PRIČAKOVANJA UPORABNIKOV O STORITVAH SPLOŠNE KNJIŽNICE

Avtorji

  • Tanja Borko Tanja Borko je študentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Jakčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: tanjaborko@gmail.com
  • Vlasta Zabukovec Izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec je profesorica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si
  • Primož Južnič Izr. prof. dr. Primož Južnič je profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.4.14160

Ključne besede:

splošne knjižnice, uporabniki, storitve, mentalni model, subjektivna teorija

Povzetek

IZVLEČEK

Splošne knjižnice (SK) so namenjene širokemu krogu uporabnikov, ki jim morajo ponujati čim več storitev, ki jih predlagajo teoretični članki s področja bibliotekarstva, in jih z njimi tudi ustrezno seznanjati. Pomemben pokazatelj, ali SK dobro seznanjajo svoje uporabnike s storitvami, ki jih ponujajo, je pričakovanje uporabnikov. V članku so predstavljene storitve, ki naj bi jih SK nudila svojim uporabnikom, opredeljen je pojem pričakovanja in predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje pričakovanja. Intervju je zajel 60 uporabnikov iz dveh SK. Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri se pričakovanja uporabnikov ujemajo s ponudbo storitev SK. Rezultati so pokazali, da uporabniki pričakujejo predvsem klasične storitve, kot so prosti pristop, izposoja, dajanje informacij po telefonu, čitalnica in medknjižnična izposoja; pomoč knjižničarja pri iskanju informacij; dostop do interneta; spletno stran knjižnice; knjižnični in vzajemni katalog in dejavnosti za najmlajše, kot je ura pravljic. Malo manj pričakujejo skupinsko vodenje po knjižnici in seznanjanje s kulturnimi dejavnostmi v mestu. Najmanj vprašanih uporabnikov pričakuje t. i. novodobne storitve, kot je ponudba elektronskih revij, tečaje za iskanje po internetu in drugih elektronskih virih, strokovne tečaje, kot je pisanje znanstvenih nalog, in obknjižnične dejavnosti, kot so organizirani izleti in razvedrilne dejavnosti, kot so aranžiranje cvetja, slikanje, šivanje ipd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BENJAFIELD, J.G. 1992. Cognition. Englewood Cliffts: Prentice Hall.

BROPHY, P.; COULLNG, K. 1996. Quality management for information and library managers.

HAINZ, D. 1996. Knjižnična Otona Župančiča in njeni uporabniki. Knjižnica, l. 40, št. 3-4, str. 261-276.

HERNON, D.; ALTMAN, E. 1998. Assessing service quality: satisfying the expectations of library customers. Chichago; London: American Library Association.

Quinn, B. (2000) Overcoming technostress in reference services to adult learners. V Sarkodie-Mensah, K. (ur.) Reference services for the adult learner: challenging issues for the traditional and technological era. New York, London, Oxford : Haworth Information Press, str. 49-62. DOI: https://doi.org/10.1300/J120v33n69_05

JUŽNIČ P. 2005. Integracija tradicionalne in digitalne knjižnice, skozi trnje k zvezdam? V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju : zbornik referatov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2005, str. 37-53.

KOVÁR, B. 1996. Splošna knjižnica kot informacijsko središče. Knjižnica, l. 40, št. 3-4, str. 193-210.

KRAMBERGER, D., PERKO, M. 1997. Sožitje splošne knjižnice z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Knjižnica, l. 41, št. 2-3, str. 171-183.

NOVLJAN, S. 2002. Informacijska pismenost. Knjižnica, l. 46, št. 4, str. 7-24. 10. NOVLJAN, S. 2003. Spletne strani splošne knjižnice: uporabnikov zanesljiv referenčni vir. Knjižnica, l. 47, št. 1-2, str. 69-83.

PETERMANEC, Z. 2000. Vrednotenje kakovosti knjižničnih storitev: magistrsko delo. Maribor: [Z. Petermanec].

POLAK, A. 1997. Izobraževanje učiteljev v smeri razvijanja višjih ravni subjektivnih teorij. V Izobraževanje učiteljev ob vstopu v tretje tisočletje, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, str. 491-496.

POVŠIČ, U. 2005. Pričakovanja in zadovoljstvo uporabnikov s storitvami visokošolske knjižnice: primer knjižnice Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

SPLOŠNE knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice. 2002. Ljubljana: NUK.

STERNBERG, R. J. 1999. Cognitive psychology. Forth Worth [etc.]: Harcourt Brace.

THONSAMAK, S. 2001. Service Quality: Its measurement and relationship with customer satisfaction. Pridobljeno 5. 5. 2005 s spletne strani http://www.eng.vt.edu/irs/docs/Thongsamak_ServiceQuality.doc

UREDBA o osnovnih storitvah knjižnic. 2003. Ljubljana: Uradni list RS, št. 29.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Borko, T., Zabukovec, V., & Južnič, P. (2013). PRIČAKOVANJA UPORABNIKOV O STORITVAH SPLOŠNE KNJIŽNICE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(4). https://doi.org/10.55741/knj.50.4.14160

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>