APOLOGIJA ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO

Avtorji

  • Silva Novljan

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13952

Ključne besede:

splošne knjižnice, človekove pravice, solidarnost, javni prostor, občine

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Namen prispevka je utrditi pomen krajevne knjižnice in njene vloge za prosto in enako dostopnost knjižnične dejavnosti, tudi za prebivalce najmanjših samoupravnih skupnosti.
Metodologija: S poslanstvom splošne knjižnice pri uresničevanju človekovih temeljnih pravic in svoboščin se zagovarja vlogo krajevne knjižnice, z raziskavo pa se ugotavlja prikrajšanost prebivalcev za te pravice v občinah, ki nimajo nobene vrste izposojevališča v svoji občini, in sicer z analizo javno dostopnih statističnih podatkov in odgovorov na vprašalnik o knjižnični dejavnosti za prebivalce teh občin. Izpolnile so ga osrednje splošne knjižnice, odgovorne za organizacijo svoje dostopnosti. Rezultati splošno knjižnico umeščajo med družbeno odgovorne dejavnike, ki naj bi razvijali demokratično, socialno družbo in njeno prihodnost.
Rezultati: Raziskava je potrdila prikrajšanost prebivalcev za knjižnično dejavnost v občinah, ki nimajo lastne krajevne knjižnice, in to kljub dostopnosti knjižnične dejavnosti v sosednji občini, ki jo za potrebe svojih prebivalcev sofinancirata občina brez knjižnice in ministrstvo, pristojno za kulturo.
Omejitve raziskave: Raziskava je osredotočena na preverjanje dostopnosti knjižnične dejavnosti v njeni fizični obliki na izbranem vzorcu občin, ne izkazuje pa vsega obsega in kakovosti opravljenega dela slovenskih splošnih knjižnic za uresničitev skupno dogovorjenega priporočila o dostopnosti knjižnične dejavnosti.
Izvirnost/uporabnost: Način preverjanja dostopnosti knjižnične dejavnosti na izbranem vzorcu in učinka solidarnosti na enakost njene dostopnosti ponuja premislek o primernosti nekaterih zakonskih določil o organizaciji krajevnih knjižnic, ravnanju države, občin in osrednjih splošnih knjižnic za ohranjanje in razvoj temeljne kulturne pridobitve: krajevne knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Applegate, R. (2010). Managing the small college library. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.

Beck, U. (2009). Družba tveganja. Ljubljana: Krtina.

Bourdieu, R. (2003). Sociologija kot politika. Ljubljana: Založba* cf.

Breznik, M. (2004). Kulturni revizionizem. Ljubljana: Mirovni inštitut.

Doupona Horvat, M. (2011). Bralna pismenost četrtošolcev v Sloveniji in po svetu. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Dular, A. (1991). Vloga, značaj in pomen muzejske knjižnice v sodobnem času. Strokovno posvetovanje ZBDS. Rogla, 26.–28. september 1991. Knjižnica, 35 (2–3), str. 39–46.

Filo, B. (1992). Informacijska politika. Knjižnica, 36 (2), 9–27.

Filo, B. (1991). Knjižnice in pedagoški sistemi. Strokovno posvetovanje ZBDS. Rogla, 26.–28. september 1991. V: Knjižnica, 35 (2–3), 17–30.

Jakac-Bizjak,V. (1993). Upravljanje informacij v knjižnici. Knjižnica, 37 (3), 11–21.

Jodek Pensa, D. (2008) Znamka, njen ugled in varstvo. Ljubljana: Uradni list RS.

Koontz, C. M., Jue, D. K., in Bishop, B. W. (2009). Public library facility closure: An investigation of reasons for closure and effects on geographic market areas. Library and Information Science Research, št. 31, 84–91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2008.12.002

Koontz, C. M. (1997). Library facility siting and location handbook. Westport, Connecticut; London: Greenwood Press.

Kovač, B. (2012). Nobelovci. Mladina, 42, str. 35.

Lang, J. (2012). Šola je branik pred družbo divjakov. (Intervju zapisala Tomažič A.). Pogledi, 3 (22), 18–19.

