KNJIŽNICE KOT DEJAVNIK OBLIKOVANJA JAVNOSTI: POGLED SODOBNIH TEORIJ

Avtorji

  • Andrej Pinter Andrej Pinter je zaposlen kot asistent na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani Naslov: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: andrej.pinter@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14036

Ključne besede:

javnost, knjižnice, informacije, skupni interes, množični mediji

Povzetek

Izvleček

Knjižnice so že po naravi svojih dejavnosti in svojega poslanstva ter zaradi dejstva, da so zavezane izpolnjevanju javnega interesa, pomemben del javnega življenja. To vlogo so zelo uspešno odigrale v preteklosti, toda dilema, ki se kaže v sodobnem času, je, v kolikšni meri zmorejo prispevati k pozornosti sodobne javnosti. Ali iz obratnega zornega kota: kakšno vlogo pripisujejo sodobne teorije javnosti knjižnicam in na kakšen način modelirajo njihov prispevek k delovanju javnosti. Pričujoče besedilo v tem smislu postavlja razmeroma širok teoretski okvir za premislek o tem, kaj je javnost, kaj je javno in v kakšnem pomenu so knjižnice del svojih lastnih javnosti. Eden osnovnih namenov besedila je pokazati, da odgovora na praktične dileme ni mogoče podati, če ne izhajamo iz teoretskih izhodišč in spoznanj o javnosti. Ta izhodišča je mogoče strniti v vprašanje o tem, kakšno vlogo ima knjižnica pri vzpostavljanju in delovanju javnosti? Čeprav se morda danes zdi, da predvsem knjižnice iščejo svoje javnosti, je mnogo bolj pomembno opozoriti na dejstvo, da so sodobne javnosti še celo bolj odvisne od knjižnic kot dinamičnih informacijskih središč. Med obema obstaja odnos popolne vzajemnosti. Podobno kot knjižnice potrebujejo javnost, ki bi bila čim bolj dejavna, raziskujoča in zgovorna, tudi javnost potrebuje čim bolj urejeno, dostopno, organizirano in poučno knjižnico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arendt, Hannah (1996). Vita activa. Ljubljana: KRT.

Baker, Michael Keith (1992). Defining the Public Sphere in Eighteenth Century France: Variations on a Theme by Habermas. V Calhoun, Craig (ur.), Habermas and the Public Sphere (str. 181-211). Cambridge: The MIT Press.

Bleiweis, Janez (1865). Spomini na leto 1848. Kmečke in rokodelske novice, str. 10.

Blumer, Herbert (1948). The Mass, the Public, and Public Opinion: Collective Behavior. V McClung Lee, A. (ur.), New Outline of the Principles of Sociology. New York: Barnes and Noble.

Bohman, John (1996). Public deliberation. Cambridge: MIT Press.

Britovšek, Marjan (1970). Anton Füster in revolucija 1848 v Avstriji. Maribor: Obzorja.

Capella, Joseph N., & Jamieson, Kathleen (1999). The spiral of cynicism. New Haven: Yale University Press.

Carey, James (1989). Communication as culture. Boston: Unwin Hyman.

Carey, James (1995). The press public opinion and public judgment. V Glasser, T. in Salmon, C. (ur.), Public opinion and communication of consent. New York: Guilford.

Coleman, Stephen (1997). Stilled tongues: From sopabox to soundbite. London: Porcupine Press.

Dahlberg, Lincoln (2001). The Habermasian public sphere encounters cyberreality, Javnost/The Public, 8 (3), str. 83-96. DOI: https://doi.org/10.1080/13183222.2001.11008782

Pool, Ithiel de Sola (1983). Technologies of Freedom. Cambridge: Belknap Press. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674042216

Dewey, John (1999). Javnost in njeni problemi. Ljubljana: FDV.

Elster, John, ur. (1998). Deliberative Democracy. Cambridge: Cambridge University. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139175005

Fishkin, James (1996). The Voice of the People. New Haven: Yale University Press.

Friedman, Jeffrey (1998). Public ignorance and democratic theory. Critical review, 12 (4), 397-412. DOI: https://doi.org/10.1080/08913819808443510

Habermas, Jürgen (1989). The Structural Transformations of the Public Sphere. Cambridge: Polity.

Habermas, Jürgen (1996). Between Facts and Norms. Cambridge: Polity. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001

Hardt, Hanno (2000). Interactions. Lanham: Rowman and Littlefield.

Hönneth, Axel (1998). Democracy as reflexive cooperation. Political theory, 36 (6), 411-428. DOI: https://doi.org/10.1177/0090591798026006001

Luthar, Breda (1998). Poetika in politika tabloidne kulture. Ljubljana: ZPS.

Marušič, Branko (1968). Čitalniško gibanje na Primorskem in nastanek narodne čitalnice v Rihenberku. V Marušič, B. (ur.), Ob stoletnici rihemberške čitalnice (str. 6-31). Branik: KD Brnik.

Matteucci, Nicola (1997). Novoveška država: izrazoslovje in pota. Ljubljana: FDV.

Mayhew, Leon H. (1997). The new public. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511520785

Moritsch, Andreas, & Bahovec, Tina, ur. 1999. Pomlad narodov. Celovec: Mohorjeva založba.

Oblak, France (1905). Doktor Karol Lavrič in njegova doba. Gorica: Soča.

Park, Robert E. (1972). The Crowd and the Public. Chicago: University of Chicago Press.

Peters, John Durham (1995). Historical tensions in the concept of public opinion. V Glasser, T. in Salmon, C. (ur.), Public opinion and communication of consent (str. 17-31). New York: Guilford.

Pinter, Andrej (2001). Spektakel, spodobnost in slava v prvi polovici 19. stoletja na Slovenskem. V Vatovčev zbornik, Javnost-The public, 8 (suplement), str. 33-38.

Prijatelj, Ivan (1956). Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina. 1848-1895. Ljubljana: DZS.

Prunk, Janko (1987). Slovenski narodni programi: narodni programi v slovenski politični misli od 1848 do 1945. Ljubljana: Društvo 2000.

Ross, Edvard (2001). Javno mnenje kot družbeni nadzor. V Splichal, S. (ur.), Komunikološka hrestomatija, 1. Ljubljana: FDV.

Rousseau, Jean-Jacques (2001). Družbena pogodba. Ljubljana: KRT.

Sennett, Richard (1977). The fall of public man. New York: Alfred Knopf.

Shamir, Jacob, & Shamir, Michal (2000). Anatomy of public opinion. Chicago: Chicago University Press. DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.16134

Sparks, Colin, & Dahlgren, Peter, ur. (1991). Communication and citizenship. London: Sage.

Splichal, Slavko (1997). Javno mnenje. Ljubljana: FDV.

Tarde, Gabriel (2001). »Zločini množic.« V Splichal, S. (ur.), Komunikološka hrestomatija, 1. Ljubljana: FDV.

Tönnies, Ferdinand (1997). Kritika javnega mnenja. Ljubljana: FDV.

Tuma, Henrik (1997). Iz mojega življenja: spomini, misli in izpovedi. Ljubljana: Tuma.

Vošnjak, Josip (1982). Spomini. Ljubljana: Slovenska matica.

Wilson, Francis G. (1975). A theory of public opinion. Westport: Greenwood Press.

Zolo, Danilo (1992). Democracy and complexity. A realist approach. University Park: Pennsylvania University Press.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Pinter, A. (2014). KNJIŽNICE KOT DEJAVNIK OBLIKOVANJA JAVNOSTI: POGLED SODOBNIH TEORIJ. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 46(4). https://doi.org/10.55741/knj.46.4.14036