ENOTNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA – POGOJ ZA IZMENJAVO IN SKUPNO UPORABO BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV

Avtorji

  • Tatjana Likar Tatjana Likar je zaposlena na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, v oddelku za založništvo in knjižničarstvo Naslov: Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: tatjana.likar@gov.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14051

Ključne besede:

katalogizacija, bibliografski opis, bibliografski zapisi, kakovost, COBISS

Povzetek

Izvleček

V sistemu vzajemne katalogizacije COBISS je enotna obdelava knjižničnega gradiva eden od pogojev za uspešno delovanje sistema. Enoten način obdelave predpostavlja uporabo istih načel, pravilnikov in standardov, ki se tičejo katalogizacije, vsebinske obdelave in strukturiranja podatkov. Namen prispevka je ugotoviti, s katerimi elementi je v sistemu COBISS zagotovljena enotna obdelava knjižničnega gradiva; ugotoviti, katere elemente bi bilo potrebno še vključiti; na primeru online serijskih publikacij oceniti kakovost bibliografskih zapisov, ki so rezultat enotne obdelave v sistemu COBISS ter pokazati možne ukrepe za izboljšanje enotne obdelave knjižničnega gradiva in povečanje kakovosti bibliografskih zapisov.
Presoja kakovosti zapisov za online serijske publikacije je potrdila predvidevanja, da obstaja potreba po povečanju kakovosti. Da bi nacionalni vzajemni bibliografski sistem deloval čim boljše in v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi in priporočili, morajo prav vsi v sistem vključeni subjekti izboljšati svoje delovanje v sistemu in si prizadevati za kakovosten premik naprej, prizadevati si morajo, da se bo kakovost bibliografskih zapisov izboljšala. Cilj sodelovanja v nacionalnem bibliografskem sistemu ne sme biti le shranjevanje in posredovanje znanja, skupni cilj vseh mora posta ti, da se omogoči, da bi vir, ki je na razpolago na enem mestu, lahko kakovostno uporabljale tudi ostale knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Breeding, M. (2000). Technologies for sharing library resources. Information today, 17 (9), 60-61.

CAT-ASSESS tool (2002). Pridobljeno 30.10.2002s spletne strani: http://www.ukoln.ac.uk/bib-man/projects/cat-assess/instructions.html

Chapman, A. (1994). Up to standard? a study of the quality of records in a shared cataloguing database. Journal of Librarianship and Information Science, 26 (4), 201-210. DOI: https://doi.org/10.1177/096100069402600404

Chapman, A., & Massey, O. (2002). A catalogue quality audit tool. Library Management, 23 (6-7), 314-324. DOI: https://doi.org/10.1108/01435120210432282

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS : seznami zapisov (interni seznami zapisov, ki jih mesečno prejemajo aktivne članice sistema COBISS : seznami duplikatov, seznami zapisov s fiktivnimi kodami, seznami zapisov z napačnimi URL naslovi). Maribor: IZUM.

Dimec, Z. (1994). Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISSu : analiza problematike in možni ukrepi za izboljšanje. Knjižnica, 38 (3-4), 75-92.

Dimec, Z. (1999). Cataloguing rules at the crossroads or in the roundabout: (Slovenian example). Associazione italiana biblioteche. Congresso 1999. Pridobljeno 20.02.2002 s spletne strani: http://www.aib.it/aib/congr/co99dimec.htm

Dimec, Z. (2002). Quod licet bovi, conveniti iovi : multifunkcionalnost bibliografske podatkovne zbirke. Knjižnica, 46 (3), 61-70.

Encyclopedia of library and information science. Shared Cataloging. Zv. 27 (1979). New York: Marcel Dekker.

Functional requirements for bibliographic records : final report (1998). München: Saur.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise : končno poročilo (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Gazvoda, J. (1998). Izobraževanje in kadrovanje za informacijske poklice v knjižnicah glede na nove informacijske tehnologije. Magistrska naloga. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kardoš, D., & Zalokar, M. (2000). Priprava enotnega geslovnika za sistem COBISS. COBISS obvestila, 5 (4), 60-65.

Kokole, J. (1986). Tehnološke in strokovno-sistemske osnove povezovanja knjižnic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Nidorfer, M. (1993). Knjižničarska entropija Univerzitetne knjižnice Maribor na poti v knjižnični informacijski sistem : obdobje 1990-1993. V Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893-1975) (str. 56-75). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Polnopravni člani sistema COBISS.SI in njihovo sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije (2003). Maribor: Institut informacijskih znanosti.

PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil (2001). 1. popravljena izd. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Priprava baze podatkov CONOR, V5.1 (2001). Maribor: IZUM.

Proračun Republike Slovenije za leto 2003 (2002). Ur.l. RS, 118.

Saye, J. D., & Šauperl A. (2000). Tradicionalni katalogi v sodobni informacijski družbi. V Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi (str. 95-107). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Seljak, M., & Seljak, T. (2000a). COBISS : national union catalogue, online bibliography and gateway to other resources. New library world, 101 (1153), 12-20. DOI: https://doi.org/10.1108/03074800010304361

Seljak, M. (2000b). Poti do konsistentnih katalogizacijskih pravil. COBISS obvestila, 5 (4), 29-49.

Seljak, M. (2001). - Novosti pri uvajanju normativne kontrole v COBISS. COBISS obvestila, 6 (4), 13-17.

Sistem vzajemne katalogizacije: skupna osnova knjižnično-informacijskega sistema in sistema znanstvenih in tehnoloških informacij v Republiki Sloveniji : smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne? (1990). Maribor: Univerza v Mariboru, Institut informacijskih znanosti ; Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Urbajs, A. (1991). Vidiki kvalitete vzajemne in lokalnih baz v sistemu vzajemne katalogizacije. V Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. 14. posvetovanje o znanstvenih in strokovnih publikacijah in polpublikacijah, Maribor, 16.-18. 12. 1991. (str. 269-273). Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti.

Vse o COBISS-u (2002). Pridobljeno 30.06.2002 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/vse_o_cobissu.htm

Zakon o knjižničarstvu (2001). Ur. list RS, 87.

ZNAČKA : priročnik za določanje značnic pri katalogizaciji (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Likar, T. (2014). ENOTNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA – POGOJ ZA IZMENJAVO IN SKUPNO UPORABO BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14051