UČBENIKI V GLOBALNI DRUŽBI: NEKAJ KORAKOV K METODOLOGIJI PRIMERJALNEGA RAZISKOVANJA

Avtorji

  • Miha Kovač Dr. Miha Kovač je zaposlen kot docent za področje knjigarstva na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: miha.kovac@ff.uni-lj.si
  • Mojca Kovač Šebart Dr. Mojca Kovač Šebart je zaposlena kot docentka za področje pedagoške sociologije na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mojca.kovac-sebart@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14053

Ključne besede:

učbeniki, javne šole, knjižno založništvo, trg, šolska zakonodaja,

Povzetek

Izvleček

Članek analizira izdajanje osnovnošolskih učbenikov v nekaterih državah EU, v ZDA in Sloveniji. Ugotavlja, da v ogromni večini držav obstoji konkurenca med učbeniki za isti predmet. Hkrati je učbenik tržni predmet posebne vrste z močno socialno in kulturno funkcijo, pri katerem nakupna odločitev ni odvisna od kupca, saj o izboru učbenika odločata šola ali učitelj. Članek zato postavlja tezo, da je učbeniški trg nepopoln, zaradi česar ga večina držav regulira bolj kot ostale knjižne trge in trge drugih blag. Eden od ključev za razumevanje narave te regulacije je potrjevanje učbenikov, saj ga v nekaterih državah poznajo v drugih pa ne, hkrati pa se tudi sami postopki potrjevanja med sabo pomembno razlikujejo. Članek ugotavlja, da sta obstoj teh postopkov in njihova naravnanost odvisna od naravnanosti šolske zakonodaje: v državah s procesno zakonodajo tovrstne postopke praviloma poznajo, v državah s finalno zakonodajo pa ne. V zaključku članek analizira izdajanje učbenikov v Sloveniji, in ugotavlja, da se je država že v osemdesetih letih začela postopoma umikati iz sistema izdajanja učbenikov, vendar pa si je ves ta čas ohranila pravico nadzora nad vsebino učbenikov, zaradi česar je naš sistem izdajanja učbenikov bliže državam s procesno kot pa s finalno zakonodajo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Apple, M. W. (1991). Regulating the text: The Socio-Cultural Roots of State Control. V Altbach, P.G. et al: Textbooks in American Society (str.7-27). Albany: State University of New York.

Brown, P., Halsey, A. H., Lauder, H., & Stuart Wells, A. (1997). The Transformation of Education. V Education: Culture, Economy, Society. Oxford: Oxford University Press.

Cenčič, M. (2000). Učbeniki. V Enciklopedija Slovenije, 14, str. 2. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Delitev dela pri pripravi in izdaji učbenikov med Zavodom SR Slovenije za šolstvo in založbami (1986). Dopis Strokovnega sveta SR Slovenije za šolstvo Skupščini SR Slovenije, Ljubljana, 7.7.1986 (hranjeno v arhiv RS, Signatura št. AS 1165)

Frost, D. B. (2002). Standards and How They Are Affecting the Way Schools Teach. V The Experts’ Guide to the K-12 School Market (str. 35-43). Denver: The Internet Monitor.

Global Publishing Information. Pridobljeno 10.7.2002 s spletne strani: http://www.publishers.org.uk/gpi.nsf

Hamilton, D. (1990). What is a Textbook? Paradigm, Journal of Textbook Colloquium, no. 3. Pridobljeno 10.7.2002 s spletne strani: http://www.w4.ed.uiuc.edu/faculty/westbury/Paradigm/

Hofman, B. (1988). Državna založba Slovenije. V Enciklopedija Slovenije 2, str. 388. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hoskin, K. (1990). The Textbook: Further Moves towards a Definition. Paradigm, Journal of Textbook Colloquium, no. 3. Pridobljeno 10.7.2002 s spletne strani: http://www.w4.ed.uiuc.edu/faculty/westbury/Paradigm/

Ivelja, R. (1990). Šola-velike in pomembne spremembe, intervju z dr. Petrom Vencljem, slovenskim šolskim ministrom. Dnevnik, 17.09.1990, str.5.

Ivelja, R. (1993). Kdo bo potegnil najkrajšo? Šolska oblast in založbe bijejo ogorčen boj za šolske knjige. Dnevnik, 27. avgusta 1993, str.3.

Johnsen, E. B. (1993). Textbooks in the Kaleidoscope . A Critical Survey of Literature and Research on Educational Texts. Oslo: Scandinavian University Press.

Katalog učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za šolsko leto 1979/79 (maj 1978). Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo.

