Strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu: HOMMAGE MATIČNI SLUŽBI IN MATIČNI KNJIŽNICI

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić Dr. Eva Kodrič Dačić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Državne matične službe za knjižničarstvo. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.47.3.14068

Ključne besede:

matična knjižnica, matična služba, javne knjižnice, knjižnični informacijski sistem, Slovenija

Povzetek

Izvleček

Matično službo na področju knjižničarstva in matične knjižnice je uzakonil prvi slovenski Zakon o knjižnicah leta 1961, novi zakon o knjižničarstvu pa jih je po štiridesetih letih delovanja poimensko ukinil. Matične dejavnosti naj bi pospeševale razvoj knjižničarstva, zagotavljale strokovno usklajeno delovanje in razvoj knjižničnega sistema predvsem na področju ljudskih knjižnic. Obsegale so spremljanje dejavnosti knjižnic, vključno z izvajanjem statističnih raziskav, svetovanje knjižnicam, strokovno izobraževanje knjižničnih delavcev, skrb za razvoj knjižnic in knjižničarske stroke ter pripravo strokovnih osnutkov zakonskih predpisov, ki se nanašajo na knjižnice. Občinske matične knjižnice, ki naj bi te dejavnosti izvajale in tudi same služile kot vzor, so v času svojega nastanka pomenile napredno organizacijsko obliko. Pospešile so razvoj ljudskih knjižnic in oblikovanje njihove mreže, nikoli pa niso v celoti izpolnile zahtevnih nalog, ki jim jih je predpisala Koncepcija razvoja knjižničarstva v Sloveniji leta 1971 in Zakon o knjižničarstvu leta 1982. Novi zakon je sicer izraza matična dejavnost in matična knjižnica opustil, vendar je matične dejavnosti ohranil na državnem in na regionalnem nivoju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berčič, Branko. Medsebojno povezovanje, neposredna naloga v sedanjem razvoju slovenskega knjižničarstva. Obvestila republiške matične službe, 1975, št.14, str.1-9.

Berčič, Branko. Slovensko knjižničarstvo dvajset let po osvoboditvi. Knjižnica, 1965, l. 9, št. 1-4, str.5-12.

Blaca, Adem. Organizacija matične službe u nacionalnim bibliotekama sa osvrtom na matičnu službu Narodne biblioteke SR Srbije. V: Pregled rada Zajednice jugoslovenskih nacionalnih biblioteka: II (1965-1966). Zagreb, 1967, str.109-119.

Dolar, Jaro. Lenin in knjižnice. Knjižnica, 1970, l. 14, št. 1/4, str. 5-7.

Inšpekcija ljudskih knjižnic. Knjižnica, 1957, l. 1, št. 3, str. 26.

IV. Kongres knjižničarjev Jugoslavije. Knjižnica, 1959, l. 3, št. 1-4, str. 135-139.

Jakac-Bizjak, Vilenka. Narodna in univerzitetna knjižnica – 50 let strokovnega dela. V: Ob 50-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice. Ljubljana, 1996, str. 91-112.

K ustanavljanju matičnih knjižnic. Knjižnica, 1962, l. 6, št. 1-2, str. 60-61.

Kamenik, Ignac. Pota slovenskega splošnoizobraževalnega knjižničarstva in njegov sedanji trenutek. Knjižnica, 1978, l. 22, št. 3-4, str. 175-190. DOI: https://doi.org/10.1177/000276427802200202

Kodrič-Dačić, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 3, str. 7-29.

Kodrič-Dačić, Eva. Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu. Knjižnica, 1997, l. 41, št. 2/3, str. 17-31.

Korže, Ančka. Matična knjižnica v občini. Knjižnica, 1961, št. 1-4, str. 49-61.

Krupska, Nadežda. Šta je pisao i govorio Lenjin o bibliotekama. Beograd, 1950.

Le developpement des bibliotheques publiques en Amerique Latine. Paris, 1953.

Lexikon des Bibliothekswesens. Bd. 1-2. Lepzig, 1975.

