ZAČETKI UVAJANJA AVTOMATIZACIJE V NUK IN V SLOVENSKE JAVNE KNJIŽNICE

Avtorji

  • Stanislav Bahor Mag. Stanislav Bahor je zaposlen v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici kot svetovalec za šolske knjižnice. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: stanislav.bahor@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14121

Ključne besede:

avtomatizacija knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica, zgodovinski pregledi

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek, ki je zastavljen kot prvi del v vrsti člankov o avtomatizaciji knjižnic, predstavlja in analizira potek uvajanja avtomatizacije v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in v druge slovenske javne knjižnice v obdobju od samih začetkov do leta 1977. Prikazan je proces ustvarjanja strokovnih temeljev, ki so omogočili kasnejšo informatizacijo slovenskih javnih knjižnic, in opisani so pogoji, v katerih so se začeli prvi poskusi uvajanja nove informacijske tehnologije v knjižnice. Posebej je poudarjen pomen visoke strokovne zavesti slovenskih knjižničarskih strokovnjakov, ki se izkazuje v njihovih prizadevanjih za dosledno upoštevanje mednarodnih standardov stroke in mednarodnih trendov na področju informatizacije knjižnic kljub neugodni gospodarski situaciji v tedanji državi, ki je z omejitvami pri dodeljevanju finančnih sredstev zamejevala tudi možnosti razvoja slovenskega knjižničarstva. Zato je bilo toliko bolj pomembno čimbolj racionalno izkoristiti vse razpoložljive vire, med njimi tudi skromne možnosti nove informacijske tehnologije, čeprav je bila slovenskim knjižničarjem dostopna le v zelo omejenem obsegu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

jugoslovanski seminar o uporabi računalnikov v knjižnicah : Maribor, 8.-9. februar 1973 : zbornik referatov. Ljubljana : Partizanska knjiga, 1973. (Cit. 1. jugoslovanski seminar, 1973).

Arhiv NUK. Pravilnik o Centralnem katalogu. Tipkopis.

Arhiv NUK. Zapisnik 1. sestanka Komisije za avtomatizacijo in mehanizacijo v knjižnicah z dne 6.2. 1976. Tipkopis.

Arhiv NUK. Zapisnik 1. sestanka Komisije za avtomatizacijo in mehanizacijo DBS z dne 23. januarja 1974. Tipkopis. (Cit. Zapisnik 1. sestanka komisije za avtomatizacijo in mehanizacijo DBS, 1974).

Arhiv NUK. Zapisnik sastanka Komisije SBDJ za mehanizaciju i automatizaciju z dne 4.5.1972. Tipkopis. (Cit. Zapisnik sastanka Komisije SBDJ za mehanizaciju i automatizaciju, 1972).

Arhiv NUK. Zapisnik sastanka Komisije SBDJ za mehanizaciju i automatizaciju Saveza društava bibliotekara Jugoslavije, održane na dan 6. decembra 1972 u Ljubljani. Tipkopis.

Arhiv NUK. Zapisnik 4. seje Komisije za avtomatizacijo in mehanizacijo v knjižnicah, z dne 13.5.1977. Tipkopis. (Cit. Zapisnik, 1.2.1976).

Arhiv NUK. Poročilo delovne grupe za koncipiranje idejnega načrta in pogoji za avtomatizacijo SNI v SFRJ z dne 22. oktobra 1974. (Cit. Poročilo delovne grupe za koncipiranje idejnega načrta, 1974).

Berčič, Branko. Razvoj slovenske nacionalne knjižnice. V: Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice. (1978), št. 2, str. 23-34. (Cit. Berčič, 1978).

Jugoslovenski standardi za prostore i opremu biblioteka. V: Barač, Dragan. Zbornik propisa u bibliotekarstvu SFRJ. Novi Sad; Beograd, 1987, str. 43-51. (Cit. Jugoslovenski standardi, 1977).

