NEUSPEŠNI POSKUSI ZA SPREJEM ZAKONA O JAVNIH KNJIŽNICAH V KRALJEVINI JUGOSLAVIJI V LETIH 1929-1935

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić Eva Kodrič-Dačič, je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Državne matične službe za knjižničarstvo. Naslov: Turjaška 1,1000 Ljubljana. Elektronski naslov: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13971

Ključne besede:

knjižničarstvo, zakoni, Kraljevina Jugoslavija, 1919/1941

Povzetek

Izvleček

Dolgotrajne polemike, ki so se v zadnjem desetletju razvile ob oblikovanju novega zakona o knjižničarstvu, so končno pripeljale do kompromisnega predloga novega zakona o knjižničarstvu, ki je v aprilu leta 2000 vstopil v parlamentarno proceduro. Idejo o oblikovanju enotne zakonodaje za celotno področje javnih knjižnic zasledimo pri nas prvič že v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ob koncu dvajsetih let. Različni zakonski predlogi in neuspešno angažiranje bibliotekarjev ob sprejemanju zakona so pustili javno knjižničarstvo brez enotne zakonodaje in prepuščeno neustreznim strokovnim rešitvam v predpisih, ki so urejali delovanje šol in univerz. Kljub temu, da so neurejene zakonske osnove ovirale razvoj javnih knjižnic, pa so osnutki zakona o javnih knjižnicah ustvarili kvalitetno strokovno podlago, iz katere so rasle praktične rešitve ter knjižničarska zakonodaja po drugi svetovni vojni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv NUK (ANUK)

Nepopisan fond Državne študijske knjižnice

Balaš, Robert. Organizacija in razvoj javnih občinskih knjižnic v Čehoslovaški Republiki. Prosveta, 1932,1. 4, št. 5-6, str. 73-80.

D.P. Beseda o javnih knjižnicah. Prosveta, 1931,1. 3, št. 5, str. 116-117.

Dviganje prosvete v narodu s knjigo in organizacija naših knjižnic. Učiteljski tovariš, 1924,1. 64, št. 8, str. 3.

Dviganje prosvete v narodu s knjigo in organizacija naših knjižnic. Učiteljski tovariš, 1924,1. 64, št. 8, str. 3.

Glonar, Joža. Naloge slovenske vseučiliške knjižnice. Obzorja, 1939,1. 2, št. 9, str. 376-322.

Glonar, Joža. O rabi javnih znanstvenih knjižnic. Dijaški almanah za leto 1912/ 1913. Ljubljana, 1912.

Glonar, Joža. Univerzitetna biblioteka v Ljubljani. Sodobnost, 1933,1.1, str. 397, 458, 495.

Grassauer, Ferdinand. Handbuch fuer Universitaets- und Studien-Bibliotheken. Wien, 1899.

Kidrič, France. Bibliotečni problem in univerza (Posebni odtis iz zbornika "Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929"), 1929.

Kranjc, Cene. Naše tiskarstvo v letih 1918 -1938. V Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije. Ljubljana, 1939, str. 226-262.

Ljudske knjižnice. Zora, 1919,1. 22, št. 1-3, str. 31.

Mlekuž, Vekoslav. Navodila za ustanavljanje in vodstvo javnih knjižnic. Prosveta, 1931,1. 3, št. 6, str. 126-129.

Mlekuž, Vekoslav. Za enotne javne knjižnice. Prosveta, 1932,1. 4, št. 5-6, str. 83-84.

O preureditvi ljubljanske okr. Učiteljske knjižnice. Učiteljski tovariš, 1920,1. 60, št. 31, str. 2.

O preureditvi ljubljanske okr. Učiteljske knjižnice. Učiteljski tovariš, 1920,1. 60, št. 31, str. 2.

Obča univerzitetna uredba. Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 1932,1. 3, št. 18, str. 365-392.

Pirjevec, Avgust. Bibliotečni zakon. Sodobnost, 1936,1. 4, str. 227, 280, 381.

Pirjevec, Avgust. Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje, 1940.

Pivec-Stele, Melitta. Naše knjižnice: poskus statistike. Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, 1932,1.13, št. 1-4.

Pravila o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika u resoru Ministarstva prosvete. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 1931,1.13, št. 239, str. 1415-1417.

Predpisi o narodnih knjižnicah v Jugoslaviji. Prosveta, 1932,1. 4, št. 5-6, str. 70-73.

Pridavok, Anton. Knjižnica. Življenje in svet, 1929,1. 3, št. 20, str. 539-540.

S.k.s.z. in naše ljudske knjižnice. Slovenec, 1920,1. 48, št. 19, str. 1.

Skulj, Andrej. O naših knjižnicah: Prosveta, 1931,1. 3, št. 3, str. 63-66

Statistika knjižnic v Dravski banovini. Prosveta, 1932,1. 4, št. 5-6, str. 80-83.

Zakon o javnih knjižnicah v ČSR. Prosveta, 1932,1. 4, št. 5-6, str. 69-70.

Zakon o narodnih šolah. Uradni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 1930,1.1, št. 25, str. 281-301.

Zakon o srednjih šolah. Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 1929,1. 11, št. 98, str. 749-754.

Zakon o štampi. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1925,1. 29, št. 179, str. 1-10.

Zakon o učiteljiščih. Uradni list Dravske banovine, 1929,1.11, št. 103, str. 785-789.

Zakon o univerzah. Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 1930, 1.1, št. 22, str. 311-317.

Zorn, Jože. O knjižnicah, ki jih ni. Prosveta, 1932,1. 4. št. 3-4, str. 57-60.

Žibert, Ivan. K reformi in centralizaciji državnih knjižnic. Slovenski narod, 1925, št. 144, št. 149, str. 3.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2014). NEUSPEŠNI POSKUSI ZA SPREJEM ZAKONA O JAVNIH KNJIŽNICAH V KRALJEVINI JUGOSLAVIJI V LETIH 1929-1935. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13971

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>