za pripravo izvlečkov v slovenskih publikacijah s področja gozdarstva. Gozdarski vestnik, 56 (3), 173–177.

Bartol, T. (1992). Analiza 24. letnika revije Sodobno kmetijstvo glede na zastopanost in kakovost izvlečkov. Sodobno kmetijstvo, 25 (7/8), 296–299.

Bartol, T. (1987). Zajemanje in selektivno širjenje domačih živinorejskih znanstvenih in strokovnih informacij. Diplomsko delo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.

ERIC processing manual: rules and guidelines for the acquisition, selection, and technical processing of the documents and journal articles by the various components of the ERIC network. Section VI,

Abstracting/Annotating. (1992). Washington: Educational Resources Information Center.

Erman, K. (2008). Struktura izvlečkov v znanstvenih serijskih publikacijah s področja francoskega jezikoslovja in književnosti. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

ISO 214:1976, Documentation – Abstracts for publications and documentation. (1976). Geneva: ISO.

Izbor definicij in priporočil OECD-ja za merjenje znanstvenih in tehnoloških dejavnosti. (1994). Ljubljana: Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

Jamar, N. in Šauperl, A. (2009). Struktura izvlečkov s področja materialov in tehnologij. Knjižnica, 53 (1/2), 77–97.

Jamar, N. in Jamar, J. (2008). Materials and technology: historical overview = Materiali in tehnologije: zgodovinski pregled. Materiali in tehnologije = Materials and Technology, 42 (4), 151.

Jamar, N. (2007c). Znanstvene serijske publikacije s področja tehnike na Slovenskem: primer znanstvene serijske publikacije Materiali in tehnologije = Scientific journals in the technical area in Slovenia: the case of the scientific journals Materials and Technology. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Jamar, N. in Jamar, J. (2007b). Zgodovina znanstvene serijske publikacije Materiali in tehnologije / Materials and Technology = Historical overview of the scientific journal Materiali in tehnologije / Materials and Technology. Materiali in tehnologije = Materials and Technology, 41 (1), 13–19.

Jamar, N. in Jamar, J. (2007a). Bibliografija člankov (1967–2006) = Bibliography of articles (1997–2006). Materiali in tehnologije = Materials and Technology, 41 (pos. št.), 7–124.

Jamar, N. in Šauperl, A. (2006). Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje. Knjižnica, 50 (1/2), 75–95.

Jamar, N. (2001). Bibliometrijsko-bibliografska primerjava znanstvene serijske publikacije Materiali in tehnologije (2000) in Materials Science and Technology (2000) = A bibliometricbibliographic comparison of the journals »Materiali in tehnologije« (2000) and »Materials Science and Technology« (2000). Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Jamar, N., Baš, M. in Južnič, P. (2000). Bibliometrično-bibliografska primerjava revije Železarski zbornik (1967/1968) in Kovine Zlitine Tehnologije (1996/1997) = Bibliometric-bibliographic comparison of the journal Železarski zbornik (1967/1968) and Kovine zlitine tehnologije (1996/1997). Materiali in tehnologije = Materials and technology, 34 (1/2), 7–14.

Južnič, P. in Jamar, N. (2002). Čemu revije v slovenščini?: bibliometrijska analiza objav v znanstvenih revijah Materiali in tehnologije (2000) in Materials Science and Technology (2000) = Why journals in Slovenian language?: bibliometric analysis of papers in scientific journals Materials and Technology (2000) and Materials Science and Technology (2000). Materiali in tehnologije = Materials and Technology, 36 (3/4), 169–177.

Kajba, Z. (2005). Struktura izvlečkov v strokovno-znanstvenih revijah s področja slavistike. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Klasinc, J. (2005). Struktura izvlečkov s področja sociologije. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Kralj, T. (2006). Struktura izvlečkov v psihologiji. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Lužar, S. (2005). Struktura izvlečkov v farmaciji. Diplomsko delo. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Materiali in tehnologije. Navodila avtorjem. (2010?). Ljubljana: IMT. Pridobljeno 27. oktobra 2010 s spletne strani: http://www.imt.si/Revija/

Mihajlov, A. I. in Giljarevskij, R. S. (1975). Uvodni tečaj o informatiki / dokumentaciji. [Ljubljana]: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

Milas-Bracović, M. (1987). Struktura znanstvenog članaka i njegovog autorskog sažetka = The structure of scientific papers and their author abstracts. Informatologia Yugoslavica, 19 (1/2), 51–67.

Neuendorf, K. A. (cop. 2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage.

Pečjak, V. (1963). Anketna metoda. Ljubljana: Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije.

Skolnik, H. (1979). Historical development of abstracting. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 19 (4), 215–218. DOI: https://doi.org/10.1021/ci60020a008

Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki [Elektronski vir]. (2000). Ljubljana: DZS.

Šauperl, A., Klasinc J. in Lužar, S. (2008). Components of abstracts: logical structure of scholarly abstracts in pharmacology, sociology and linguistics and literature. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (9), 1420–1432. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20858

Šauperl. A. (2005). Kvalitativne raziskovalne metode. V Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 149–162). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Šolar, S. (2008). Struktura izvlečkov v bibliotekarstvu. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Tibbo, H. (1993). Abstracting, information retrieval and the humanities. Chicago; London: American Library Association.

Vidmar, P. (2006). Struktura izvlečkov s področja pedagogike. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Weil, B. H., Zarember, I. in Owen, H. (1963). Technical abstracting fundamentals. III. Publishing abstracts in primary journals. Journal of Chemical Documentation. 3 (3), 132–136. DOI: https://doi.org/10.1021/c160010a002

White, M. D. in Marsh, E. E. (2006). Content analysis: a flexible methodology. Library Trends, 55 (1), 22–45. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2006.0053

Zelenika, R. (1998). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog dijela. Rijeka: Ekonomski fakultet.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Jamar, N., & Šauperl, A. (2014). ZGRADBA IZVLEČKOV: LOGIČNA STRUKTURA IZVLEČKOV NA PODROČJU TEHNIŠKIH ZNANOSTI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13950

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>