Hartman, Bruno. Koncepcija razvoja knjižničarstva v Sloveniji iz leta 1971 in njena realizacija v obdobju 1971-1981. Knjižnica, 26 (1982) 1/2, 9-22. (Cit. Hartman, 1982).

Kodrič-Dačić, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji. Knjižnica, 44 (2000) 3, 7-30. (Cit. Kodrič-Dačić, 2000).

Kodrič-Dačić, Eva. Slovenska nacionalna knjižnica. Knjižnica, 49 (2005) 3, 139-153. (Cit. Kodrič-Dačić, 2005).

Kokole, Jože. Uvod. V: 1. jugoslovanski seminar o uporabi računalnikov v knjižnicah : Maribor, 8.-9. februar 1973 : zbornik referatov. Ljubljana : Partizanska knjiga, 1973.

Kokole, Jože. Informatizacija knjižnic. Raziskovalec, 24(1994)1, str. 47-57. (Cit. Kokole, 1994).

Kokole, Jože. Avtomatizacija in informatika v knjižnicah SR Slovenije s posebnim ozirom na slovensko bibliografijo in centralno evidenco knjižnih fondov : predlog razvojnega programa. Knjižnica, 21 (1977) 1/4, 33-51. (Cit. Kokole, Avtomatizacija in informatika, 1977).

Kokole, Jože. Pionirsko doba automatizacije knjižničnih kataloga. Referat na posvetovanju v spomin Eve Verone. Zagreb, 200558. (Cit. Kokole, Pionirsko doba automatizacije knjižničnih kataloga, 2005).

Kokole, Jože. Računalniško oblikovani centralni katalog : raziskovalna naloga. Ljubljana : Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije, 1977. (Cit. Kokole, Računalniško oblikovani CKK, 1977).

Kokole, Jože. Uvajanje avtomatizacije v knjižnice v SR Sloveniji. Ljubljana : Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije, 1974. (Cit. Kokole, Uvajanje avtomatizacije, 1974).

Kokole, Jože. Uvajanje avtomatizacije v knjižnice v Sloveniji. V: Strokovno posvetovanje o razvoju INDOK omrežja v SR Sloveniji. Ljubljana : Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije, 1976, str. 67-72. (Cit. Kokole, 1976).

Koncepcija razvoja knjižničarstva v Sloveniji. (Predlog). Kulturni poročevalec, 2 (1971)10, str. 18-33. (Cit. Koncepcija, 1971).

Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani za leto 1970. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1971. (Cit. Letno poročilo NUK, 1971).

Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani za leto 1972. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1973. (Cit. Letno poročilo NUK, 1973.

Naredba o vodenju centralnega kataloga tujih knjig in časopisov. Ur.l. FLRJ, št. 9/1952.

Poročilo o delu v letu 1977. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1978. (Cit. Poročilo o delu v letu 1977, 1978).

Poročilo o delu v letu 1977. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1978. (Cit. Poročilo o delu v letu 1977, 1978).

Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih za začetek dela knjižnic. V: Barač, Dragan. Zbornik propisa u bibliotekarstvu SFRJ. Novi Sad; Beograd, 1987, str. 301-303.

Rupel, Mirko. O centralnem katalogu. Knjižnica, 5 (1961) 1-4, 39-48. (Cit. Rupel, 1961).

Statut. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, november 1966, december 1966.

Uredba Narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Uradni list Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije 1945, št. 46, 24.10.1945, str. 225-226. (Cit. Uredba, 1945).

Zakon o knjižnicah. Uradni list LRS, št. 26, 12.10.1961, str. 391-394. (Cit. Zakon, 1961).

Zakon o knjižnicah. Uradni list LRS, št. 11, 31.03.1965, str. 173-175. (Cit. Zakon, 1965).

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list SRS, št. 27, 23.7.1982, str. 1747-1752.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Bahor, S. (2014). ZAČETKI UVAJANJA AVTOMATIZACIJE V NUK IN V SLOVENSKE JAVNE KNJIŽNICE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(4). https://doi.org/10.55741/knj.49.4.14121