RAZVOJ NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LETIH 1918-1938

Avtorji

  • Ema Kodrič-Dačić Dr. Eva Kodrič-Dačić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Državne matične službe Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14049

Ključne besede:

Narodna in univerzitetna knjižnica, 1918-1938

Povzetek

Izvleček

Članek obravnava razvoj današnje Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918-1938. Obdobje je bilo v marsičem prelomno za knjižnico: kadrovsko se je močno okrepila, zaradi obveznega izvoda tiska iz cele države se je bistveno povečal dotok gradiva, naraslo je tudi število uporabnikov, uvajati je začela nove kataloge. V tem obdobju je knjižnica delovala kot samostojna ustanova, ki je služila predvsem potrebam novoustanovljene ljubljanske univerze. Medtem ko si je prizadevala pridobiti formalni status univerzitetne knjižnice, je univerza poskušala ustanoviti svojo univerzitetno knjižnico. Cilja ustanov nista bila identična, zato tudi njuna prizadevanja niso bila usklajena. Formalni status Državne študijske knjižnice je bil rešen šele leta 1938, ko jo je prevzela univerza in je končno postala Univerzitetna biblioteka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv Republike Slovenije (ARS)

- Vseučiliška komisija pri Deželni vladi, 1918-1919.

- Pokrajinska uprava za Slovenijo, Deželna vlada za Slovenijo, Narodna vlada za Slovenijo; Oddelek za prosveto in vere, Poverjeništvo za uk in bogočastje, 1918-1924, Fasc. 1-9.

- Univerza v Ljubljani, 1925-1927, Zapisniki univerzitetnega sveta: 1923-1927.

- Veliko županstvo ljubljanske oblasti, Oddelek za prosveto, 1925-1929, Fasc. 1-2.

- Kraljevska banska uprava: prosvetni oddelek, Index 1936. Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani (ZAMU)

- Zapisniki sej Univerzitetnega sveta od leta 1919 do junija 1922.

- Zapisniki sej Univerzitetne uprave od leta 1919 do septembra 1924.

- Zapisniki sej Univerzitetnega sveta od novembra 1922 do junija 1930.

- Zapisniki sej Univerzitetne uprave od oktobra 1924 do junija 1930.

- Zapisniki rednih in izrednih sej Univerzitetnega sveta in Univerzitetnega senata od 4. julija 1930 do začetka okupacije aprila 1941. Arhiv Narodne in univerzitetne knjižnice (ANUK)

- Nepopisan fond Državne študijske knjižnice.

- Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke.

- Mapa 39.

- NUK, Ms 1172, Akademska akcija za izgradnjo univerzitetne knjižnice, Mapa 1.

- Zakon o vseučilišču Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. Uradni list Deželne vlade, 1919, l. 1, št. 140, str. 507.

- Zakon o univerzah. Službeni list Kraljeve Banske uprave Dravske banovine, 1930, l. 1, št. 22, str. 311-317.

- Obča univerzitetna odredba. Službeni list Kraljeve Banske uprave Dravske banovine, 1932, l. 3, št. 18, str. 365-392.

- Finančni zakon za leto 1938-39, člen 38, točka 13. Službeni list Dravske banovine, 1938, l. 9, št. 36, str. 423.

- Kidrič, France. Biblioteški problem in univerza. Posebni odtis iz zbornika Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani. Ljubljana, 1929.

- Kodrič-Dačić, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 3, str. 7-29.

- Pirjevec, Avgust. Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje, 1940.

- Pivec-Stele, Melita. Naše knjižnice: poskus statistike. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 1932, l. 13, št. 1-4, str. 71-92.

- Polec, Janko. Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo. V : Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929. Ljubljana, (1929).

- Stefan, Konrad. Geschischte der Entstehung und Verwaltung der k.k. Studienbibliothek in Laibach. Laibach, 1907.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2014). RAZVOJ NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LETIH 1918-1938. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14049