KNJIŽNIČARJI IN KNJIGE O MATEMATIČNIH VEDAH V KNJIŽNICI LJUBLJANSKEGA JEZUITSKEGA KOLEGIJA

Avtorji

  • Stanislav Južnič Dr. Stanislav Južnič je zaposlen kot raziskovalec na Institutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Naslov: Jadranska 19, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: stanislav.juznic@fmf.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14124

Ključne besede:

jezuiti, Licejska knjižnica v Ljubljani, zgodovina knjižničarstva, zgodovina matematike

Povzetek

IZVLEČEK

V slovenskem zgodovinopisju smo prvič popisali zgodnje kranjske bibliotekarje, ki so skrbeli za knjižnico ljubljanskega jezuitskega kolegija. Njihova imena smo poiskali v ohranjenih jezuitskih dnevnikih, življenjepisne podatke pa v jezuitskih biografijah. Žal je leto dni po prepovedi jezuitskega reda požar pokončal velik del knjig ljubljanskega jezuitskega kolegija. Raziskali smo popis ljubljanske jezuitske knjižnice dve leti po ukinitvi jezuitskega reda leta 1775. Ugotovili smo, da je bil popis nepopoln, saj ni zajel številnih knjig z jezuitskim ekslibrisom, ki se danes nahajajo v Narodni in univerzitetni knjižnici. Opozorili smo na doslej premalo znano dejstvo, da so popisovalci leta 1775 na zunanje platnice knjig vpisovali še danes dobro vidne bibliotečne številke, ki bi jih v prihodnje kazalo posebej skrbno varovati. Dokazali smo, da so matematične vede tvorile bistven del jezuitske knjižnice, zametka današnjega NUK-a.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedetti, G. (1599). Io. Baptistae Benedicti Partii Veneti philosophi praestantissima speculationem libri in quo mira subtilitate haec tractatu continentur theoremata arithmetica de rationibus operationem perspectiva de mechanicis disputat de quibuspan placitis Arist. In quintum Euclidis libra Physica & Mathematica responsa per epistolas. Venetis : Baretium Baretium & Socios. Prva izdaja: 1585. Diversarum speculationum mathematicorum et physicarum liber. Torici.

Breckerfeld, F. (1733-1734). Manuale Horographicum, in quo omnigena horologia, tam solaria quam lunaria delineandi artificium facili et clara methodo exponitur. Pars I. et II. Cassoviae : Typ. Acad.

Clavius, C. (1601). In sphaeram Joannis de Sacro-bosco commentarius, nunc tertio ab ipso auctore recognitus & plerisque in locis Locupletatis. Romae : Dominici Bassa.

Cobenzl, J.R. (1616). Epistolica velitatio in Triumviros Augustanea confessionis verbi ministros Joanem Schnelzigs, Simonem Mannum in Herenhals et Bartholomaum Rulichium Augustanum. An ex fide, quae nihil recipiat, quod scriptum non sit, probari possit, Baptismum sub consueta forma verborum administratum, esse verum et legitimum Christi Baptismum. R. P. Joannis Raphaelis Cobenzl e Soc. Jesu Theologi. Olomucii : Typis Georgii Handelii (NUK-12717).

Diar. - Diarium Ministri jezuitskega kolegija v Ljubljani. AS, Zbirka rokopisov, I./37r (1712-1721), I./38r (1722-1736), I./39r (1737-1754) in I./40r (1754-1772).

Dolar, J. (1974). Teh naših dvesto let. Knjižnica, 18 (3-4), 139-145.

Dolar, J. (1992). Ob ostankih jezuitske knjižnice v NUK. Jezuiti na Slovenskem. 1992. Ljubljana : Institut za zgodovino Cerkve. 189-192.

Dolinar, F.-M. (1976). Das Jesuitenkolleg in Laibach und die Residenz Pleterje 1597-1704, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Historiae Ecclesiasticae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Ljubljana : Tiskarna Ljubljana.

Dolinar, F.-M. (2004). Knjižnice skozi stoletja. Ljubljana : Filozofska fakulteta.

Letopis Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596-1691). (ur. France Baraga) (2003). Ljubljana : Družina.

Historia Annua Collegij Labacensis. (1722-1773). NUK. Ms 1544.

J - Bibliotečne številke v katalogu nekdanjih jezuitskih knjig Verzeichnis der vom Feuer geretteten Bücher des gewesten Collegii S.J. 1. 3. 1775 (NUK. Rokopisni oddelek. 31/83).

Jentschiz, S. (1712). Vigilantis Somnia Musae ex Apollinis cortina praesentata. Carmen. Viennae : Voigt 12o.

Jentschiz, S. (1712). Parnassus sacer Coelitibus qui nomen habent a poetis. Viennae. 12o.

Jentschiz, S. (1716). Quaestiones Naturales de brutis animantibus ex variis Philosophis et Theologis collectae pro defensione Philosophiae cum Assertionibus ex universa Philosophia, Labaci distributae. Viennae. Et impressae eodem anno Viennae : Sim. Schmid. 8o. (NUK-5011).