Manifest o splošnih knjižnicah. (1994). Knjižničarske novice, 5(1995)3. Priloga.

Mreža splošnih knjižnic po občinah v letu 2011. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 28. novembra 2012 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/

Novljan, S. (2010). Knjižnica za ustvarjalno učenje. V: Posodobitev pouka v gimnazijski praksi. Knjižnično informacijsko znanje (str. 13-110). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Novljan, S. (2005). Knjižničarstvo. V Breznik, M. [et al.], Knjižna kultura (str. 84-160). Ljubljana: UMco.

Novljan, S. (2001). Načrtovanje prostora za knjižnično dejavnost v lokalni skupnosti. V: Načrtovanje gradnje in opreme knjižnic (str. 5–80). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Novljan, S. (2011). Navadna knjižnična zbirka. Ljubljana: samozaložba. Dostopno 13. septembra 2013 s spletne strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-HDPFV2MA

Novljan, S. (1991). Pokažimo se kot sodelujoči družabniki. Strokovno posvetovanje ZBDS. Rogla, 26.–28. september 1991. Knjižnica, 35 (2–3), 47–58.

Novljan, S. (2004). Publikacije od javnoga značenja u slovenskim knjižnicama. . V: A. Belan-Simić in A. Horvat (Ur.), Slobodan pristup informacijama. 2. i 3. Okrugli stol o svobodnom pristupu informacijama, Zagreb, 10. prosinca 2002 (str. 34–45). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Novljan, S. (1999). Splošnoizobraževalne knjižnice v mreži z matično službo ali brez nje? Knjižnica, 43 (1), 5–21.

Ranganathan, S. R. (1963). The five laws of library science. Bombay: Asia Publishing.

Rawls, J. (2011). Pravičnost kot poštenost: reformulacija. Ljubljana: Krtina.

Rejec, R. (2011). Slovenske občine v letu 2010. Ljubljana: Statistični urad RS. Pridobljeno 4. decembra 2012 s spletne strani: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3081

Pičman, Štefančič, P. (2008). E-domokracija. Ljubljana: Uradni list RS.

Pocajt Jamnik, T. (2012). Domoznanski projekti v Knjižnici Duplek. Informator. Glasilo Mariborske knjižnice, št. 128, 6–10.

Regionalni bruto domači proizvod, Slovenija. (2006). Urad RS za statistiko. Pridobljeno 23. januarja 2012 s spletne strani: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2064

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja do 30. aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Slokar, R. (1991). Upravljanje knjižnične zaloge v slovenskih splošnih knjižnicah. Strokovno posvetovanje ZBDS. Rogla, 26.–28. september 1991. Knjižnica, 35 (2–3), 59–63.

Splošna deklaracija človekovih pravic. (1948). Generalna skupščina Združenih narodov, resolucija št. 217 A (III). Pridobljeno 8. januarja 2013 s spletne strani: http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102

Šircelj, M. (1991). Profesionalizacija in etični kodeks knjižničarja. Strokovno posvetovanje ZBDS. Rogla, 26.–28. september 1991. Knjižnica, 35 (2–3), 7–16.

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. (2003). Uradni list RS, št. 88.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Trajnostni razvoj organizacije: ekonomski, družbeno-politični in ekološki vidiki. (2011). /Andrej Bertoncelj…et.al/. Ljubljana: GV Založba.

Ustava Republike Slovenije. (1991): Ljubljana: Državni zbor.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). Uradni list RS, št. 115.

Vidiček, M., Novljan, S. (2010). Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev. Knjižnica, 54 (1–2), 17–38.

Vidmar Horvat, K. (2006). Globalna kultura. Ljubljana: Študentska založba.

Vodeb, G. (2013). Pregled stanja splošnih knjižnic v letu 2011. (2013). Knjižničarske novice 22(10), 1–2.

Vodeb, G., Tizaj Marc, D. (2012). Slovenske knjižnice v številkah. Splošne knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 21.januarja 2012 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/index.php.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Novljan, S. (2014). APOLOGIJA ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13952

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)