RENESANČNE KNJIŽNE VEZAVE NA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH TISKIH V KNJIŽNICI NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE V LJUBLJANI

Avtorji

  • Sonja Svoljšak Sonja Svoljšak je študentka podiplomskega doktorskega študija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo pod mentorstvom red. prof. dr. Nataše Golob. Naslov: Ježa 40, 1231 Črnuče Naslov elektronske pošte: sonja.svoljsak@kiss.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14083

Ključne besede:

knjižne vezave, renesansa, protestantika, muzejske zbirke, Narodni muzej Slovenije

Povzetek

Izvleček

Raziskava vsebuje kodikološki popis petih renesančnih knjižnih vezav na slovenskih reformacijskih tiskih, ki jih hrani Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije. V popis so vključene štiri dekorativne usnjene renesančne vezave na dveh Dalmatinovih Biblijah, Dalmatinovih Lepih krščanskih molitvicah ter Trubarjeve Hišne postile in ena humanistična študijska vezava v pergament na Bohoričevih Zimskih uricah. Popisu sledita klasifikacija uporabljenih dekorativnih pečatnikov in motivov ter pregled in analiza značilnosti posameznih motivov v okviru evropske renesančne knjigoveške dekorativne motivike s posebnim ozirom na wittemberški tip reformacijskih knjižnih vezav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berčič, B. (1968). Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts. V Abhandlungen über die Slowenische Reformation (str. 152-266). München: Rudolf Trofenik

Biblije na Slovenskem (Ur. Gorazd Kocijančič). (1996). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Diehl, E. (1979). Bookbinding: its background and technique. New York: Dover publications.

Dular, A. (2002). Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Dürefeld, E. B. (1996). A tentative approach of reconstructing the chronology of different types of metal fastening mechanisms on German bindings of the late 15th, 16th and 17th century. V Gutenberg Jahrbuch (str. 271-277). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Escolar, H. (1994). The history of the book. Madrid: Fundacion German Sanchez Ruperez.

Foot, M. (1993). Studies in the history of bookbinding: history of bookbinding. Aldershot: Scholar press.

Golob, N. (2000). Slovenski rokopisi in fragmenti iz slovenskih provenienc v tujini 3. Iluminirani rokopis o vzreji konj iz Pirana. V Zbornik za umetnostno zgodovino, N.v. letn. XXXVI (str. 176-192). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo.

Golob, N. Decorated edges: Works of art as evidence (v tisku).

Gollob, H. (1961). Ein Bucheinbad des Meisters T.B. in der Wiener Universitätsbibliothek. V Gutenberg Jahrbuch (str. 305-308). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Gollob, H. (1963). Bucheinbände des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek der Technischen Hochschule zu Wien. V Gutenberg Jahrbuch (str. 309-313). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Harthan, J. P. (1985). Bookbindings. London: Her Majesty’s Stationary office.

Hohl, W. (1985). Ein Grazer Buchbinder des 16. Jahrhunderts. V Gutenberg Jahrbuch (str. 318-328). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Hohl, W. (2002). Die Buchbinder von Graz: geschichte der Werkstätten und ihrer Erzeugnisse. Pridobljeno 12.1.2004 s spletne strani: http://www.kfunigraz.ac.at/ub/sosa/einband/buchbinder

Juntke, F. (1963). Die Hallische Buchbinderfamilie Linck. V Gutenberg Jahrbuch (str. 301-308). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Kyriss, E. (1962). Deutsche Renaissance – Bande mit Rahmen Platten. V Gutenberg Jahrbuch (str. 301-308). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Kyriss, E. (1970). Würtembergische Renaissanceeinbände mit slawischen Drucken des Primus Truber. V Gutenberg Jahrbuch (str. 371-381). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Mairold, M. (1993). Sankt Lambrechter Blindstempeleinbände. Gutenberg Jahrbuch (str. 299-310). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Mazal, O. (1990). Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit: Ausstellung der Handschriften - und Inkunabelsammlung der Österrreichischen Nationalbibliothek: Prunksaal (22. Mai-26. Oktober 1990). Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt.

Reisp, B. (1998). Redki tiski 15., 16. in 17. stoletja v knjižnici Narodnega muzeja v Ljubljani. V Zbornik razprav (Ur. Jože Urbanija) (str. 243-257). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Rozsondai, M. (1972). Beiträge zu Würtembergischen Renaissance - Einbanden mit slawischen Drucken Primus Trubers. V Gutenberg Jahrbuch (str. 353-359). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Rozsondai, M. (1988). Signierte Renaissance - Einbände deutschen Typs aus dem 16. Jahrhunderts. V Gutenberg Jahrbuch (str. 329-339). Mainz: Gutenberg Geselschaft.

Vodopivec, J. (2000). Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije

Zadnikar, A., Hrovat, J., & Smolik, M. (1996). Bibliografija slovenskih prevodov svetopisemskih besedil.V Biblije na Slovenskem (Ur. Gorazd Kocijančič) (str. 217-227). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Žvanut, M. (1988). Knjige iz 16. stoletja v knjižnici Narodnega muzeja = Die Bücher des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek des Nationalmuseums. Ljubljana: Narodni muzej. VIR (graški knjigovezi): Hohl, W. (2002). Die Buchbinder von Graz: geschichte der Werkstätten und ihrer Erzeugnisse. Pridobljeno 12.1.2004 s spletne strani: http://www.kfunigraz.ac.at/ub/sosa/einband/buchbinder

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Svoljšak, S. (2014). RENESANČNE KNJIŽNE VEZAVE NA SLOVENSKIH PROTESTANTSKIH TISKIH V KNJIŽNICI NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE V LJUBLJANI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(4). https://doi.org/10.55741/knj.48.4.14083

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)