NEKONVENCIONALNI TISKANI (?) NOSILCI INFORMACIJ DANES: DROBNI TISKI IN SLlKOVNO GRADIVO Z VIDIKA OHRANJEVANJA, OBDELAVE IN PONUDBE

Avtorji

  • Branka Kerec Branka Kerec je zaposlena v Univerzitetni knjižinici Maribor Naslov: Gospejna 10, Maribor Elektronski naslov: branka.kerec@uni.mb.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13976

Ključne besede:

drobni tisk, slikovno gradivo, posebne zbirke, neknjizno gradivo, Univerzitetna knjiznica Maribor

Povzetek

Izvleček

Avtorica se ukvarja z vrsto gradiva, ki ga hranijo knjimice razlicnega tipa in sorodne ustanove (muzeji, arhivi, galerije). Taksne vrste gradiv zahtevajo poseben pristop. Njihovo vrednotenje in pomembnost sta spremenljiva glede na stevilne dejavnike: funkcijo knjiinice, krog uporabnikov ipd. Prikazanih je nekaj kljucnih sticisc in odmikov obravnave gradiva v primerjavi s konvencionalnimi oblikami knjiinicnih gradiv s poudarkom na njihovi obdelavi in ponudbi. Za uporabnike je izredno pomembno, v kaksni obliki so jim informacije dostopne. Ena izmed primernih oblik je lahko digitalno reproduciran dokument, dostopen preko bibliografskega zapisa. Pristop k resevanju problematike je v Sloveniji neenoten. llustrativno je podano primerjalno stanje med izbranimi knjiinicami razlicnega tipa. Te vkljucujejo gradivo v posebne zbirke samostojno ali skupaj s sorodnim gradivom. V Univerzitetni knjiznici Maribor je to gradivo shranjeno v posebni zbirki drobnih tiskov. Prikazani so posamezni segmenti izbora in nabave, strokovne obdelave, shranjevanja in ponudbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrozic, M. (1993). Visokosolske knjiznice - knjiznicni informacijski sistem ljubljanske univerze. KnjiZnica, 37 (1-2),7-39.

Bibliotekarski terminoloski slovar: poskusni snopic (1996). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjiznica.

Filo, B. (1973). Drobni tiski v Visokosolski in studijski knjiznici Maribor. Knjiznica, 17 (1-4),81-90.

IFLA nace/a za hrambo knjiznicnegagradiva in za ravnanje z njim (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta; Arhiv Republike Slovenije.

In the picture: preservation and digitisation of European photographic collections (2000). Klijn, E., & Lusenet, Y. de (Eds.). Amsterdam, European Commission on Preservation and access.

ISBD(NBM): Mednarodni standardni opis neknjiznega gradiva (1997). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjiznica.

Kolar, J. (2000). Osnove varovanja in zasCite knjiznicnega gradiva (29 .avg.2000). Pridobljeno 31 .9.2000 s svetovnega spleta: http:// www.infosrvr.nuk.uni-si/jana/tecaj/tecaj.html

Legat, M. (1988). Zbirka gledaliskih plakatov: 1790-1920. Maribor: Pokrajinski arhiv.

Munda, J. (1983). Knjiga. Ljubljana: Ddavna zalozba Slovenije.

Pecko-Mlekus, H. (1995) : Razvoj knjiznicnih zbirk v centralni tehnicni knjiznici. Knjiznica, 39 (3), 115-122.

PREKAT : prirocnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil (2000). Dimec, Z., Hocevar, M., & Kavcic, 1. (Ur.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjiznica.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Kerec, B. (2014). NEKONVENCIONALNI TISKANI (?) NOSILCI INFORMACIJ DANES: DROBNI TISKI IN SLlKOVNO GRADIVO Z VIDIKA OHRANJEVANJA, OBDELAVE IN PONUDBE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(3). https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13976