STILI MIŠLJENJA PRI KNJIŽNIČARJIH V SPLOŠNIH IN SPECIALNIH KNJIŽNICAH V LJUBLJANSKI REGIJI

Avtorji

  • Simona Senica Simona Senica je zaposlena v Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiva v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: simona.senica@ctk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14117

Ključne besede:

knjižničarji, mišljenje, stili mišljenja, človekovo procesiranje informacij

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku je predstavljena Sternbergova teorija mentalne samouprave, ki stile mišljenja opredeli kot vmesnik med sposobnostmi in osebnostjo. Ugotavljali smo, kateri stili mišljenja (po Sternbergu) prevladujejo pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji. Profil stilov mišljenja pri knjižničarjih kaže na visoko izraženost eksternalnega in liberalnega stila mišljenja ter zmerno izraženost internalnega, konservativnega, globalnega in lokalnega stila mišljenja. Predstavljene so primerjave z drugimi študijami ter podani predlogi za nadaljnje raziskave na področju individualnih razlik med knjižničarji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abraham, R. (1997). Thinking styles as moderators of role stressor-job satisfaction relationship. Leadership & Organization Development Journal, 18(5), 236–243. DOI: https://doi.org/10.1108/01437739710182377

Bazillion, R.J. & Braun, C.L. (2001). Academic libraries as high-tech gateways: a guide to design & space decisions. Chicago; London: American Library Association.

Biggs, J.B. (2001). Enhancing learning: a matter of style or approach? V R.J. Sternberg & L.F. Zhang (Ur.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (str. 73–102). Mahwah, London: L. Erlbaum. DOI: https://doi.org/10.4324/9781410605986-4

Borgman, C.L. (2002). Challenges for academic libraries in the networked world. V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izobraževalni management v specialnih knjižnicah (str. 131–143). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Chen, C. (2000). Individual differences in a spatial-semantic virtual environment. Journal of the American Society for Information Science, 51(6), 529–542. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:6<529::AID-ASI5>3.0.CO;2-F

Dryden, G. & Vos, J. (2001). Revolucija učenja. Ljubljana: EDUCY.

Gregorc, A.F. (2003). Gregorc style delineator. Pridobljeno 3.5.2003 s spletne strani: http://www.gregorc.com/instrume.html

Hari, M.; Plos, K. & Zadravec, K. (2002). Knowledge and skills of a future librarian. V B. Badovinac ... et al. (Ur.), Hum@n beings and information specialists: future skills, qualifications, positioning: proceedings (str. 99–105). Ljubljana: Faculty of Arts, Dept. of Library and Information Science and Book Studies; Stuttgart: University of Applied Sciences.

Kobal, D. & Zabukovec, V. (2002). Sociocognitive profile patterns of future information specialists. V B. Badovinac ... et al. (Ur.), Hum@n beings and information specialists: future skills, qualifications, positioning: proceedings (str. 223–231). Ljubljana: Faculty of Arts, Dept. of Library and Information Science and Book Studies; Stuttgart: University of Applied Sciences.

Kompare, A; Stražišar, M; Dogša, I.; Vec, T.; Jaušovec, N.; Curk, J.; Onič, S.; & Šmajgelj, J. (2004). Psihologija: spoznanja in dileme. Ljubljana: DZS.

Maver, J., Polič, M., Zabukovec, V. & Žugelj, U. (2003). The roles of academic libraries in present and in future: a facet analysis. V S. Levy & D. Elizur (Ur.), Facet theory (str. 163–173). Ljubljana: Faculty of Arts, Center for Educational Development.

McCaulley, M.H. (1991). Additional comments regarding the Myers-Briggs Type Indicator: a response to comments. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 23(4), 182–185.

Medveš, Z. & Muršak, J. (1993). Poklicno izobraževanje: problemi in perspektive. Ljubljana: Slovensko društvo pedagogov, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

OPL manifesto: one-person librarianship in the information services profession (1997). The One-Person Library: A Newsletter for Librarians and Management, 13(10), 3.

Palmquist, R.A. (2001). Cognitive style and user’s metaphors for the web: an exploratory study. The Journal of Academic Librarianship, 27(1), 24–32. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(00)00205-6

Palmquist, R.A. & Kim, S.K. (2000). Cognitive style and on-line database search experience as predictors of web search performance. Journal of the American Society for Information Science, 51(6), 558–566. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:6<558::AID-ASI7>3.0.CO;2-9

Reed, W.M., Oughton, J.M., Ayersman, D.J., Ervin J.R., & Giessler, S.F. (2000). Computer experience, learning style, and hypermedia navigation. Computers in Human Behaviour, 16(6), 609–628. DOI: https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00026-1

Riding, R.J. (2001). The nature and effects of cognitive style. V R.J. Sternberg & L.F. Zhang (Ur.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (str. 47–72). Mahwah, London: L. Erlbaum. DOI: https://doi.org/10.4324/9781410605986-3

Riding, R.J. & Cheema, I. (1991). Cognitive styles – an overview and integration. Educational Psychology, 11 (3/4), 193–215. DOI: https://doi.org/10.1080/0144341910110301

Rock, J. (1998). Predicting performance: what can thinking styles and their relationship with situations contribute to prediction?: doctoral dissertation. Pridobljeno 17.4.2003 s spletne strani: http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview_pickup//07/31/110731/1/00015.gif

Sadler-Smith, E. (2001). The relationship between learning style and cognitive style. Personality and Individual Differences 30(6), 609–616. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00059-3

Sadler-Smith, E. & Riding, R.J. (1999). Cognitive style and instructional preferences. Instructional Science, 27(5), 355–371. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00892031

SLA – Special Library Association. (2004). Pridobljeno 11.11.2004 s spletne strani: http://www.sla.org/search.cfm

Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice (2002). Ljubljana: NUK.

Sternberg, R. (1997). Thinking styles. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511584152

Sternberg, R.J. (2001). Epilogue: another mysterious affair at styles. V R.J. Sternberg & L.F. Zhang (Ur.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (str. 249–252). Mahwah, London: L. Erlbaum. DOI: https://doi.org/10.4324/9781410605986-10

Sternberg, R.J. & Wagner, R.J. (1992). Sternberg-Wagner Thinking Styles Inventory: project summary. Pridobljeno 11.11.2004 s spletne strani: http://www.ldrc.ca/projects/projects.php?id=48#top

Zhang, L.F. (1999). Further cross-cultural validation of the theory of mental self-government. The Journal of Psychology, 133(2), 165–181. DOI: https://doi.org/10.1080/00223989909599731

Zhang, L.F. (2000). Are thinking styles and personality types related? Educational Psychology, 20(3), 271–283. DOI: https://doi.org/10.1080/713663742

Zhang, L.F. (2001). Thinking styles and personality types revisited. Personality and Individual Differences, 31(6), 883–894. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00189-6

Zhang, L.F. (2002). Measuring thinking styles in addition to measuring personality traits? Personality and Individual Differences, 33(3), 445–458. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00166-0

Zhang, L.F. & Postiglione, G.A (2001). Thinking styles, self-esteem, and socioeconomic status. Personality and Individual Differences, 31(8), 1333–1346. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00227-0

Zhang, L.F. & Sternberg, R.J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? A study in two Chinese populations? The Journal of Psychology, 134(5), 469–489. DOI: https://doi.org/10.1080/00223980009598230

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Senica, S. (2014). STILI MIŠLJENJA PRI KNJIŽNIČARJIH V SPLOŠNIH IN SPECIALNIH KNJIŽNICAH V LJUBLJANSKI REGIJI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(4). https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14117