Kappus, J. A. (1710). De actibus humanis, conscientia, virtutibus theologicis et primis tribus praeceptis decalogi. NUK. Ms 327.

Kircher, A. (1646). Ars Magna. Romae.

Kodrič-Dačić, E. (1997). Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu. Knjižnica, 41 (2-3), 17-31.

Lukács, L. (1987-1988). Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1555-1773). I-III. Romae : Institutum historicum S.I.

Mayr, J.K. (1966). Catalogus Librorum qui Nundinis Labacensibus Autumnalibus in Officina Libraria Joannis Baptistae Mayr. Venales proftant. Anno 1678. Ponatis : Ljubljana : Mladinska knjiga.

Scheiner, C. (1626-1630). Rosa Ursina sive sol ex admirando facularum & macularum suarum phoenomeno varius necnon circa centrum suum & axem fixum ab occasu in ortum annua circeq. Alium axem mobilem ab ortu in occasum conversione quasi menstrua super polos proprios. Lib. IV mobilis ostens a Ch. Scheiner. Braccani : apud And. Paumgartner (NUK-4033).

Schott, K. (1677). Magia universalis naturae et artis. Francofurti.

Semery, A. (1690). Triennium Philosophicum quod P. Andreas Semeryremus e Societate Jesu in Collegio Romano Philosophiae iterum Professor Detabat Qu. Ac Editione ab Authori Recognitum & Auctum. Annus Secundus.

Venetiis. 4: 1708.

SJ – datum vstopa v jezuitski red.

Taufferer, I. (1760). Dissertatio Cl. Mairani De Causa Variationum Barometri. Tentamen Publicum ex Universa Philosophia, Quod In Archi-Ducali, & Academico Soc. JESU Collegio Labaci ex praelectionibus r. p. Innocentii Taufferer Soc. Jesu Phil. Prof. Publ. & Ord. Subiverunt Perillust. D. Aloysius Vermati, de Vermesfeld, Carn. Lab. Nobilis D. Antonius Feichtinger, Carn. Locopolitanus. Prolusionis loco Explanabuntur Phaenomena motus Astrorum Systematis Copernicani. Ljubljana : Typis Joannis Georgii Heptner, Inclytae Provinciae Carnioliae Typographi. (Narodni Muzej : disertacije).

Taufferer, I., Lusner, J. (1765). Kurze Einleitung zur Rechenkunst mit verschiedenen Beyspielen und Vortheilen versehen: zum Gebrauche der laybacherischen Schulen. Laybach : Johann Frederich Eger (NUK-7098).

Taufferer, I. (1771). Vademecum piorum sacerdotum seu Varia pietate exercitia precum mane et vesperi, ante et post confessionem, ante et post missa; item quorundam sacrorum rituum, caraemoniarum, et benedictionum oblata dominis sodalibus almae ac venerabilis sodalitatis B. V. Mariae in coelos assumptae. Labaci. Dopolnjena izdaja istega dela : (1772). Varia pietatis exercitia dominis sodalibus praecipue sacerdotibus curatis oblata ab alma ac venerabili sodalitate B. V. Maria in coelos assumtae. Pars prior continens: Praeces mane et vesperi, ante et post confessionem, ante et post missam: ritus in administrazione sacramentorum baptismi. Poenitentiae,. Eucharistiae et extremae unitionis: nodum assistendi moribundis et varias benedictionum formulas. (Pars prior). Labaci : Literis Egerianis (NUK-23548).

Taufferer, I. (1772). Compendium Ritualis Labacensis, Latine, Carniolice et Germanice cum Assistentia moribundorum. Labaci : Eger. Ponatis knjige Patra Laurenta Pogatschniga, ki je bila leta 1757 objavljena v Trstu : (1771) Compendium Ritualis Labacensis cum Appendice Germanica et Carniolica, pro assistentia Moribundorum, curatorum usui, et commodo, cum facultate Superiorum. Tergesti : Typis Francisci Mathia Winckowiz (Slovanska knjižnica – K RA A 23; Teološka knjižnica Maribor - T 4 3).

Taufferer, I. (1778). Dva zemljevida o teritorialni razdelitvi ljubljanske nadškofije.

Traber, Z. (1675). Traber Styrius Marti-Fluensis S.J. Sacerdote, Nervus Opticus sive Tractatus Theoricus in Tres libros Opticam Catoptricam Dioptricam distributis. Viennae Austriae.

Uršič, M. (1975). Jožef Kalasanc Erberg in njegov poskus osnutka za literarno zgodovino Kranjske. Ljubljana : SAZU.

Wilde, F. (avgust 1860). Haupttabelle über den Zustand der Unterrichts-Anstalten im Herzogthume Krain. Mittheilungen des historischen Vereins für Krain. 65-72.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Južnič, S. (2014). KNJIŽNIČARJI IN KNJIGE O MATEMATIČNIH VEDAH V KNJIŽNICI LJUBLJANSKEGA JEZUITSKEGA KOLEGIJA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14124