PREOBRAZBA VISOKOŠOLSKEGA PROSTORA - TUDI KNJIŽNIC?

Avtorji

  • Helena Pečko Mlekuš Mag. Helena Pečko Mlekuš je zaposlena v Narodni in univerzitetni klnjižnici kot vodja Bibliotekarskega izobraževalnega centra. Naslov: Turjaška 1 Naslov elektronske pošte: helena.pecko-mlekus@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14108

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, Evropa, Slovenija

Povzetek

Izvleček

Prispevek opisuje nekatere ključne dejavnike, ki v zadnjem času vplivajo na delovanje slovenskih visokošolskih knjižnic. Po eni strani morajo slediti trendom razvoja v svetu, po drugi strani pa slovensko visoko šolstvo in z njim tudi knjižnice, vstopa v enoten evropski visokošolski prostor, ki bo prinesel številne spremembe. Le-te bodo postopne, saj naj bi se uvajale vse do leta 2010, težko pa je natančno napovedati, kaj bodo prinesle celotnemu visokemu šolstvu in knjižnicam. Ključni evropski in nacionalni dokumenti na tem področju precej natančno opredeljujejo visokošolski prostor, skoraj nič ali zelo malo pa je govora o njegovi »infrastrukturi« - sodobni visokošolski knjižnici in njenih storitvah. To določajo zakonski in podzakonski akti s področja knjižničarstva. Na visokošolske knjižnice vpliva tudi dogajanje v slovenskem prostoru, zlasti ustanovitev Univerze na Primorskem in samostojnih visokošolskih zavodov, nekateri so brez ustreznih knjižnic. Slovenski sistem visokošolskih knjižnic se ubada tudi z razdrobljenostjo in neenakomerno razvitostjo, kar velja zlasti za sistem Univerze v Ljubljani. Zaradi takšne različnosti je težko pripraviti enotne strokovne osnove za njihovo delovanje že na nacionalni ravni in vprašanje je, kaj bo prinesel enoten evropski prostor in nov način financiranja visokošolskih zavodov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Altbach, Philip G. (2004). Globalisation and the university: myths and realities in an unequal world. Tertiary Education and Management, 10, str. 3-25. DOI: https://doi.org/10.1080/13583883.2004.9967114

Bologna Declaration: Joint Declaration of the European Ministers of Education. Pridobljeno 11.2.2004 s spletne strani: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf

Collections & Access for the 21st-Century Scholar: Changing Roles in Research Libraries. ARL Bimonthly Report 225, december 2002. Pridobljeno 11.2.2004 s spletne strani: http://www.arl.org/newsltr/225/main.html

Eurostat. Pridobljeno 11.2.2004 s spletne strani: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/EN?catalogue=Eurostat

Hartley, David (1995). The ‘McDonaldization’ of higher education: Food for thought? Oxford Review of Education; vol. 21 (4), str. 409-424. DOI: https://doi.org/10.1080/0305498950210403

Information and documentation - Library performance indicators. International standard ISO 11620. (1998). ISO: Geneve.

Information and documentation – International library statistics. International standard ISO 2789. (2003). ISO: Geneve.

Libecon2000: Library Economics in Europe. Pridobljeno 18.3.2004 s spletne strani: http://www.libecon.org/millenniumstudy/executivesummary.pdf

Magna Charta of European Universities. Pridobljeno 7.4.2004 s spletne strani: http://www.cepes.ro/information_services/sources/on_line/magna_charta.htm

Merila in postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (2002). UL RS št. 111/2002.

Nacionalni program visokega šolstva RS. (2002). UL RS št. 20/2002.

Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. (2003). UL RS št. 13/2003.

Pečko Mlekuš, Helena (2003). Visokošolske knjižnice: Poročilo za leto 2002. Slovenske knjižnice v številkah (17), str. 7-11.

Pors, Niels Ole (2003). The employment of quality measures in libraries: cultural differences, institutional imperatives and managerial profiles. Paper presented at the 5th Northumbria Conference on Performace Measuremet in Libraries and Information Services, Durham, (preprint). DOI: https://doi.org/10.1108/14678040410530359

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). UL RS 73/03.

Pravilnik o razvidu knjižnic. (2002). UL RS 87/01, 96/02.

Ritzer, G. (1993). The McDonaldization of Society. London: Pine Forge Press.

Role of the universities in the Europe of knowledge: communication from the commission. Commission of the European communitie.s (2003). COM 58 final, 5.2. 2003. DOI: https://doi.org/10.1080/10564934.2001.11042352

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do 2008. (2003). UL RS 134/2003.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. (2003). UL RS 29/03.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). UL RS št. 87/2001.

Zakon o visokem šolstvu. (1993). UL RS 67/1993.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Pečko Mlekuš, H. (2014). PREOBRAZBA VISOKOŠOLSKEGA PROSTORA - TUDI KNJIŽNIC?. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.48.1-2.14108