UNIVERZITETNA KNJIŽNICA KOT DINAMIČNI SISTEM

Avtorji

  • Irena Sapač Dr. Irena Sapač je zaposlena v Univerzitetni knjižnici Maribor kot ravnateljica knjižnice Naslov: Gospejna 10, 2000 Maribor Naslov elektronske pošte: irena.sapac@uni-mb.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14034

Ključne besede:

univerzitetne knjižnice, dinamični sistemi, razvoj, poslanstvo, uporabniki

Povzetek

Izvleček

Univerzitetno knjižnico pojmujemo kot dinamični sistem, ki je odprt do svojega okolja. Ne smemo je obravnavati kot zaprti sistem, ki je namenjen samemu sebi, temveč kot sistem, ki je v stalni interakciji s svojim okoljem. Pri tem je treba upoštevati, da so cilji knjižnice hkrati tudi cilji okolja, ki mu je namenjena. Temu lahko dodamo tudi časovno dimenzijo, da ima samo sistem, ki se stalno razvija in spreminja, bodočnost. Vsak dinamični sistem se mora skladno s cilji organizirati v podsisteme, ugotavljati stopnjo zadovoljstva uporabnikov v okolju ter z analizo kazalcev uspešnosti izvajanja dejavnosti dopolnjevati cilje in načrte razvoja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abbott, C. (1994). Performance measurement in library and information services. London: Aslib.

Ambrožič, M. (1992). Model bibliotečno informacijskog sustava ljubljanskog sveučilišta. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike.

Ambrožič, M., & Kokole, J. (1995). Modeli univerzitetnih knjižnic oz. njihovih knjižničnih sistemov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Bertalanffy, L. (1968). General systems theory. New York: Brazilier.

Dolgan-Petrič, M., & Pečko Mlekuš, H. (2002). Slovenske visokošolske knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Foskett, D. J. (1972). Information and general system theory. Journal of librarianship, 4 (3), 209. DOI: https://doi.org/10.1177/096100067200400304

Genaway, D. C. (1984). Integrated on-line library systems. New York; London: Knowledge industry publications.

Glazer, J. (1963). Domoznanska tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic. Knjižnica, 7 (3-4), 111-119.

Jelušič, S. (1992). Struktura i organizacija knjižničnih sustava. Zagreb: Filozofski fakultet.

Kajzer, Š. (1999), Management kot proces, inštitucija in inštrumentalni sistem. Revija za management in razvoj, 1 (2), 13.

Kralj, J. (1998). Temelji managementa in naloge managerjev. Koper: Visoka šola za management.

Luhmann, N. (1981). Teorija sistema. Zagreb: Globus.

Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (1994). Uradni list Republike Slovenije, 82, 5088.

Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (1994). Uradni list Republike Slovenije, 82, 5092.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (1996). Uradni list Republike Slovenije, 56, 4642.

Statut Univerze v Mariboru (1995). Maribor: Univerza.

Statut Univerze v Mariboru (2000). Maribor: Univerza.

Treven, S. (1998). Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 (1978). Maribor: Obzorja.

Zakon o knjižničarstvu (1982). Uradni list Republike Slovenije, 27, 1747.

Zakon o knjižničarstvu (2001). Uradni list Republike Slovenije, 87, 8685.

Zakon o visokem šolstvu (1993). Uradni list Republike Slovenije, 67, 3301.

Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893-1975) (1993). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Sapač, I. (2014). UNIVERZITETNA KNJIŽNICA KOT DINAMIČNI SISTEM. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14034