SLOVENIKA: STROKOVNE NOVOSTI NOVEGA ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14035

Ključne besede:

slovenika, patriotika, nabavna politika, nacionalne knjižnice, Slovenija

Povzetek

Izvleček

Novi zakon o knjižničarstvu uvaja izraz slovenika in z njim poimenuje temeljno zbirko nacionalne knjižnice. Termin slovenika se je v strokovni bibliotekarski literaturi prvič pojavil šele v tridesetih letih dvajsetega stoletja, zbirka slovenike pa je začela nastajati v predhodnicah današnje Narodne in univerzitetne knjižnice že stoletje pred tem. Kriteriji zanjo so se izoblikovali v procesu uvajanja domoznanske zbirke v javne knjižnice in v skladu z razvojem slovenske nacionalne zavesti. Nastanek slovenike se je zato na eni strani vezal na uradno predpisana navodila za delo javnih znanstvenih knjižnic v avstrijskem cesarstvu, na drugi strani pa je bil odvisen od nacionalne ozaveščenosti slovenskih bibliotekarjev. Ta proces je potekal vse od zadnje četrtine osemnajstega stoletja, ko je bilo zbiranje domoznanskega gradiva predpisano v navodilih o vključevanju gradiva iz zbirk razpuščenih samostanskih knjižnic v javne knjižnice, preko eksplicitnih navodil o gradnji domoznanske zbirke v devetnajstem stoletju, do zakonsko določenih nalog nacionalne knjižnice po drugi svetovni vojni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv Republike Slovenije (ARS): Gubernijski arhiv v Ljubljani, Fasc. 54, leto 1829-1830, 1831, 1832, 1833-34, 1835-36, Prešerniana, konvolut št. 590.

Arhiv NUK (ANUK): Mapa 38.

Nepopisan fond Študijske knjižnice.

Nepopisan fond Državne študijske knjižnice.

Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke.

Evidence o gradivu in o dotoku gradiva v knjižnico -

inventarne knjige in katalogi NUK:

Accessions-Protokoll angefangen 1835 beendet mit 1860 (ANUK).

Accessions-Protokoll der Studienbibliothek in Laibach 1861-1890 (ANUK).

Accessions-Protokoll der k. k. Studienbibliothek in Laibach 1891-1909 (ANUK).

Nakupi, darovi, dolžnostni izvodi 1896-1919 (ANUK, Mapa 38).

Seznam dolžnostnih tiskov (in darov!) 1924-1925 (ANUK,

Nepopisan fond Državne študijske knjižnice).

Inventar - signature od 42.001-60.000 (3 zvezki) – požgane (Abecedni imenski katalog NUK).

Inventar – signature od 60.001-72.000 (2 zvezka) (Abecedni imenski katalog NUK).

Wildejev katalog gradiva do leta 1800 (Informacijski in referalni center NUK).

Stari matični katalog NUK (Informacijski in referalni center NUK).

Bibliothecae Sigismundi liberi baronis de Zois catalogus. NUK, Rokopisna zbirka, Ms 667.

Drugi uporabljeni viri:

(J. R.). Neprilike najstarejšega kulturnega zavoda v Sloveniji: K vprašanju ljubljanske državne knjižnice. Jutro, 1929, l. 10, št. 47, str. 11.

Austria: Österreichische Nationalbibliothek: Collections policy. Pridobljeno 21.3.2002 s svetovnega spleta: http://www.onb.ac.at/ev/about/colpolicy.htm

Berčič, Branko. Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska Licejska knjižnica. V Šumijev zbornik: Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem. Ljubljana, 1999, str. 281-289.

Čop, Matija. Pisma in spisi. Ljubljana, 1983.

Glonar, Joža. Univerzitetna biblioteka v Ljubljani. Sodobnost, 1933, l. 1, str. 460.

Grassauer, Ferdinand. Handbuch für Universitäts- und Studien-Bibliotheken. Wien, 1899 (cit. Grassauer).

Hekrdlová Kateřina, Zdeněk Franc. Klementinská knihovna = The Clementinum Library: Biblotheca semper viva. Praha, 1997.

Helsinky University Library: The National Collection. Pridobljeno 22.3.2002 s svetovnega spleta: http://www.lib.helsinki.fi/english/services/collections/nationalcoll.htm

Hungary: Országos Széchényi Könyvtár: Collections.Pridobljeno 21.3.2002 s svetovnega spleta: http://nuk.uni-lj.si/gabriel/en/countries/hungary.html

Kodrič-Dačić, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 3, str. 7-29.

Lor, Peter Johan. Guidelines for Legislation for National Library Services. Pridobljeno 11.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/index.htm

Melik, Vasilij. Zgodovinske osnove začetkov slovenskega narodnega gibanja. V: Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana, 1979, str. 421-429.

Pirjevec, Avgust. Bibliotečni zakon. Sodobnost, 1936, l. 4, str. 227-231, 280-284, 381-388.

Pirjevec, Avgust. Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje, 1940.

Pivec-Stelle, Melita. Konrad Stefan: kustos ljubljanske licealne knjižnice 1897-1908. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1958, l. 6, str. 93-95.

Pizzala, Josef. Stand der Bibliotheken. Theil I. Wien, 1873. V: Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, l. 20, zv. 1.

Pizzala, Josef. Stand der Bibliotheken. Theil II. Wien 1874. V: Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, l. 20, zv. 6.

Pogačnik, Jože. Slovensko slovstvo v obdobju razsvetljenstva. Ljubljana, 1995.

Pohlin, Marko. Bibliotheca Carnioliae. Priloga k Mittheilungen des historischen Vereins für Krain, letnik 1862. Laibach, 1862.

Poland: Biblioteka Narodowa. Pridobljeno 20.5.2002 s svetovnega spleta: http://nuk.uni-lj.si/gabriel/en/countries/poland.html

Simonič, Franc. Slovenska bibliografija. I. del: Knjige. V Ljubljani, 1903-1905.

Slodnjak, A., Kos, J. Pisma Matija Čopa. 1. in 2. knjiga. Ljubljana, 1986.

Stefan, Konrad. Geschischte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studien-Bibliothek in Laibach. Laibach, 1907.

Svane-Mikkelsen, Jřrgen. The Library system in Denmark. Copenhagen, 1997.

Uredba ministrstva za prosveto o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic. Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, 1945, l. 1/2, št. 37, str. 169.

Uredba Narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, Ljubljana, 1945, l. 1/2, št. 46, str. 225-226.

Zakon o knjižnicah. Uradni list Ljudske republike Slovenije, 1961, l. 18, št. 26, str. 391-394.

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list Republike Slovenije, 2001, l. 11, št. 87, str. 8685-8693.

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list Socialistične Republike Slovenije, 1982, l. 39, št. 27, str.1747-1752.

Zwitter, Fran. Linhartova doba, misel in delo. V: Linhart, Anton Tomaž. Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije 1 in 2. Ljubljana, 1981, str. 303-350.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2014). SLOVENIKA: STROKOVNE NOVOSTI NOVEGA ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14035

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>