INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA (IKT) OPREMA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH: popis za leto 2010 in analiza stanja po območjih glede na veljavna doma ča in tuja priporočila

Avtorji

  • Milena Bon Narodna in univerzitetna knjižnica, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13951

Ključne besede:

osrednje območne knjižnice, splošne knjižnice, informacijsko-komunikacijska tehnologija, IKT, osrednja območna knjižnica, OOK, 1 statistični podatki, knjižnična mreža, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: V prispevku sta predstavljena stanje opreme informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje opreme IKT) in opravljena analiza na osnovi primerljivih rezultatov z zahtevami, ki jih določajo nekatera domača in tuja strokovna priporočila.
Metodologija/pristop: Osrednje območne knjižnice (dalje območne knjižnice) so v letu 2010 izvedle popis opreme IKT po posameznih knjižnicah na svojem območju in pripravile analize stanja opreme IKT na posameznih območjih za to leto. Z zbranimi podatki je Center za razvoj knjižnic (CeZaR) pri Narodni in univerzitetni knjižnici pripravil analizo stanja opreme IKT na ravni države.
Rezultati: Ugotovilo se je sicer, da je bil s povečanjem števila računalniških delovnih mest (dalje RDM) v letu 2010 dosežen plan Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 o povečanju števila osebnih računalnikov. Posodobila se je tudi druga oprema IKT. Z vidika strokovnih priporočil (Standardi, 2005) ugotavljamo, da določilo o številu RDM še zdaleč ni bilo doseženo. Realiziranih je bilo le dobrih štiriintrideset odstotkov (34,35 %) (1.356 RDM od potrebnih 2.050 RDM) zahtev po številu RDM na 1.000 potencialnih uporabnikov glede na število prebivalcev in organiziranost knjižnične mreže. Minimalnih zahtev glede števila RDM po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (dalje Pravilnik) niso dosegli le na enem območju. Pri tem nismo upoštevali priporočil glede potrebne razvejanosti knjižnične mreže, ampak trenutno stanje. Zgolj na enem območju pa so priporočeno število sicer dosegli, a z zastarelo opremo. Analiza je pokazala, da je bilo v času popisa kar 43 % RDM v splošnih knjižnicah starejših od 5 let, z zastarelo programsko opremo, operacijskim sistemom Microsoft Windows XP, ki bo v naslednjih dveh letih pomenila tudi precejšnje varnostno tveganje. Zato bo nadgradnja operacijskih sistemov nujna za vseh 74 % RDM, ki še delujejo na Windows XP. Za vzdrževanje opreme IKT v slovenskih splošnih knjižnicah v letu 2010 število strokovnih zaposlenihni doseglo priporočil. V skladu s strokovnimi priporočili in stanjem števila RDM v letu 2010 bi splošne knjižnice lahko zaposlovale dobrih 65 strokovnih delavcev (65,3) za opremo IKT (stanje 2010: 29 zaposlenih). Določila Standardov (2005) so bila izpolnjena v višini dobrih 41 %. Od tega jih je bilo 11 zaposlenih v osmih od desetih območnih knjižnic.
Omejitve raziskave: Raziskava je bila omejena na popis opreme IKT, ki so jo knjižnice imele ob koncu leta 2010 in na analizo teh podatkov. Upoštevani so bili le zbrani podatki, primerljivi po vseh območij in na takratni razširjenosti knjižnične mreže. Popis ni preverjal priporočila Standardov glede minimalnega števila RDM v vsaki krajevni knjižnici (to je vsaj štiri).
Izvirnost/uporabnost raziskave: Ugotovitve analize rezultatov popisa opreme IKT do zdaj še niso bile javno objavljene. Služijo lahko območnim knjižnicam pri načrtovanju strategije razvoja na njihovih območjih, pripravi nacionalnih strateških planov posodabljanja opreme IKT in financerjem kot podlaga za ustrezno zagotavljanje sredstev za naložbe v opremo IKT na posameznem območju.

EXTENDED ABSTRACT

Purpose: The article presents and analyses data about ICT equipment (herein after referred to as ICT) in public libraries and compares them with requirements of some national and international professional guidelines and rules.
Methodology / Approach: In 2010 area regional libraries (herein after referred to as regional libraries) collected data on ICT in public libraries in their region resulting in the state-of-the art analysis of a certain region. On the basis of data gathered the Library System Development Centre (LSDC) at the National and University Library presented a state level analysis of the ICT equipment in libraries.
Results: It was stated that by increasing the number of computer workstations (herein after referred to as CW) in 2010 the plan of the Resolution of national programme for culture 2008-2011 concerning the number of personal computers was attained. Other ICT equipment was modernised, too. From the point of view of professional guidelines (Standards, 2005) the number of CW is far from being reached. Just over thirty-four per cent (34,35 % or 1.356 CW out of 2.050 CW needed considering the population size and library network) of required CW per 1.000 potential users were recorded. Minimum requirements for the number of CW as recommended in professional rules (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe) have not been met in one region only. The state-of-the-art was taken into account not respecting recommendations for the distributed library network organisation as set in the guidelines. Only one region met the requirements regarding the number of CW, however their equipment was outdated. The analysis showed that 43% of CW in public libraries were older than 5 years with outdated software using Microsoft Windows XP operational system leading to serious risks in the next two years. Thus, the upgrading of the 74 % of CW using Windows XP is inevitable. The number of ICT professional staff in 2010 did not meet requirements set in the guidelines, too. According to the guidelines and the number of CW public libraries should employ 65,3 members of ICT professional staff (in 2010: 29). The recommendations of Standards (2005) were reached in more than 41% of libraries sampled. 11 ICT professional staff members were employed in eight out of ten regional libraries.
Research limitation: Research was limited to the ICT equipment survey in libraries at the end of 2010 and basic statistical analysis. The survey did not examine compliance to requirements of standards (minimum number of CW) in every local library.
Originality/practical implications: Findings of the survey analysis have not been published yet. They can help central regional libraries in planning regional development strategy; they can also aid in making national strategic plans for modernising ICT and serve as the basis for adequate funding of ICT equipment in regions.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (2005). Sodobne potrebe in izzivi v izobraževanju knjižničarjev = Contemporary needs and challenges in education of librarians. Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju : zbornik referatov = Information resources and library services in electronic environment : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Portorož, 24.–26. oktober 2005 = Professional Conference of Union of Associations of Slovene Librarians, Portorož, October 24-26, 2005. Dostopno na spletnem naslovu: http://publikacije. zbds-zveza.si/zborniki2005-01/ambrozic.pdf