Novljan, Silva. Splošnoizobraževalne knjižnice v letu 1990. Ljubljana, 1991.

Novljan, Silva. Splošne knjižnice: poročilo za leto 2001. Ljubljana, 2002.

Ob tridesetletnici oblikovanja temeljev sodobnega slovenskega knjižničarstva. Knjižnica,1974, l. 18, št. 1-2.

Pirjevec, Avgust. Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje, 1940.

Posebne naloge narodnih knjižnic in njih pomen za znanstveno delo. Knjižnica, 1959, l. 3, št. 1-4, str. 5-12.

Pregelj, Bogo. Delo knjižničarja v ljudski knjižnici. Ljubljana, 1950.

Republiška inštruktorska skupina. Knjižnica, 1963, l. 7, št. 1-2, str. 91-92.

Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev, Kranj, 16.-18.XI. 1962. Knjižnica, 1962, l. 6, št. 3-4, str. 203-207.

Resolucija zborovanja slovenskih knjižničarjev. Knjižnica, 1960, l. 4, št. 1-4, str. 5-11.

Rijavec, Josip, Marija Zidar. Slovenske knjižnice. Ljubljana, 1951.

Rojnić, Matko. Neka pitanja organizacije i unapredjenja rada nacionalnih biblioteka. V: Pregled rada Zajednice jugoslovenskih nacionalnih biblioteka: II (1965-1966). Zagreb, 1967, str. 67-91.

Rupel, Mirko. Republiška matična knjižnica. Knjižnica, 1962, l. 6, št. 3-4, str. 105-114.

Smernice za budući rad. V: Prvi kongres bibliotekara F.N.R. Jugoslavije. Beograd, 1950, str. 87-89.

Standardi za javne knjižnice. Ljubljana, 1975.

Stevin, Nada. Matične biblioteke. V: Peti kongres Saveza Društva bibliotekara Jugoslavije. Sarajevo, 1964, str. 103-112.

Stevin, Nada. Matična služba i organizacija matične službe nacionalnih biblioteka Jugoslavije. V: Pregled rada zajednice jugoslovenskih nacionalnih biblioteka : II (1962-1964). Beograd, 1964, str. 70-77.

Šlajpah, Mara. Slovenske knjižnice v planskem obdobju 1964-1970. Knjižnica, 1964, l. 8, št. 1-2, str. 3-6.

Šmalc, Leopold. Organizacija in koordinacija znanstvenega dela v knjižnicah. Knjižnica, 1958, l. 2, št. 1-4, str. 49-52.

Uredba ministrstva za prosveto o ljudskih knjižnicah. Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, Ljubljana, 1945, št. 37, str. 169.

Uredba ministrstva za prosveto o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic. Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, Ljubljana, 1945, l. 1/2, št. 37, str. 169.

Uredba ministrstva za prosveto o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic za celjsko, mariborsko in novomeško okrožje. Uradni list Ljudske Republike Slovenije, 1946, št.19, str. 53-54.

Uredba Narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, Ljubljana, 1945, l. 1/2, št. 46, str. 225-226.

Veselko, Maks. Matične knjižnice, centri za razvoj knjižničarstva v občini. Knjižnica, 1964, l. 8, št. 3-4, str. 87-95.

Vižintin, Avgust. O nekaterih problemih slovenskega knjižničarstva. Knjižnica, 1961, l. 5, št. 1-4, str. 14-25.

Zakon o knjižnicah. Uradni list Ljudske Republike Slovenije, 1961, l. 18, št. 26, str. 391-394.

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list Socialistične Republike Slovenije, 1982, št. 27, str. 1750-1751.

Zapisnik XIV sastanka Predsjedništva Zajednice jugoslavenskih nacionalnih biblioteka. V: Zajednica jugoslavenskih nacionalnih biblioteka II. 1965-1966. Zagreb, 1967, str. 31-37.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2014). Strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu: HOMMAGE MATIČNI SLUŽBI IN MATIČNI KNJIŽNICI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(3). https://doi.org/10.55741/knj.47.3.14068

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>