VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA PARTNERSKO SODELOVANJE Z EVROPSKIMI KNJIŽNICAMI

Avtorji

  • Vilenka Jakac-Bizjak Vilenka Jakac-Bizjak je svetovalka za knjižnice v Centru za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: vilenka.jakac-bizjak@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14125

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, specialne knjižnice, razvid knjižnic, benchmarking, Slovenija, statistični podatki, mednarodno sodelovanje

Povzetek

IZVLEČEK

Že z bežnim pregledom letnih poročil o delu slovenskih knjižnic ugotovimo, da visokošolske in univerzitetne knjižnice ter specialne knjižnice skorajda niso sodelovale v nobenem od evropskih projektov, ki jih razpisuje Evropska komisija v svojih okvirnih programih in sofinancira preko direktoratov, ki pokrivajo različna strokovna področja. Izjemo predstavlja le ena splošna knjižnica ter Narodna in univerzitetna knjižnica. Prispevek poskuša odgovoriti na vprašanje, zakaj so slovenske visokošolske in specialne knjižnice pasivne in ne izkoristijo ponujenih priložnosti ter poiskati vzroke za takšno stanje. Pri tem ugotavlja, v kakšnih pogojih delujejo visokošolske in specialne knjižnice in kako uspešne so pri sledenju trendov strokovnega razvoja in pri uveljavljanju dosežkov bibliotekarske in informacijske dejavnosti na svojem delovnem področju. Ugotavlja, kakšne mehanizme je vpeljala slovenska država na področju spremljanja razvoja knjižnic ter zagotavljanja ukrepov za izboljšanje stanja. Prispevek prinaša tudi nekaj konkretnih predlogov za aktivnejše medsebojno povezovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih in specialnih knjižnic doma in v Evropi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brophy, P. (2001). The Library in Twenty-first Century: new services for the information age. London: Library Association Publishing.

CETUS (1997). The Academic Library in the Information Age: changing roles.. (Discussion Series). Consortium for Education Technology for University Systems, California State University, City University of New York, State University of New York. Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.gvsu.edu/library/librarylights/winter02/ChangingRoles.html

DESIRE. Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.desire.org/handbook/

DutchESS: Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.kb.nl/dutchess

Finnish Virtual Library (FVL). Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.jyu.fi/library/

Jakac-Bizjak, V. (2003). Libraries in Slovenia. V Mapping the infrastructures of the museums, archives and libraries sector in Slovenia and Hungary. London: The Council for museums, archives and libraries, str. 54-74. Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.MLA.gov.uk/documents/id585arep.pdf

Jakac-Bizjak, V. (1997) Building up a bussiness information service system: the role of the national library in a small country. V The Role of Libraries in Economic Developments: Papers from the Conference held in Ljubljana, April 1997/Eds. Judy Watkins, P. Connolly. (str. 75-85). Boston Spa: IFLA Offices for UAP and International Lending.

LIBECON. Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.libecon2000.org

Pečko-Mlekuš, H. (2002): Slovenske visokošolske knjižnice v evropskem prostoru. V M. Dolgan Petrič (Ur.) Razvoj visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja: zbornik referatov na 2. strokovnem posvetovanju visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo (str. 23-37), Ljubljana, 28-29. maj 2002. Ljubljana, CTK.

Pravilnik o razvidu knjižnic (2003). Uradni list Republike Slovenije, 105/2003.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Uradni list Republike Slovenije, 73/2003.

RENARDUS. Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.renardus.org

Scientific Publications: Free for all? (2004, July 26). OCLC Abstracts Electronic Newsletter, 7(30). Pridobljeno 10. 9. 2005 s spletne strani: http://www.oclc.org

Slovenija in Evropska unija – o pogajanjih in njihovih posledicah (2003). Ljubljana, Urad vlade RS za informiranje.

Zakon o knjižničarstvu (Zknj-1, 2001). Uradni list Republike Slovenije, 87/2001.

Prenosi

Objavljeno

10.02.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Jakac-Bizjak, V. (2014). VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA PARTNERSKO SODELOVANJE Z EVROPSKIMI KNJIŽNICAMI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14125