Analize popisa IKT za leto 2010 po posameznih območjih. (2011, 2012). Interni dokumenti – dostopni so pri osrednjih območnih knjižnicah.

BibSiSt online (2012). Pridobljeno 28. 2. 2012 s spletne strani: http://bibsist.nuk.uni-lj.si

Pot do e-kompetentnosti. (2012). V: BILTEN e-šolstvo, št. 7. Pridobljeno 16. 5. 2013 s spletne strani: http://www.sio.si/no_cache/projekti/arhiv_novic/novica/article/2030/

Center za razvoj knjižnic – CEZAR. Koordinacija OOK. (2012). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Dostopno na spletnem naslovu: http://cezar.nuk.uni-lj.si

Evropska digitalna Agenda. (2010). Pridobljeno 11. 1. 2013 s spletne strani: http://zdruzenjeknjiznic.si/media/website/evropska-digitalna-agenda/Digitalna-agenda.pdf

Glossary: EU enlargements. (2012). Pridobljeno 24. 9. 2012 s spletne strani: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU-27

i2010 strategy - key documents. (2012). European Commission: A European Information Society for growth and employment. Pridobljeno 1. 6. 2012 s spletne strani: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/key_documents/index_en.htm#EDCR

Javni razpis št. 430-28/2011 za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v knjižničnih okoljih in samostojnih javnih visokošolskih zavodih, ki niso del univerze. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/indexd922.html?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=952

Karun, B. in E. Kodrič-Dačić. (2007). Izvajanje koordinacije posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v obdobju 2003–2006. Dostopno na spletnem naslovu: http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook

Leban, V. (2012) Z ipadom do vsebin v Mestni knjižnici Kranj. V A. Kavčič-Čolić, in I. Vodopivec (Ur.), Izzivi sodobnih tehnologij : konkurenčna prednost knjižničnih storitev : zbornik referatov = Challenges of modern technologies : the competitive advantage of library services : proceedings / 5. Skupno strokovno posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS, Ljubljana, 17.–18. oktober 2012 = 5th Joint Conference of Slovenian Special and Academic Libraries, 17-18 October 2012, Ljubljana, Slovenia (str. 141–146.). Ljubljana: ZBDS.

Martin, A. in J. Grudziecki. (2006). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Italics 5 (4), 249–267. Pridobljeno 24. 9. 2012 s spletne strani: http://www.ics.heacademy.ac.uk DOI: https://doi.org/10.11120/ital.2006.05040249

Poročila o izvajanju NPK. Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 28. 5. 2012 s spletne strani: http://www.arhiv.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/porocila_in_podatki/

Poročilo o digitalni konkurenčnosti Evrope: Glavni dosežki strategije i2010 v obdobju 2005–2009. (2009).

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88/03. Pridobljeno 28. 5. 2012 s spletne strani: www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200388&stevilka=4079Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73 in št. 70/08.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2012). Uradni list RS, št. 80/2012.

Prevodnik, K. in Vehovar, V. (2011). E-kompetentni državljan Slovenije danes : ciljno-raziskovalni projekt: DP1, Draft poročila Pregled sekundarnih virov. Ljubljana, FDV. http://www.ris.org/db/13/12082/RIS%20poro%E8ila/Ekompetentni_drzavljan_Slovenije_danes/

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (ReNKP0811). (2008). Uradni list RS št. 35/08. Pridobljeno 28. 5. 2012 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200835&stevilka=1428

Samo še 500 dni življenja Windows XP. Pridobljeno 14. 1. 2013 s spletne strani: http://dne.enaa.com/Internet-in-programi/Programi/Samo-se-500-dni-zivljenja-Windows-XP.html

Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij : Poročilo o digitalni konkurenčnosti Evrope. Glavni dosežki strategije i2010 v obdobju 2005–2009. Pridobljeno 28. 2. 2012 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0390:FIN:SL:HTML

Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS. Pridobljeno 28. 2. 2012 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf

Statistični urad Republike Slovenije. (2011). Pridobljeno 10. 5. 2012 s spletne strani: http://www.stat.si/

Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji si2010. (2007). Ljubljana, Vlada RS, str. 48–49. Pridobljeno 10. 5. 2012 s spletne strani: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/si2010.pdf (si2010).

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost : strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020. (2012). Grosuplje, Združenje splošnih knjižnic Slovenije.

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. (2006). Uradni list Evropske unije L394. Pridobljeno 10. 2. 2013 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_394/l_39420061230sl00100018.pdf

Vsebinsko poročilo za portal Kamra 2012. (2013). Interni dokument NUK.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87 in št. 96/2002.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Bon, M. (2014). INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA (IKT) OPREMA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH: popis za leto 2010 in analiza stanja po območjih glede na veljavna doma ča in tuja priporočila. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13951