DIJAKI GIMNAZIJE POLJANE - UPORABNIKI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Avtorji

  • Milena Bon Milena Bon je zaposlena na Gimnaziji Poljane v Ljubljani kot vodja knjižnice. Naslov: Strossmayerjeva 1,1000 Ljubljana. Elektronski naslov: milena.bon@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13966

Ključne besede:

šolske knjižnice, uporabniki, dijaki, informacijska pismenost, iskanje informacij

Povzetek

Izvleček

Revolucija informacijske tehnologije ima velik vpliv na izobraževanje. Vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa se morajo sprotno seznanjati s sodobno učno in informacijsko tehnologijo ter pripravljati mlado generacijo na uporabo le-te. Veliko vlogo pri informacijskem opismenjevanju učencev odigrajo knjižnice in knjižničarji pri Knjižničnih informacijskih znanjih (KIZ). V nadaljevanju članka je predstavljena raziskava. Izvedena je bila z anketo med dijaki na Gimnaziji Poljane. Med drugim je bil namen raziskave ugotoviti, kako so dijaki usposobljeni za uporabo informacijske tehnologije ter katere vrste gradiva (tradicionalno oz. sodobno elektronsko) več uporabljajo in kako do informacij o gradivu dostopajo. Rezultati so pokazali, da fantje bolje kot dekleta obvladajo informacijsko tehnologijo, več uporabljajo elektronske vire informacij, pogosteje obiskujejo šolsko knjižnico in iščejo informacije, ki niso vezane na pouk. Dekleta uporabljajo tradicionalno gradivo in iščejo informacije, ki so v povezavi s poukom. Večina išče knjižnično gradivo samostojno na policah ali s pomočjo knjižničarke, ne pa s pomočjo informacijske tehnologije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AASL (1998). Unveils Information Literacy Standards. V American Libraries (online). Vol. 29, Aug, Issue 7. (citirano 16. okt. 1998) p 7,1/5 p. 913891.

ALA (1998). Information Poiver: Nine Information Literacy Standardsfor Students Learning. [online]. American Library Association ; AASL. [15. sep. 1998]. Chapter 2: "Information Literacy Standards for Študent Learning" of Information Povver: Building Partnerships for Learning. Pridobljeno 6.11.1998 s svetovnega spleta: http://www.ala.org/aasl/ip_nine.html.

Bon, M. (1999). Dijaki Gimnazije Poljane - uporabniki šolske knjižnice : diplomsko delo. Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo.

Filo, B. (1993). Informacijska pismenost. V Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993) (str. 23-37). Maribor: UKM.

Gerlič, I. (1998). Vzgoja in izobraževanje za informacijsko družbo. Organizacija, 31(1998)8, 431-437.

Gray, A. (1999). Informacijska doba in izobraževanje: Izziv in odziv (Vpliv informacijskih in komunikacijskih tehnologij na izobraževalni sistem in učno prakso). Organizacija, 32(8-9), 419-428.

Guilford, J.P. (1968). Osnove psihološke in pedagoške statistike. Beograd : Savremena administracija.

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli. Doktorska disertacija. Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo.

Novljan, S. (1998). Knjižnična vzgoja mora postati sestavni del informacijske pismenosti. Vzgoja in izobraževanje, 29(2), 16-20.

Petz, B. (1985). Osnove statističke metode za nematematičare. 2. izd. Zagreb: SNL.

Piciga, D. (2000). Kakovostna šola za negotovo prihodnost. Vzgoja in izobraževanje, 31(1), 12-16.

Piciga, D. (1998). Nekateri prispevki kognitivne psihologije k iskanju in uporabi informacij. V Zbornik razprav : 10 let oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997 (str. 151-167). Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo.

Rajkovič, V., Urbančič., T., & Florjančič, M. (1998). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi. Organizacija, 31(8), 427-480.

Vogt, P.W. (1993): Dictionary of Statistics and Methodology: a nontechnical guide for the social sciences. Newbury Park, London; New Delhi: Sage Publications

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Bon, M. (2014). DIJAKI GIMNAZIJE POLJANE - UPORABNIKI ŠOLSKE KNJIŽNICE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13966