TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH SERIJSKIH PUBLIKACIJ S PODROČJA TEHNIKE V SLOVENIJI IN UPOŠTEVANJE STANDARDOV ZA NJIHOVO OBLIKOVANJE

Avtorji

  • Nina Jamar Nina Jamar je študentka podiplomskega študija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Lipce 10, 4273 Blejska Dobrava Naslov elektronske pošte: nina.jamar@telemach.net
  • Alenka Šauperl Dr. Alenka Šauperl je izr. prof. na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14171

Ključne besede:

znanstvene publikacije, strokovne publikacije, serijske publikacije, standardi, tehnika

Povzetek

IZVLEČEK

Standardiziranje oblike serijskih publikacij in prispevkov je pri pretoku znanstvenih in strokovnih informacij vse večjega pomena. V primeru tiskanih oblik serijskih publikacij se ga zaveda tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MVZT), ki je svoje sofinanciranje vezalo na upoštevanje ISO standardov zadokumentacijo. Elektronske verzije teh serijskih publikacij in njihova standardizacijapa se šele razvijajo. Pravila o tem, kaj naj bi spletne strani elektronskih serijskih publikacijvsebovale, že obstajajo, ni pa standardov, ki bi obliko, vsebino in obvezne podatkenatančneje opredelili. Za uporabnika serijskih publikacij je zelo pomembnadostopnost do nekaterih podatkov, na podlagi katerih lahko sklepa, kako relevantnaje zanj posamezna informacija. Zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov je bila na vzorcusedmih znanstvenih in strokovnih publikacij s področja tehnike v Sloveniji preverjenaustreznost standardom in drugim priporočilom za tiskane in elektronske oblike.Analiza je pokazala, da je največja pomanjkljivost neredno izhajanje. Tudi ISSN številknimajo vse elektronske oblike serijskih publikacij. Rezultati bi lahko pripomoglik izboljšanju kakovosti znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij na tem področjuv Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Electronic Journal Selection & Evaluation Process. Philadelphia, PA: Thomson Scientific. Pridobljeno 08.05.2005 s spletne strani: http://www.isinet.com/selection/electronic/

Faktor vpliva 2004. Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 10. 11. 2005 s spletne strani: http://cobiss1.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=CHDB&bno=25&id=1627307614849246

International Organization for Standardization. Switzerland: ISO Central Secretariat. Pridobljeno 12.05.2005 s spletne strani: http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage

Iskanje standardov v katalogu SIST. Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo. Pridobljeno 10.11.2005 s spletne strani: http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=Orders.FP5&-format=SearchPage_sl1. html&-new

Izbor definicij in priporočil OECDja za merjenje znanstvenih in tehnoloških dejavnosti (1994). Ljubljana: Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

Kalčič, D. (2004). Novi viri na internetu in njihova taksonomija. Knjižnica, 48 (4), 77-95.

Kriteriji za zbiranje in urejanje kazalcev raziskovalne uspešnosti v Sloveniji : poročilo o delu na projektni nalogi (2002). Ljubljana: [s. n.].

Navodila za oblikovanje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MŠZŠ. (20. 10. 1998). Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Pridobljeno 08.05.2005 s spletne strani: http://www.mszs.si/slo/znanost/sifranti/sifranti10.asp

Šauperl, A. (1990). Kakovost jugoslovanskih strokovno–znanstvenih serijskih publikacij. Knjižnica, 48 (4), 77-95.

Šauperl, A. (1994). O oblikovanju revij in časopisov z informacijskega vidika. Primorska srečanja, 18 (163), 731-732.

Vilar, P. (14.12.2004). Obrazec za preverjanje kakovosti spletnih strani. Ljubljana: Zavod za šolstvo in šport. Pridobljeno 08.05.2005 s spletne strani: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=7&pID=42&rID=486

Žaucer, M. (2004). Znanstveno informiranje v tehniki. V Organiziranje mreže specializiranih centrov in osrednjih knjižnic po znanstvenih področjih v Sloveniji : poročilo o projektni nalogi (str. 90-105). Maribor: [s. n.].

Prenosi

Objavljeno

29.12.2013

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Jamar, N., & Šauperl, A. (2013). TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH SERIJSKIH PUBLIKACIJ S PODROČJA TEHNIKE V SLOVENIJI IN UPOŠTEVANJE STANDARDOV ZA NJIHOVO OBLIKOVANJE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 50(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.50.1-2.14171

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>