Katalogi učbenikov za šolsko leto 1992/93 – 2001/02 : osnovna šola. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Kolšek, P. (1987). Študijski dopust za pisanje učbenikov? Aktualen pogovor z Majdo Zavašnik. Delo, 29. avgust 1987, str. 6.

Kovač Šebart, M. (2001) Pogled na strukturno mesto pedagoških prizadevanj : šola, družba in posameznik v družbah poznega kapitalizma. Sodobna pedagogika, 52 (5), str. 20-39.

Koulouri, C., & Venturas, L. (1994). Research on Greek textbooks: a survey of current trends. Paradigm, Journal of Textbook Colloquium, no.14. Pridobljeno 10.7.2002 s spletne strani: http://www./w4.ed.uiuc.edu/faculty/westbury/Paradigm/

Krek, J. (1999). Diferenciacija skozi sistem: primer švedske osnovne šole. Sodobna pedagogika, 50 (1), str.116-119.

Marentič Požarnik, B. (1992). Učbeniki so namenjeni učencem. V Učbeniki danes in jutri : prispevki s srečanja avtorjev DZS, Bled, 11. septembra 1991. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Medveš, Z. (1991). Tipologija šolske zakonodaje in narava zakonov o organizaciji ter financiranju šolstva. V Šola in učitelj na vajetih države (str. 69-91). Ljubljana: Slovensko društvo pedagogov. DOI: https://doi.org/10.1097/00000446-199107000-00031

Mehlinger, H. (1991). American Textbook Reform: What Can We Learn From Soviet Experience. V Altbach, P. G. et al: Textbooks in American Society (str.145-163). Albany: State University of New York Press.

Mnenje skupine delegatov vseh zborov k pismu Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje glede delitve dela pri pripravi in izdaji učbenikov med Zavodom SR Slovenije za šolstvo in založbami (1987). Ljubljana, 8.12.1987. Arhiv RS.

O’Donnel, S., Greenway, E., Le Metais, J., & Micklethwaite, C. (2002). International Review of Curricullum and Assessment Frameworks: Comparative tables and factual summaries – 2002 (eight edition). London: Qualifications and Curricullum Authority and National Foundation for Educational Research.

Peddicord, M. R. (2002): State Adoptions. V The Experts’ Guide to the K-12 School Market (str. 16-21). Denver: The Internet Monitor.

Potek dela pri pripravi in zalaganju učbenikov(1986). Priloga zapisnika seje Komisije za učbenike pri Splošnem združenju grafične, grafično predelovalne industrije, časopisne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije. 17.1.1986, Arhiv RS.

Pravilnik o potrjevanju učbenikov (2000). Uradni list Republike Slovenije, št. 2, 13.1.2000, str. 121-124.

Pravilnik o pripravi in potrjevanju učbenikov in učil (1986). Uradni list SRS, št. 36, 19.9.1986, str. 2485-2487.

Predlog za izpopolnitev priprave in izdajanja učbenikov in drugih učnih sredstev v Sloveniji (1987). 23.2.1987. Arhiv RS.

Stiglitz, J. (2002). Globalization and its Discontents. New York, London: W.W. Norton Company.

Svetina, J. (1991): Konkurenčna ponudba dobrih učbenikov tudi pri nas? (1991). Delo, 13. septembra 1991, str. 7.

Tulley, M. A., & Farr, R. (1985). The Purpose of State Level Textbook Adoption: what does the legislation reveal? Journal of Research and Development in Education, 18 (2), str.1-6. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02683570

Tysson-Bernstein, H., & Woodward, A. (1991). Nineteenth Century Policies for Twenty-First Century Practice: The Textbook Reform Dillema. V Altbach, P.G. et al: Textbooks in American Society (str.91-105). Albany: State University of New York Press.

Waugh, C. A. (2002). Developing a Marketing plan. V The Experts’ Guide to the K-12 School Market (str.124-129). Denver: The Internet Monitor.

Westbury, L. (1992). Review of Michael W. Apple & Linda K. Christian-Smith (eds.) The Politics of the Textbook Paradigm, No 8 Pridobljeno 10.7.2002 s spletne strani: http://www.w4.ed.uiuc.edu/faculty/westbury/Paradigm/

Zapisniki sej Komisije za učbenike pri Splošnem združenju grafične, grafično predelovalne industrije, časopisne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije, Ljubljana, januar-junij 1987. Hranjeno v Arhivu RS.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kovač, M., & Kovač Šebart, M. (2014). UČBENIKI V GLOBALNI DRUŽBI: NEKAJ KORAKOV K METODOLOGIJI PRIMERJALNEGA RAZISKOVANJA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.47.1-2.14053

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)