INFORMACIJSKE POTREBE IN NAČINI ISKANJA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU NA PODEŽELJU: ŠTUDIJA LOKALNE SKUPNOSTI

Avtorji

  • Gorazd Vodeb Narodna in univerzitetna knjižnica, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13953

Ključne besede:

informacijske potrebe, načini iskanja, viri informacij, podeželje, metodologija ustvarjanja smisla Brende Dervin ustvarjanja smisla Brende Dervin

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Raziskava je poskušala dobiti vpogled v informacijski svet slovenskega podeželja. Gre za eksploratorno študijo informacijskih potreb, načinov ter virov iskanja informacij na podeželju.
Metodologija/pristop: Raziskava je izhajala iz metodologije ustvarjanja smisla Brende Dervin. Opravljeno je bilo 25 usmerjenih intervjujev s prebivalci podeželske lokalne skupnosti. Vzorec spraševancev je bil izbran namerno. Posnetki intervjujev so bili prepisani, povzeti in obdelani v kvalitativni vsebinski analizi.
Rezultati: V analizi so bile oblikovane tipologije vrzeli v kontekstu posameznika, gospodarskih dejavnosti in lokalne skupnosti. Kategorije vrzeli so podrobneje opisane glede na vsebino vprašanj oziroma problemov ter z načini reševanja. Predstavljenih je 20 kategorij v kontekstu posameznika, 17 kategorij, povezanih z gospodarsko dejavnostjo, in 6 kategorij, ki se nanašajo na celotno lokalno skupnost. Dobljena slika informacijskih potreb in načinov iskanja govori o ključni vlogi informacij oziroma znanja v kmetijski dejavnosti, medtem ko imajo na ravni posameznika ključno vlogo medosebni viri in strokovnjaki.
Omejitve raziskave: Velikost vzorca ne dovoljuje posploševanja rezultatov.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati omogočajo razumevanje potreb po informacijah in načinov iskanja v podeželskem okolju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barbič, A. (1991). Kmetov vsakdan. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Barbič, A. (2005). Izzivi in priložnosti podeželja. Ljubljana: FDV.

Beck, U. in Beck Gernsheim, E. (1996). Individualizacija in »tveganje svobode«: perspektive in nasprotja k subjektu usmerjene sociologije. Teorija in praksa 33 (5), 817–838.

Boeije, H. (2010). Analysis in Qualitative research. London: Sage.

Burnett, G., Jaeger, P. T. in Thompson K. M. (2008). Normative behavior and information: The social aspects of information access. Library and information science research 30, str. 56–66.

Burnett, G., Besant, M. in Chatman, E. A. (2001). Small Worlds: Normative Behavior in Virtual Communities and Feminist Bookselling. Journal of the American Society for Information Science and Technology 52 (7), 536–547.

Chatman, E. (1999). A Theory of the Life in the Round. Journal of the American Society for Information Science 50 (3), 207–217.

Chatman, E. (2000). Framing social life in theory and research. The New Review of Information Behaviour Research 1, 3–17.

Chen, C. in Hernon, P. (1982). Information seeking: assessing and anticipating user needs. London: Neal-Schuman Publishers.

Dervin, B. (1983a). An overview of sense-making research: Concepts, methods and results to date. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dallas, TX, May. Pridobljeno 1. 6. 2001 s spletne strani: Dostopno prek: http://communication.sbs.ohio-state.edu/sense-making/art/artdervin83.html

Dervin, B. (1983b). Information as a user construct: the relevance of perceived information needs to synthesis and interpretation. V S. A. Ward in L. J. Reed (Ur.), Knowledge structure and use: implication for synthesis and interpretation (str. 153–183). Philadelphia: Temple University Press.

Dervin, B. (1989). Users as Research Inventions: How Research Categories Perpetuate Inequities. Journal of Communication 39 (3), 216–232.

Dervin, B. (1992). From the mind's eye of the 'user': The sense-making qualitative-quantitative methodology. V J. D. Glazier in R. R. Powell (Ur.), Qualitative research in information management (str. 61–84). Englewood: Libraries Unlimited.

Dervin, B. (1994). Information <> democracy: an examination of underlying assumptions. Journal of the American Society for Information Science 45 (6), 369–385.

Dervin, B. (1999). On studying information seeking methodologically: the implications of connecting metatheory to method. Information Processing and Management 35 (6), 727–750.

Fisher, K. E. in Naumer, C. M. (2006). Information Grounds: Theoretical Basis and Empirical Findings on Information Flow in Social Settings V A. Spink in C. Cole (Ur.), New Directions in Human Information Behavior (str. 93–111). Dordrecht: Springer.

Harris, R. M. in Dewdney, P. (1994). Barriers to information: how formal help systems fail battered women. Westport: Greenwood.

McKenzie, P. (2002). A model of information practices in acconts for everyday-information seeking. Journal of Documentation 59 (1), 19–40.

Savolainen, R. (2006). Information use as gap-bridging: The viewpoint of sense-making methodology. Journal of the American Society for Information Science and Technology 57 (8), 1116–1125.

Savolainen, R. (1993). The sense-making theory: reviewing the interests of a user-centered approach to information seeking and use. Information Processing and Management 29 (1), 13–28.

Savolainen, R. (2008). Everyday Information Practices. Lanham: Scarecrow Press.

Schamber, L. (2000). Time-Line Interviews and Inductive Content Analysis: Their Effectiveness for Exploring Cognitive Behaviors. Journal of the American Society for Information Science 51 (8), 734–744.

Warner, E., Murray, A. D. in Palmour, V. E. (1973). Information needs of urban citizens. Final Report. Washington: U. S. Department of Health, Education and Welfare, Office of Education, Bureau of Libraries and Learning Resources.

Williamson, K. (1998). Discovered by Chance: The Role of Incidental Information Acquisition in an Ecological Model of Information Use. Library & Information Science Research 20 (1), 23–40.

Wilson, P. (1977). Public knowledge, private ignorance. Westport: Greenwood Press.

Zhang, Y. in Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. V B. M. Wildemuth (Ur.), Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library. Westport: Libraries Unlimited. Pridobljeno 6. 4. 2013 s spletne strani: https://www.ischool.utexas.edu/~yanz/Content_analysis.pdf

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Vodeb, G. (2014). INFORMACIJSKE POTREBE IN NAČINI ISKANJA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU NA PODEŽELJU: ŠTUDIJA LOKALNE SKUPNOSTI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13953

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>